Home

Radionuklidové vyšetření

Vyšetření začíná již po nitrožilním podání radiofarmaka. Tato metoda hodnotí tři parametry − průtok a distribuci krve v cévním systému a kumulaci v kostní tkáni. Sestává se ze tří fází: 1. fáze (angiografická) − následuje ihned po aplikaci osteotropního radiofarmaka. Představuje zobrazení regionálního. Radionuklidové vyšetření srdce a cév. Účel vyšetření : Cílem radionuklidového vyšetření je hodnocení průběhu metabolického děje, funkce tkáně nebo orgánu. Vyšetření obvykle spočívá v měření množství látky, jejíž význam pro vyšetřovanou funkci je známý. Látka je označena radioaktivními atomy a její. 7.1. Radionuklidové vyšetření polykacího aktu 7.2. Radionuklidová detekce gastroezofageálního refluxu 7.3. Stanovení poločasu evakuace žaludku 7.4. Detekce ektopické žaludeční sliznice v Meckelově divertiklu 7.5. Lokalizace krvácení do GIT 8. RADIONUKLIDOVÁ VYŠETENÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU 8.1. Dynamická scintigrafie.

Radionuklidová vyšetření CNS přehledový článek ÚVOD Cílem sdělení je prezentovat přehled radionuklidových metod používaných při vyšetření CNS. Postavení scintigrafie v diagnostických algoritmech spoje-ných s vyšetřením CNS se v průběhu času významně změnilo. Před nástu-pem CT a MRI radionuklidové metod Radionuklidová vyšetření ledvin se zaměřují na hodnocení především funkce ledvin, obvykle na ně navazují další vyšetření vývodných cest močových. Podle sledovaných hodnot dělíme vyšetření na: dynamickou scintigrafii - diuretická nefrografie, hodnocení renovaskulární hypertenze, statickou scintigrafii

Ct štítné žlázy — pokud nález z předchozích vyšetření

Radionuklidová vyšetření skeletu - WikiSkript

  1. Vyšetření metabolismu CNS a detekci tumorů a jejich reziduí v mozkové tkáni. Sledovat cirkulaci mozkomíšního moku. 4.1. Perfúzní scintigrafie mozku. Při radionuklidové cisternografii je 111 In-DTPA podána sterilní lumbální punkcí do subarachnoideálního prostoru. Následně radiofarmakum difunduje subarachnoideálním.
  2. PET vyšetření mozku - vyšetření metabolismu CNS a detekce tumorů a jejich reziduí v mozkové tkáni. PET vyšetření mozku lze použít: Při radionuklidové cisternografii je 111 In-DTPA podána sterilní lumbální punkcí do subarachnoideálního prostoru. Následně radiofarmakum difunduje subarachnoideálním prostorem.
  3. imální radiační zátěží. U správně fungujících ledvin 95% z podaného množství je vymočeno během 4 hodin po.
  4. Pomocí scintigrafie skeletu jsou vyšetřovány kosti. Scintigrafie se používá k zaznamenání změn v jejich struktuře. Průvodním příznakem, který vás v této souvislosti obvykle dovede k lékaři, je nevysvětlitelná bolest kostí. Vyšetření navrhuje lékař s odborností chirurg, internista nebo onkolog a provádí se v oddělení nukleární medicíny
  5. případnému čtenáři přiblíţit nejen radionuklidové vyšetření dýchacího traktu, ale také problematiku scintigrafických vyšetření jako takových. 11 1 Cíl Práce si klade za cíl popsat principy vyšetření, radiofarmaka, techniku a činnost
  6. Scintigrafie (scinti) ledvin je radionuklidové vyšetření funkce vylučovacího systému a odtoku moči. Vyšetření se používá v případě, že lékař potřebuje ověřit funkci Vašich ledvin a jejich schopnost vylučovat moč. Typicky v případě podezření na anatomickou vadu nebo nádor ledvin, únik moči z vývodného systému, překážku v odtoku moči nebo jako kontrola po.
  7. Radionuklidové metody v nefrourologii Vyšetření umožňuje posoudit prokrvení a krevního pool v oblasti skrota, což je významné při diferenciální diagnostice epididimitidy a torze varlete, případně při detekci hypoperfuzi varlete způsobené varikokélou

Zpět: Seznam komplexních programů. 3.6. Komplexní vyhodnocování radionuklidové uroflowmetrie. Radionuklidová uroflowmetrie (UFM) slouží k neinvazivnímu vyšetření vyprazdňovací funkce močového měchýře a dynamiky průtoku mikce vývodnými močovými cestami. Získáme hodnoty maximálního a průměrného průtoku dolními močovými cestami, velikost rezidua v močovém. Trvání vyšetření: při vyšetření jedné končetiny cca 20 minut Pozn.: při nemožnosti aplikace radiofarmaka do žíly dorsa DKK ( otok,lymfedém,sádra ) možno provést vyšetření žil pomocí krevního poolu Radionuklidové vyšetření průtoku horní duté žíl

Radionuklidové vyšetření srdce a cév CentrumSrdce

Radionuklidové vyšetření. Zobrazí dobře anatomické struktury. Zlomeninu, velikost cysty, rozsah nádoru. Zobrazí anatomické struktury méně dokonale, než RTG. Nezobrazí funkci orgánů ( pokud nepoužijeme k.l.) Hlavně zobrazí funkci orgánů, změny v metabolismu ( hypoxii, zánět perfuzi, koncentraci receptorů, intenzitu. Scintigrafie (scinti) skeletu je radionuklidové vyšetření kostí. Zobrazí v nich ložiska zvýšené metabolické aktivity (zlomeniny, zánět, nádory, metastázy). K rozvoji radionukoidových (radioizotopových) vyšetřovacích metod přispěl objev Antoina Henri Becquerela, který v roce 1896 popsal radioaktivitu. Podrobným zkoumáním radioaktivity a radioaktivních prvků se.

Radionuklidové vyšetření v neurochirurgii | PET/CT in gliomas Základní informace Radionuklidové vyšetření v neurochirurgii Doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D. PET/CT in gliomas Doc. Dr. Marina Hodolič, CS Radionuklidové vyšetření . Scintigrafie jater. Diagnostická látka - koloid značený radioizotopem technecia, se podává nitrožilně. Hodnotí se uložení jater, velikost, tvar, rozložení radioaktivity, patologická ložiska v parenchymu a regenerace jater po jejich resekci. Scintigraficky lze vyšetřit plíce, štítnou žlázu. vyšetření. Zátěžovým vyšetřením myokardiální perfúze lze detekovat ischemii i viabilitu a stratifikovat riziko. • Indikace zátěžových testů při radionuklidové ventrikulografii A. Zjištění kardiovaskulární rezervy srdečních komor B. Posouzení regionální kinetiky srdečních komor v zátěži a v klid ultrazvukovém vyšetření je nález nejednoznačný. Pokud se povede aplikace bolusu při radionuklidové angiokardiografie, výsledek má téměř 100% validitu ve smyslu vyloučení nebo potvrzení zkratu (a jeho poměrně přesné kvantifikaci) Radionuklidové vyšetření ledvin je neprávem opomíjené vyšetření, které při velmi nízké radiační zátěži umožňuje posoudit funkci ledvin (globální i separovanou funkci levé a pravé ledviny), zobrazit anatomické anomálie, uložení, stav vylučování, poruchy močového měchýře a případný reflux

Radionuklidová vyšetření ledvin - WikiSkript

I. Vyšetření ledvin a vylučovacího systému. Dynamická scintigrafie ledvin Princip Po podání radiofarmaka, které se vylučuje glomerulární filtrací (DTPA) nebo tubulární sekrecí (MAG 3) dojde k zobrazení perfúze, funkce ledvin a exkrece do vývodných cest močových SCINTIGRAFIE SKELETU. Dobrý den pane doktore,byla bych strašně moc ráda, kdybyste mi mohl říci něco blíže k tomuto výsledku scintigrafii skeletu. V dynamické fázi vyšetření bez známek hyperemie, v pozdní fázi nacházíme zvýšenou aktivitu kostní přestavby o střední intensitě v LS přechodu 3.1. Radionuklidová ventrikulografie. Radionuklidová ventrikulografie slouží k podrobnému vyšetření dynamiky srdečního cyklu jednak vizuálním posouzením motility srdečních stěn, jednak kvantitativní analýzou a výpočtem řady parametrů centrální hemodynamiky.Z kvantitativních parametrů je to hlavně ejekční frakce levé (popř. i pravé) srdeční komory, end. Radionuklidové vyšetření srdce a cév | podrobné informace Elektrická kardioverze | podrobné informace Epizodní záznamník EKG | podrobné informac Kontraindikace vyšetření -> recentní radionuklidové vyšetření (do 3 dnů po scintigrafii pomocí 99mTc , recentní kontrastní vyšetření trávicího traktu včetně kontrastního vyšetření GIT při CT (vyšetřovaná bederní páteř bývá překryta kontrastní látkou), těhotenství . Vzhledem k potřebě dostupných normativů.

SZŠ Ruská - KLP - Fotoalbum - Fyzikální vyšetření

Téma: Vyšetřovací a diagnostické metody - Radionuklidová

radionuklidové vyšetření evakuace ţaludku povaţováno za zlatý standard, protoţe je to jednoduchá a přesná studie. Toto vyšetření je zcela nezbytné pro stanovení objektivní rychlosti vyprazdňování ţaludku. Hodně pacientů udává stejné potíţe a pocity jak u zrychleného, tak i u zpomaleného transportu stravy ţaludkem. Definitivním důkazem nevratné ztráty funkce mozku je angiografické či radionuklidové vyšetření se zjištěním chybění krevního průtoku v nitrolebí. Vyšetření EEG může pomoci při stanovení objektivní míry mozkové dysfunkce. EEG nález je zařazen mezi pomocná kritéria smrti mozku - nález elektrocerebrální.

Radionuklidová zobrazovací vyšetření centrální nervové

Kontraindikace vyšetření - recentní radionuklidové vyšetření (do 3 dnů po scintigrafii pomocí 99mTc-MDP či jiných vyšetření pomocí 99mTc, ostatní vyšetření cca. týden (Tl201, I131), recentní kontrastní vyšetření trávicího traktu (vyšetřovaná bederní páteř bývá překryta kontrastní látkou), vyšetřovaný. Scintigrafie (scinti) ledvin je radionuklidové vyšetření funkce vylučovacího systému a odtoku moči. Vyšetření se používá v případě, že lékař potřebuje ověřit Podobné Témata jako Scintigrafie skelet Ultrazvukové vyšetření (ultrazvuk) vytváří obraz vnitřních orgánů na monitoru díky odrazu ultrazvukových vln z nich. Tato studie se často používá k detekci tekutiny v pleurální dutině (prostor mezi dvěma vrstvami pleury). Ultrazvuk může být použit jako prostředek kontroly při zavádění jehly k nasávání tekutiny zátěžové EKG. katetrizace - vyšetří tlakové poměry, srdeční dutiny, a. pulmonalis, aortu a koronární arterie (koronarografie) radionuklidové vyšetření (scintigrafie myokardu) - vyšetření funkce levé komory gamakamerou. elektrofyziologické vyšetření dokáže diagnostikovat zdroje patologických rytmů a provést.

anti-TSH - proti TSH receptorům) či provést sonografické, eventuálně i radionuklidové vyšetření štítné žlázy k posouzení anatomických poměrů. U familiárních forem onemocnění štítné žlázy se doporučuje vyšetření všech rodinných příslušníků k odhalení časných subklinických forem tyreoidálních poruch Radionuklidové vyšetření žlučníku: Použití, riziková rizika[SET:h1cs]Radionuklidové vyšetření žlučníku - 2021 Žlučník je malý orgán pod játry, který uchovává žluči. Žluť je nazelenalá nebo nažloutlá tekutina vylučovaná játry, která pomáhá trávit a absorbovat tuk

Vyšetření je kontraindikováno při přítomnosti jakéhokoliv kovového materiálu v těle (kyčelní kloub, kardiostimulátor, kovové svorky atd.). 7.2. Radionuklidové zobrazovací metody 7.3. Ultrazvukové zobrazovací metody Využívá pro zobrazení tkání a orgánů ultrazvukové vlnění. 7.4 radionuklidové vyšetření horní duté žíly Průběh vyšetření: a) Jde o zobrazení venosního řečiště, přičemž se užívá nejčastěji suspense lidského makroagregátu albuminu značeného 99mTc, takže lze při jednom vyšetření provést i scan plic. Suspense se aplikuje na dorsu nohy do periferní žíly, na končetinu se. Radionuklidové vyšetření s 67Ga, nebo také 67Ga-citrátem se používá již řadu let k indikaci jak nádorového, tak i zánětlivého onemocnění. Nukleární medicína je rychle se rozvíjející obor, který neustále zlepšuje možnosti přístrojové techniky a roste počet nově využívaných radiofarmak pro diagnostiku i terapii

vyšetření moči ; zobrazovací metody. UZ (u kojenců s otevřenou fontanelou) CT, NMR, RTG (lbi, páteře, plic), angiografie méně často radionuklidové vyšetření ; elektroencefalografie Identifikace etiologického agens má rozhodující význam pro terapii a prognózu. bakteriologická vyšetření Popi Scintigrafie (scinti) skeletu je radionuklidové vyšetření kostí. Zobrazí v nich ložiska zvýšené metabolické aktivity (zlomeniny, zánět, nádory, metastázy). K rozvoji radionukoidových (radioizotopových) vyšetřovacích metod přispěl objev Antoina Henri Becquerela, který v roce 1896 popsal radioaktivitu

Informace pro pacienty - scintigrafická vyšetření - FN Moto

•Radionuklidové vyšetření. LÉČBA •Dilatace •Stentování •Laser •Chirurgie : resekce s náhradou tubulizovaným žaludkem nebo tračníkem. Dilatační techniky - Jícen •Historicky nejstarší dilatace v ORL oblasti •Dilatace endoskope pozitronového zářiþe ( radionuklidové vyšetření skeletu v širším slova smyslu). Teoretická ást práce se za mřuje na popis principu metody, její hlavní indikace, přehled pouţívaných radiofarmak, přípravu pacienta, provedení vyšetření a vztah k jiným vyšetřovacím metodám Doplňujícími vyšetřeními pro určení rozsahu onemocnění a stanovení plánu léčby jsou rentgen plic a scintrigrafie skeletu, tedy radionuklidové vyšetření kostí. Jak léčíme. Při záchytu karcinomu má 85 % nemocných zjištěno lokální onemocnění a 15 % nemocných má přítomny uzlinové nebo vzdálené metastázy Nukleární medicína - obor, zabývající se diagnostikou a terapií chorob pomocí radionuklidů, resp. tzv. otevřených zářičů, vpravených přímo do těla pacienta. Otevřený zářič - zářič, který není v těsném obalu, může dojít k úniku radioaktivních látek ze zářiče. Nutná zvýšená ochrana personálu

Používají se neinvazivnítesty - EKG, srdeční enzymy, radionuklidové vyšetření, echokardiografie. V současnosti jsou dostupné srdeční markerytroponin I a troponin T. V posledních letech byla publikována řada prací, které se snažily srovnávat jednotlivé metody,hodnotily jejich specifičnost a přínos pro stanovení. CT vyšetření skiagrafie skiaskopie zubní radiodiagnostika kostní denzitometire ultrazvuk (sonografie) magnetická rezonance - m RI lineární urychlovače CyberKnife tomoterapie protonová terapie leksellův gama nůž rentgenová terapie radionuklidové ozařovače H d R brachyterapie ld R brachyterapie povrchové aplikac

provádět lokalizační CT vyšetření pro plánování radioterapie, včetně výroby fixačních a polohovacích pomůcek, rozplňovat a aplikovat otevřené radionuklidové zdroje (radiofarmaka), asistovat u diagnostických i terapeutických postupů nukleární medicíny, včetně vyšetřování dětských pacientů Žádanka o bakteriologické vyšetření. Zdravotní tiskopis - Vyšetření. 1,00 Kč do košíku skladem >1000 kusů SEVT kód 14799105; Žádanka o sérologické vyšetření. Zdravotní tiskopis - Vyšetření. 0,90 Kč do košíku skladem >500 kusů SEVT kód 14799205; Žádanka o radionuklidové vyšetření metodou radiosatu.. gastroskopie - vyšetření žaludku bronchoskopie - vyšetření průdušek Funkní spirometrie - funkční vyšetření plic orální glukózotoleranční test - oGTT - zkoumá, jak si testovaný člověk poradí se zvýšeným přísunem glukózy clearence kreatininu - funkční vyšetření ledvi

vyšetření moči; ultrazvukové vyšetření ledvin a močových cest; urografie (RTG vyšetření ledvin) mikční cystouretografie - radionuklidové vyšetření močového měchýře a močové trubice za použití kontrastní látky; Léčba. Při průběhu bez jakýchkoliv symptomů není potřeba žádná léčba Scintigrafie (scinti) skeletu je radionuklidové vyšetření kostí. Scintigrafie se používá k detekci změn v kostech při jejich nádorovém onemocnění, podezření na Podobné Témata jako Scintigrafie kostí. Líbí se: 1256 lidem Pro stanovení diagnózy má zásadní význam vyšetření s vyuţitím nukleární magnetické rezonance v dynamickém reţimu, které umoţňuje přesné posouzení vzájemného vztahu kloubních struktur K posouzení dynamiky proudění MMM se používá radionuklidové vyšetření s 111indium-DTPA nebo 99Tc-albumin [11,45]. Abnormální cirkulace MMM se vykytuje u 30-70 % pacientů s karcinózou mening, kdy k blokádě proudění dochází nejčastěji v oblasti baze lební, páteřního kanálu a konvexit mozku [43,45]

Scintigrafie skeletu - kdy a jak se provádí vyšetření

Diferenciální diagnózu usnadňuje rentgenová intravenózní urografie, ultrasonografické vyšetření nebo radionuklidové vyšetření. Diagnózu autosomálně dominantní polycystické nemoci ledvin lze také stanovit na základě genetické diagnostiky. Technologie za použití deoxyrybonukleové kyseliny (DNA) již pomohla určit. Na traumatická poranění srdce se ne vždy myslí a diagnóza - kontuze myokardu- bývá často nepoznána. Diagnóza myokardiální kontuze při traumatu může být problematická. Používají se neinvazivnítesty - EKG, srdeční enzymy, radionuklidové vyšetření, echokardiografie provádět lokalizační CT vyšetření pro plánování radioterapie, včetně výroby fixačních a polohovacích pomůcek, rozplňovat a aplikovat otevřené radionuklidové zdroje (radiofarmaka), asistovat u diagnostických i terapeutických postupů nukleární medicíny, včetně vyšetřování dětských pacientů

Pod vedením příslušné odborně způsobilé osoby vybraného oddělení si studenti procvičení obsluhu přístrojů používaných na oddělení nukleární medicíny a budou provádět jednotlivé radionuklidové terapeutické metody a scintigrafická vyšetření Radionuklidové metody v pediatrii jsou dále výhodné mimo jiné pro vyšetření skeletu a kloubů (ložiskové změny nejrůznější etiologie, osteomyelitidy a záněty kloubů, tumory, traumata apod.), gastrointestinálního traktu (gastroezofageální reflux, Meckelův divertikl, idiopatické střevní záněty), centrálního. Žádankao radionuklidové vyšetření metodou rad. analýzy. Žádankao radionuklidové vyšetření metodou rad. analýzy. 1290075176. 1 hodnocení Knopp. list A5 0,48 Kč včetně DPH. Skladem; 0,40 Kč -+ Parametry.

Scintigrafie ledvin uLékaře

Oddělení radionuklidové diagnostiky je vybaveno moderním vybavením. S jeho pomocí se kvalita vyšetření pacientů s rakovinou výrazně zlepšila, což při použití standardních metod neposkytuje jasný obraz, například: radionuklidová diagnóza jater umožňuje zjistit, zda je resekce orgánů v počáteční fázi rakoviny možná Radionuklidové vyšetření založené na detekci kostní přestavby, při kterém se používají fosfátové komplexy značené 99mTc, nejčastěji 99mTc MDP a 99mTc HDP. Metoda je velmi citlivá, málo specifická, zobrazí lokality, které je vhodné dále vyšetřit Na pracovišti nukleární medicíny provádíme vyšetření a léčebné zákroky pomocí radionuklidů. Zaměřujeme se zde na diagnostiku nádorů a funkční vyšetření některých orgánů. V radionuklidové diagnostice nádorů a metastáz využíváme techniky planárního scanu, SPECT, SPECT/CT, PET/MR n Radionuklidové VM ( vyšetření pomocí radioaktivních isotopů) n Endoskopické VM ( gastroskopie, kolonoskopie, laparoskopie, artroskopie, hysteroskopie) n Elektrografické VM ( EKG, EMG, EEG) n Funkční testy. Vyšetřovací metody invazivní a neinvazivní . n. Paraklinické vyšetřovací metody také tzv. pomocná vyšetření v neurologii nejmodernější vyšetřovací metody = specializovaný obor zobrazovacích metod (tzv. neuroimaging) žádný obor klinické medicíny nezaznamenal tak obrovský pokrok jako neurologie a neurochirurgie právě v důsledk

Téma: Radionuklidová vyšetření ledvin « Tvorba a ověření e

SZŠ Ruská - KLP - Fotoalbum - Analgetika - Voltaren-RetardZdravotnické tiskopisy | IVT IMUNO, s

Video: 3.6. Komplexní vyhodnocování radionuklidové - Sweb.c

V kazuistice 41leté pacientky prezentován učebnicový nález proximálního flebotrombotického uzávěru hlubokého žilního systému LDK s kolateralizací v rámci provedené radionuklidové flebografie. Předchozí vyšetření duplexní ultrasonografickou metodou (Doppler) bylo u pacientky neprůkazné V ordinaci provádíme ultrazvukové vyšetření štítné žlázy a příštítných tělísek, krevní odběry a stanovení hladin hormonů. Specializovanou diagnostiku jako je CT, MR, SPECT, radionuklidové a molekulárně biologické metody zajišťujeme našim pacientům na jiných pracovištích v Praze

MIBI radionuklidové vyšetření technecia sestamibi MIg monoklonální imunoglobulin MM mnohoetný myelom MR magnetická resonance N/C nukleocytoplazmatický poměr SPE serum protein elektrophoresis VLŘ volné lehké řetězce WHO Word health organisation . 5 I ÚVOD. Dále se využívá celé spektrum diagnostických vyšetření indikovaných podle povahy a závažnosti onemocnění (koronární angiografie, zátěžové testy- spiroergometrie, radionuklidové metody, tkáňová dopplerovská echokardiografie a jiné). Léčba Radionuklidové vyšetření je ovšem omezeně dostupné (zvláště PET), nákladné a zatěžuje pacienta byť malou dávkou radioaktivity. Od devadesátých let 20. století dochází k roz-voji aplikací MRI zobrazujících nejen morfologii, al vychytává [14]. Při negativním radiografickém vyšetření lze u MM nově použít i radionuklidové vyšetření pomocí pozitronové emisní tomografie (PET) [15]. Vyšetření po-mocí PET zatím není u MM standardním vyšetřením, lze ho ale využít kromě diagnostiky případně i k monitorován

Radionuklidové vyšetření lze kombinovat s CT angiografií koronárních tepen nebo s CT měřením koronárního kalci-ového skóre. V poslední době se v kardiologii klade důraz na správné pochopení termínu hybridní: rozlišují se totiž hybridní data a hybridní přístroje. Na rozdíl od onkologie, kde se již jednoznačn Jako rychle dostupná, pacienta nezatěžující, bedside diagnostická metoda je u IMPK výhodnější než invazivní hemodynamické vyšetření a monitorování. Radionuklidové metody. Radionuklidová ventrikulografie umožňuje posoudit funkci PK, segmentální nebo globální poruchy její kinetiky, dilataci PK

SZŠ Ruská - KLP - Fotoalbum - Objektivní příznaky

Lékaři dále provádí radionuklidové vyšetření kostí (scintigrafie skeletu). Elektrofyziologické vyšetření obsahuje elektromyografii (EMG), motorické evokované potenciály (MEP) a somatosenzitivní evokované potenciály (SEP). Při podezření n Poněkud dříve může chorobné změny na kostech postižených osteomyelitidou prokázat vyšetření takového pacienta pomocí metody scintigrafie kostí ( scintigrafie kostí je radionuklidové vyšetření kostí, které v postižených kostech zobrazí ložiska zvýšené metabolické aktivity, což mohou být místa, kde se nachází. Radionuklidové vyšetření gamagrafie jater (scinti.) - slouží k posouzení tvaru, velikosti a uložení jater, k vyloučení ložiskových procesů kontrast i.v., kontrast se vychytává ve zdravé tkání jater a slezin

PPT - Nebojte se vědy Ateroskleróza v mladém věkuAmbulance nukleární medicíny | Oblastní nemocnice Trutnov a

Radionuklidové vyšetření . SCHILLINGŮV TEST: zjišťuje vstřebávání vitaminu B12 z ilea; GAMAGRAFIE SLEZIN; Imunologické markery (Pomocí monoklonálních protilátek, které reagují pouze s určitým buněčným antigenem) Molekulárně biologické metody (Identifikují translokace (chyby) na genech v jádře) ANEMI Radionuklidové vyšetření ledvin a vývodného močového systému a)statická planární scintigrafie ledvin s příp. SPECT ledvin b)dynamická planární scintigrafie ledvin včetně příp. stanovení residua močového měchýře a nepřímé radionuklidové cystografie Žádanka o radionuklidové vyšetření metodou radiosaturační analýz. Samostatný list. Velikost: A5 (210 x 148 mm)

SZŠ Ruská - KLP - Prezentace - RADIONUKLIDOVÉ zobrazovací

- radionuklidové vyšetření - játra, slezina, kosti, mozek, ledviny- bronchoskopie - endoskopické vyšetření plic- biopsie z nádorového ložiska- punkce zvětšených nadklíčkových uzlin- spirometrie - funkční vyšetření plic . Léčba 7. RADIONUKLIDOVÉ VYŠETŘENÍ - nukleární medicína# - perfúzní plicní sken,význam při podezření na poruchu průtoku krve plícemi# - k.l. i.v.;sledovat příp.alergii na k.l.### 8. ENDOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ - bronchoskopie - PŘÍPRAVA - lačný,dle ordinace příslušná premedikace# - SLEDOVÁNÍ:2hod nejíst,nepít(aspirace)### 9 09 / Žádanka o radionuklidové vyšetření; 10 / Žádanka o sérologické vyšetření; 10b / Průvodní list k mat. pro serolog. vyšetření; 11 / Žádanka o parasitologické vyšetření; 12 / Žádanka o bakteriologické vyšetření; 14 / Krevní obraz - červený; 15a / Kvalitativní vyšetření moče a sediment 264 Onkologie | 2014; 8(6) | www.onkologiecs.cz Přehledové články Úvod V roce 2012 byla Českým statistickým úřa-dem zaznamenána úmrtnost v důsledku nádo-rového onemocnění v počtu 27 334 (diagnóz

Scintigrafie se používá k vyšetření kostí ČeskéNoviny

ZL - Základní vyšetřovací metody v hematologii (2) VYŠETŘENÍ KREVNÍHO OBRAZU (HEMOGRAMU) Vyšetření z obvodové krve (nesrážlivá krev) • kvantitativní - Hb (g/l), počty Ery, Le, Thr v obvodové krvi - objemový poměr erytrocytů a plazmy určuje hematokrit (HMTK) - dnes automatické analyzátory (coultry. U 60letého muže jsme pomocí vyšetření radionuklidové cisternografie nepotvrdili podezření na nazální likvoreu. Pracoviště: Fakultní nemocnice Ostrava Klinika nukleární medicíny přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA 17.listopadu 1790 708 52 Ostrava-Porub

Radionuklidové vyšetření v neurochirurgii PET/CT in

Jestliže testy prokážou atrézii žlučovodu, lékař obvykle nařídí ještě další krevní rozbory, ultrazvukové nebo radionuklidové vyšetření jater, které by měly diagnózu potvrdit. Obvykle si také vyžádá biopsii jater, aby vyloučil další možné příčiny žloutenky u dítěte Žádanka o radionuklidové vyšetření Žádanka o sérologické vyšetření Žádanka o parasitologické vyšetření Žádanka o bakteriologické vyšetření Krevní obraz - červený Kvalitativní vyšetření moče a sedimentu Kvantitativní vyšetření moče Výměnný list - poukaz (A6). K detekci chronických změn renálního parenchymu využíváme spíše radionuklidové vyšetření ledvin. Léčba ílem léčby VUR je zabránit morfologickému a funkčnímu poškození ledvin, zabezpečit jejich normální vývoj a růst, upravit funkci ureterovezikálního spojení a eliminovat bakteriurii

Vyšetření v chirurgii - www

Vyšetření regionální mozkové perfuze pomocí SPECT. Radiofarmaka a jejich biokinetika, vzájemné srovnání radiofarmak (výhody, nevýhody), metodika vyšetření, indikace a charakter nálezu při různých onemocněních. Hodnocení cerebrovaskulární rezervy mozku. Radionuklidové metody v endokrinologi Materiál předkládá vybraé kapitoly z oboru vnitřního lékařství, které mají pomoci propojit medicínský management interního oboru s ošetřovatelským. Materiál je rozpracován do dvou dílů - Ošetřovatelská péče v interních oborech I. a II.První díl zahrnuje kapitoly z kardiologie, pneumologie, gastroenterologie Kontaktujte nás INSET spol. s r.o. Sadská 603/10 198 00 Praha 9 - Hloubětín Česká republika +420 281 865 60 Plicní infarkt. By mikulikova 10.11.2015. V případě, kdy dojde k ucpání ( obstrukci) plicního tepenného řečiště krevní sraženinou (vzácně i tukem, plodovou vodou, vzduchem nebo nádorovými buňkami), hovoříme o plicní embolii. Z 80 - 90 % je jejím původcem žilní trombóza dolních končetin - v cévách s oslabenou.

Radionuklidové vyšetření je výborné v porovnání funkce ledvin navzájem, kdy je srovnávána poměrná funkce obou ledvin, tedy jak je rozložena celková funkce ledvin - kterou lze zjistit například odhadem z hladiny kreatininu v krvi. U vás porovnání ukazuje na mírně lepší funkci levé ledviny oproti pravé Vzhledem k závažnosti této komplikace využíváme kombinace dostupných diagnostických modalit zahrnujících endoskopii trávicího traktu, vč. enteroskopie, sonografické vyšetření, radionuklidové vyšetření krvácení, mezenterickou angiografii, enterografii pomocí CT či MR a endoskopii kapslí [6-11] A jinak, pokud se neví, co se ŠŽ máš, tak je CT blbost, protože pokud Ti píchnout kontrastní látku s jódem, tak minimálně 8 týdnů, spíše déle, se nedá provést ta scintigrafie (radionuklidové vyšetření), výsledky by byly zkleslené. To se mi líbí Otázka: Péče o nemocného s onemocněním štítné žlázy Předmět: Ošetřovatelství Přidal(a): JaničkaSestřička ANATOMIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Štítná žláza - (glandulathyroidea) žláza s vnitřní sekrecí, je složená ze dvou laloků uložených po stranách chrupavky štítné, vpředu spojených můstkem (istmus). Vzadu na žláze jsou uložena 4 příštitnátělíska. Kompletní technická specifikace produktu Zdravotnické tiskopisy 14133005 Žádanka o radionuklidové vyšetření (list) a další informace o produktu