Home

Rovnovážná poloha tělesa příklady

3. rovnovážná poloha páky 4. rovnoramenné váhy 5. stálá, vratká a volná poloha tělesa III 5­12:48 ROVNOVÁŽNÁ POLOHA TĚLESA Rovnováha 2 sil •2 síly stejné velikosti a opačného směru, které působí současně na 1 těleso v 1 přímce, mají nulovou výslednici = jsou v rovnováz Rovnovážná poloha tuhého tělesa. Tuhé těleso otáčivé kolem své osy je v rovnovážné poloze, jestliže: vektorový součet všech sil působících na tuhé těleso je nulový. vektorový součet momentů všech sil působících na tuhé těleso je nulový. těleso je v klidu. Podle vzájemné polohy těžiště tělesa a osy.

1. Rovnovážná poloha stálá (stabilní) Těleso je v tomto případě zavěšené nad těžištěm. Po vychýlení se stáčí vlivem momentu síly do původní polohy. Příklad: Obraz zavěšený na zdi 2. Rovnovážná poloha vratká (labilní) Těleso je v tomto případě upevněné pod těžištěm. Po vychýlení se vlivem momentu. Klíové slovo: Rovnovážné polohy tělesa, stabilita tělesa Anotace: Prezentace je urena pro žáky 1. a 2. roníku uebních oborů, slouží kprocviování probrané látky a k opakování před písemným a ústním zkoušením. Žáci si ověří své znalosti z výukového tématu rovnovážné polohy tělesa 1 1.7.4 Těžišt ě, rovnovážná poloha Př. 1: Polož si sešit na jeden prst tak, aby nespadl.Zále ží na míst ě, pod kterým sešit podložíš? Pro č? Př. 2: Ur či polohu t ěžišt ě: a) homogenní rovné ty če o konstantním pr ůřezu, b) homogenní koule, c) homogenní krychle. Př. 3: Leží t ěžišt ě t ěles pravidelného tvaru vždy v jejich st ředu Stabilita tělesa je velká, pokud těleso má velkou hmotnost a jeho těžiště je co nejnižší. 2. Rozměry cihly jsou a = 0,3 m, b = 0,15 m, c = 0,06 ma její hmotnost je 5 kg. Vypočítejte práci, kterou je třeba vynaložit na převrácení cihly kolem hrany b ze stálé do vratké polohy. Řešení Tuhé těleso je v rovnovážné poloze, jestliže je vektorový součet všech sil, které na ně působí, i vektorový součet všech momentů těchto sil rovný nule. pokud těleso vychýlíme z rovnovážné polohy - změní se rozložení si

1.7.4 Těžišt ě, rovnovážná poloha P těleso. Důležité je slovo homogenní (ve všech místech stejná) . Pokud je nap říklad t ěleso složeno ze dvou částí, které mají r ůznou hustotu, je t ěžišt ě ze st ředu posunuto sm ěrem k části s větš Pokud těleso podepřu pod těžištěm nebo zavěsím nad těžištěm, bude těleso v tzv. rovnovážné poloze. Vratká rovnovážná poloha: Těleso se není schopno vrátit do původní polohy poté, co bylo z této polohy vychýleno vnější silou. Stabilní rovnovážná poloha

Rovnovážná poloha vratká (labilní) Těleso je v tomto případě upevněné pod těžištěm. Po vychýlení se vlivem momentu síly stáčí do nové polohy, a to do stabilní. Příklad: Žák houpající se na židli 3. Rovnovážná poloha volná (indiferentní) Těleso je v tomto případě upevněné v těžišti. Po vychýlení zůstává v té poloze, do které jsme ho vychýlili Rovnovážné polohy tuhého tělesa. Zavěšené (podepřené) těleso je v rovnovážné poloze, jestliže svislá těžnice prochází bodem závěsu (podpěrným bodem) a těleso je v klidu.Rozeznáváme dvojí rovnováhu: 1. statická rovnováha - platí podmínka: výsledná síla působící na těleso je nulová (tj.Těleso přitom může rotovat kolem osy procházející těžištěm. Rovnovážná poloha tělesa. Rovnovážná poloha je poloha, ve které je těleso v rovnovážném stavu. Rozlišujeme 3 druhy rovnovážné polohy: Stabilní (stálá) - při vychýlení se těleso vrací do téže rovnovážné polohy. Příklady: pravítko upevněné nad těžištěm, kulička v důlku, kvádr na vodorovné podložce Zákon vzájemného působení dvou těles Pracovní listy: list 1; OTÁČIVÉ ÚČINKY SIL; Účinek síly na těleso otáčivé kolem pevné osy, páka. Pracovní listy: list 1; Únor. Rovnovážná poloha páky. Příklady na určení rovnovážné polohy páky. Pracovní listy: list 1 a list 2; Užití páky v praxi, rovnoramenné váhy. Kladk Rovnovážná poloha tuhého tělesa. Zavěšené nebo podepřené těleso je v rovnovážné poloze, jestliže svislá těžnice prochází bodem závěsu nebo podpěrným bodem a těleso je v klidu. Podmínky rovnováhy: Silová rovnováha - výslednice všech sil je nulov.

ROVNOVÁŽNÁ POLOHA PEVNÝCH TĚLES: Jestliže je těleso vůči svému okolí v klidu, zaujímá určitou rovnovážnou polohu: ROVNOVÁŽNÁ POLOHA STÁLÁ = STABILNÍ ROVNOVÁŽNÁ POLOHA VRATKÁ = LABILNÍ ROVNOVÁŽNÁ POLOHA VOLNÁ = INDIFERENTNÍ Těžiště tělesa je pod osou otáčení Těžiště tělesa je přesně nad osou otáčen 3IS10F7 rovnovážná poloha páky.notebook 10 Metodika: strana č.1, 2 ­ základní informace strana č. 4 ­ pracovní list, žák roztřídí tělesa do oválu podle toho, zda se jedná o páku či ne strana č. 7 ­ vzorový příklad, žák si pomocí tohoto příkladu vyzkouší řešen polohu jen jednoho referenčního bodu tělesa, jelikož relativní poloha ostatních bodů zůstává stejná. Jako referenční bod je vhodné volit těžiště tělesa, nebo Řešená úloha na téma Rovnovážná poloha tuhého tělesa 2

Svatba kdo co platí — kdo za co platí na svatbě dny, kdy

Těžiště (hmotný střed) je působiště tíhové síly působící na těleso.Ve skutečnosti je mezi pojmy těžiště a hmotný střed principiální rozdíl. Těžiště zavádíme jako působiště výslednice tíhových sil působících na jednotlivé části tělesa v tíhovém poli (nebo také můžeme říct, že je to bod, vůči němuž je výsledný moment působících. Rovnovážná konstanta redoxních reakcí zahrnuje pouze částice s nábojem, elektricky neutrální látky se do vztahu nezapisují. Oxidační činidlo = látka, která oxiduje jinou (zvyšuje jí ox. číslo) a sama se redukuje Rovnovážná poloha tuhého tělesa.Tuhé těleso otáčivé kolem své osy je v rovnovážné poloze, jestliže: vektorový součet všech sil působících na. 3. 2021 (s termínem odevzdání úkolu 3. 3. 2021 20:00): 1) Prostudujte soubor Rovnovážná poloha, stabilita tělesa.pdf, který najdete v kapitole Mechanika tuhého tělesa, podkapitole Těžiště, rovnovážná poloha, stabilita tuhého tělesa. 2) Tento soubor použijte jako zápis hodiny: 44.Fy - Rovnováha, stabilita tuhého tělesa Labilní rovnovážná poloha : - těleso se po vychýlení z této polohy ješt ě více vychýlí a těleso se samovoln ě do rovnovážné polohy nevrátí. Z labilní polohy p řechází t ěleso do stabilní nebo volné rovnovážné polohy. P ři vychýlení z vratké rovnovážné polohy se výška t ěžišt ě snižuje

Rovnovážná poloha tuhého tělesa - FYZIKA 00

3. Těžiště tuhého tělesa, rovnovážná poloha 3.1 Na koncích vodorovné ty če délky 8 m a tíhy 20 N, jejíž t ěžišt ě je uprost řed, visí závaží o hmotnostech 5 kg a 3 kg. Ve kterém míst ě je t řeba ty č podep řít, aby byla v rovnováze? [ve vzdálenosti 3,2 m od t ěžšího závaží 6. ROVNOVÁŽNÁ POLOHA 6.3 Vratká rovnovážná poloha Vratká rovnovážná poloha (též labilní rovnovážná poloha) je poloha, pro kterou platí, že vychýlením z této polohy se těleso nevrací zpět, ale výchylka se dále zvětšuje. Vychýlením z vratké polohy se potenciální energie tělesa zmenšuje. 6 Kmitavý pohyb - popis a zavedení. Popis kmitavého pohybu: pohybující se těleso při kmitavém pohybu zůstává stále v okolí určitého bodu, který nazýváme rovnovážná poloha. jestliže těleso navíc pravidelně prochází rovnovážnou polohou, koná periodický kmitavý pohyb. Praktické příklady takových pohybů: těleso. Rovnovážná poloha - je poloha pružného tělesa, pokud na něj nepůsobí deformační síla. Výchylka - vzdálenost určitého bodu od jeho rovnovážné polohy. Velikost výchylky závisí na velikosti deformační síly. Kmitání závaží na pružině Závaží, které pověsíme na pružinu je v rovnovážné poloze. Působíme. Příklady k procvičení: 1.Na prkně 4 m dlouhém, podepřeném uprostřed, sedí na jednom konci chlapec, jehož hmotnost je 36 kg. Jak daleko od osy otáčení si musí sednout druhý chlapec o hmotnosti 48 kg, aby nastala na houpačce rovnovážná poloha? ( 1,5 m ). 2.Na jednom rameni páky působí ve vzdálenosti 24 c

Stabilita těles - vyřešené příklad

Příklady a cvičení - mechanické kmitání V důsledku této síly se rovnovážná poloha posune o směrem dolů, přičemž v souladu s definicí tuhosti pružiny k musí platit, že Problém spočívá v tom, že neznáme hmotnost přidaného závaží ani tuhost pružiny. C. Těleso mechanického oscilátoru s frekvencí. Příklad 1: Na obrázcích jsou situace zavěšení tělses na kladkách. Urči, jakou siílu potřebujes, aby byla kladka v rovnováze? (váhu kladky a tření zanedbáme) Řešení: a) Na těleso o hmotnosti 20 kg působí gravitační síla 200 N. Pevná kladka sílu neušetří, tzn. že F = 200 N. b) Na těleso o hmotnosti 40 kg působ poloha tělesa, stabilita tělesa a těžiště tělesa. Očekávaný výstup: Dokáže popsat postup k nalezení těžiště nepravidelných a pravidelných těles. Klíčová slova: Rovnovážná poloha těles, stabilita tělesa, těžiště, těžnice

9) Může se těžiště nacházet mimo hmotu tělesa? Pokud ano zakreslete příklad. 10) Co je to rovnovážná poloha stálá? Zakreslete. 11) Co je to rovnovážná poloha volná? Zakreslete. 12) Co je to rovnovážná poloha vratká? Zakreslete. 13) K čemu slouží jednoduché mechanické stroje Vratká rovnovážná poloha (též labilní rovnovážná poloha) je poloha, pro kterou platí, že po vychýlení z této polohy se těleso nevrací zpět, ale výchylka se dále zvětšuje. Vychýlením z vratké polohy se potenciální energie tělesa zmenšuje. Příkladem může být kulička nacházející se na vrcholu kopce Příklady Úvod » Dynamika » Rovnovážná poloha tělesa. Rovnovážná poloha tělesa. 25. 11. 2010 . Těleso je zavěšeno nad svým těžištěm, vychýlíme-li ho, jeho těžiště se zvědá do výšky h. A gravitační síla způsobí, že se těleso vrátí do své původní polohy, takouhle polohu nazýváme rovnovážná poloha.

Rovnovážná poloha těles - Webzdarm

Rovnovážná poloha tělesa může být . stálá (stabilní), volná (indiferentní) nebo . vratká (labilní). Těleso je v rovnovážné poloze stálé, když jeho svislá těžnice prochází podstavou tělesa nebo plochou vytvořenou spojením bodů, v nichž je těleso podepřeno. Příklady: 1 rovnovážná poloha - bod, v jehož okolí těleso kmitá periodický kmitavý pohyb - pravidelné procházení rovnovážnou polohou Kmitavý pohyb pohyb tělesa, kdy těleso nepřekročí určitou vzdálenost od rovnovážné polohy trajektorie přímočaré nebo křivočaré nerovnoměrný pohyb o tlumený - se zmenšuje o netlumený - Oscilátor zařízení, které volně (bez. ROVNOVÁŽNÁ POLOHA. Podmínky: 1. Podmínka rovnováhy sil (těleso je v takové poloze, kdy je výslednice všech sil nulová) F = F 1 + F 2 + F 3 + + F n = 0 . 2. Podmínka rovnováhy momentů sil. M = M 1 + M 2 + M 3 + + M n = 0 . Příklady: 1. Stálá (stabilní) rovnovážné poloha . 2. Vratkou (labilní) rovnovážnou polohu . 3 Rovnovážná poloha tělesa Těleso je v rovnovážné poloze, jestliže vektorový součet všech sil působících na těleso je roven nule a vektorový součet momentů všech sil se také rovná nule. Rovnovážná poloha může být: stálá (stabilní) vratká (labilní) volná (indiferentní) Stálá rovnovážná poloha (stabilní

12.12.2012 18:27 Účinek síly na těleso otáčivé kolem osy.E - learning 1 - zde PREZENTACE 1 - zde E- learning 2 - zde PREZENTACE 2 - zde Páka. Rovnovážná poloha páky zákon páky -zde - java aplet, techmania - zde. Mnoho těles kolem nás koná otáčivý pohyb - dveře, držadlo nůžek, klička u okna, otvírák, houpačk A. Výklad. Tady je možné shlédnout prezentaci k tématu páka: resp. stručné vysvětlení problematiky. Páka - těleso otáčivé kolem osy, též jednoduchý stroj.. Možné otáčení: v kladném nebo záporném směru. Účinek síly působící na páku závisí na velikosti síly F, rameni a (vzdálenost působiště síly a osy otáčení

Rovnovážná poloha tělesa, stabilita tělesa :: Výuka

 1. Kmitání mechanického oscilátoru. Kmitavý pohyb (mechanické kmitání): Pohyb s periodickým průběhem, při kterém se těleso pohybuje v okolí určitého bodu (rovnovážná poloha).. Prochází-li pravidelně rovnovážnou polohou, koná periodický kmitavý pohyb.. Příklady: těleso na pružině, struna kytary, srdce, píst
 2. TĚŽIŠTĚ TĚLESA, ROVNOVÁŽNÉ POLOHY TĚLESA Zpracoval: Ing. I. ŠTEVULA Rovnovážná poloha tělesa: Výslednice všech sil se rovná 0. Součet všech momentů sil se rovná 0. Stabilita tělesa je tím větší: Čím je větší jeho tíha Čím níže je těžiště TĚŽIŠTĚ TĚLESA Těžiště je bod, ve kterém si představujeme.
 3. Na pružině je zavěšena miska se závažím a oscilátor kmitá s periodou Přidáním dalšího závaží se perioda oscilátoru zvětší na hodnotu Stanovte, o jakou délku se posunula přidáním dalšího závaží rovnovážná poloha pružiny (tj. o kolik by se protáhla pružina v případě, že by byla v klidu)
 4. Těleso může být upevněno nad těžištěm, v těžišti nebo pod těžištěm. Těleso vždy zaujme jednu ze tří rovnovážných poloh: stabilní rovnovážná poloha: při vychýlení se těžiště tělesa zdvíhá. Jakmile přestane působit vychylující síla, těžiště se vrátí do původní polohy
 5. Těžiště tělesa • Zavěsíme-li velmi tenkou desku na nit postupně v různých bodech, zjistíme, že všechny přímky se protínají v jednom bodě T. Tento bod budeme nazývat těžiště tělesa. • Podepřeme-li nebo zavěsíme těleso v bodě T, zůstane těleso v klidu T
 6. Kmitavý pohyb je takový pohyb, kdy se těleso nebo hmotný bod pohybuje po úsečce nebo kruhovém oblouku kolem rovnovážné polohy. Jestliže rovnovážnou polohou prochází v pravidelných časových intervalech, koná periodický kmitavý pohyb. Takový pohyb vykonává např. těleso zavěšené na pružině, písty v motoru apod
Fyzika: Pohyb tuhého tělesa

Rovnovážné polohy tuhého tělesa :: ME

 1. Rovnovážná poloha tuhého tělesa. Kinetická energie tuhého tělesa . Tato část mechaniky se zabývá pohyby tělesa, při kterých těleso nelze nahradit hmotným bodem, tzn. nelze zanedbat jeho rozměry a tvar a musí se uvažovat otáčivý pohyb tělesa. Na těleso působí síly
 2. 38. Rovnovážná poloha a stabilita tělesa - online hodina 9.2. Nové učivo z dnešní online hodiny si můžeš ještě jednou připomenout v prezentaci zde. Též si můžeš přečíst kapitolu v učebnici na str. 52 - 53. Zápis z dnešní hodiny najdeš zde. 37. Těžiště tělesa 4.2
 3. Mechanika kapalin a plynů (ucelený učební materiál na Přírodovědecké fakultě UPJŠ v Košicích); Rande s fyzikou - vzdělávací cyklus České televize, který vznikl ve spolupráci s MFF UK v Praze v roce 201
 4. Hmotný střed. Pohyby těles. Moment síly, moment hybnosti. Impulsové věty. Skládání sil působících na tuhé těleso, dvojice sil. Těžiště, rovnovážná poloha. Pohybová rovnice rotačního pohybu tělesa kolem nehybné osy. Moment setrvačnosti. Práce a výkon při rotačním pohybu. Kinetická energie tělesa
 5. 35. Rovnovážná poloha a stabilita tělesa - online hodina 2.2. Nové učivo z dnešní online hodiny si můžeš ještě jednou připomenout v prezentaci zde. Též si můžeš přečíst kapitolu v učebnici na str. 52 - 53. Zápis z dnešní hodiny najdeš zde. 34. Těžiště tělesa 1.2
 6. a) Rovnovážná poloha volná (indiferentní) je poloha, pro kterou platí, že po vychýlení tělesa zůstává těleso v nové poloze - výchylka se nezvětšuje ani nezmenšuje. (Např. : kniha položená na stole, auto stojící na vodorovné silnici, . ) a) Kulička nacházející se na vodorovné rovině
 7. 1. těleso zavěšené na pružině - kmitání je způsobené silou pružnosti 2. kyvadlo - kmitání je způsobené tíhovou silou Pro další popis je důležité vědět, co je rovnovážná poloha: Rovnovážná poloha je taková poloha mechanického oscilátoru, v níž jsou síly, které na oscilátor působí, v rovnováze

Moment síly a rovnovážná poloha tělesa - GV

 1. Co je to rovnovážná poloha, ukaž ji na grafu, jaká síla zde působí? aby při tepelné výměně mezi teplejším tělesem A a studenějším tělesem B zůstávala teplota tělesa B stálá? Uveď příklady. 19.) Objasni proč je chybná otázka: Jaké teplo má kapalina? 20.) Jakými způsoby můžeme zvýšit teplotu plynu v.
 2. Vypočtěte velikost sil působících na každé lano, je-li těleso o hmotnosti 100 kg zavěšeno podle obr a), b), c). Těžiště tuhého tělesa je působiště tíhové síly působící na těleso v homogenním tíhovém poli. Poloha těžiště je dána rozložením látky v tělese
 3. Těžiště tělesa. Rovnovážná poloha a stabilita tělesa Intenzita gravitačního pole příklady. 1.6.2 Intenzita gravitačního pole. Př. 1: Vypočti gravitační sílu, kterou Země ve vzdálenosti 10 000 km od jejího povrchu přitahuje: a) kosmonauta o hmotnosti 140 kg (se skafandrem) Př. 2: Najdi vzorce pro výpočet velikosti.
 4. Poloha těžiště je dána rozložením látky v tělese Rovnovážná poloha tělesa. nejen tvar tělesa, ale i poloha těžiště v tělese určuje jeho stabilitu; Příklad 1.: máme kvádr se čtvercovou podstavou postavený na výšku - viz obr. 1a) kvádr se nachází ve stabilní poloze; těžiště kvádru je ve středu tělesa (na.
 5. 4.1. 2021 Milí sedmáci, posílám soubor Rovnovážná poloha tělesa. K online výuce si nachystejte sešit, psací potřeby. 15.12. Zdravím sedmáci. Tento týden se budeme věnovat novému tématu těžiště. Posílám soubor, prosím opište si text do sešitu. 8.12. Milí sedmáci. Posílám práci na tento týden
 6. Teoretická cvičení - procvičení - příklady . Září 18 KINEMATIKA. Mechanický pohyb,poloha hmotného bodu. Trajektorie a dráha hmotného bodu. Rychlost hmotného bodu Rovnovážná poloha tuhého tělesa. 1 Teoretické cvičení - příklady

Mechanika tuhého tělesa. Skládání a rozklad sil. Moment dvojice sil. Rovnovážná poloha tělesa. Těžiště tělesa. Otáčivý pohyb tuhého tělesa. Kinetická energie tělesa při otáčivém pohybu. Hydrostatika. Tlak v kapalinách a plynech. Pascalův zákon. Hydrostatický tlak. Archimédův zákon. Hydrodynamika - rozlišuje pojem látka a těleso,uvádí konkrétní příklady - těžiště tělesa, rovnovážná poloha tělesa Posuvné účinky síly, pohybové zákony - zákon setrvačnosti - účinky síly OSV 1 Rozvoj schopnosti poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornost Stálá rovnovážná poloha - definice, minimálně 2 příklady Stabilita tělesa - definice, vzorec Kinetická energie rotačního a posuvného pohybu - vzorce Rovnovážná poloha - definice Vratká rovnovážná poloha - definice, minimálně 2 příklady Moment setrvačnosti tělesa - vzorec, jednotk 5. Zakreslete graficky příklad č 4 . 1 závaží 2 závaží 3 závaží 4 závaží. Ověř grafické řešení výslednice sil matematicky. F = 6. Doplň tabulku. Těleso m [kg] Fg [N] Dopis 0,02 Jízdní kolo 14 Vzduch ve třídě 450 Osobní automobil 800 Slon 4 200 Železniční vagon 22 000 7

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele je zdarma. Oš. proces u nemocných s diabetem mellitem. Plování nestejnorodých těles. Mechanika tuhého tělesa Síla se používá jako přesnější popis vzájemného působení těles. Působení těles je vždy vzájemné - působí-li jedno těleso na druhé silou, působí současně i druhé těleso na první. Příklad 1: Vypočítej, jakou gravitační silou je k Zemi přitahována: a) 20 kg bedna banánů, Rovnovážná poloha tělesa Kmitavý pohyb v praxi Kmitavý pohyb - popis a zavedení - FYZIKA 00 . Kmitání je pohyb, při kterém těleso po vychýlení vícekrát prochází rovnovážnou polohou.V této poloze má kmitající těleso nejmenší potenciální energii. Kmitání je charakterizováno veličinami: 2. Určete periodu a frekvenci Dobrý den vážená poroto a milí diváci, v tomto videu jsme se snažili. Rovnovážná poloha - Чешский-Английский Словарь - Glosb. Kyvadlo má rovnovážné polohy v nejvyšším a nejnižším bodě, do kterého se může dostat (horní a dolní úvrati).Moment setrvačnosti je pro různé tvary těles různý (zleva - obruč nebo dutý válec, plný válec, koule)

Fyzika v 7.r. - Webzdarm

Rovnovážná poloha Příklad: charakterizujte rovnovážné polohy tělesa: U tohoto příkladu máte rozhodnout, o jakou rovnovážnou polohu se jedná. Pokud kuličku vychýlíme z rovnovážné polohy tak se vrátí zpátky do stejné polohy. Jedná se tedy o polohu stálou 12. V jaké vzdálenosti od osy musíme na páce působit silou N, abychom udrželi v rovnováze těleso o hmotnosti kg zavěšené ve vzdálenosti cm od osy? [ cm] 13. Na tyč délky m působí na koncích síly N a N. Kde musíme tyč podepřít, aby nastala rovnovážná poloha? [a 1 = 1,2 m, a 2 = 0,8 m] 14 Jak je vidět na obrázku, kyvadlo se ustálí v poloze vychýlené od svislého směru. Řešení nápovědy 1 - pro pozorovatele ve vlaku. V tomto případě řešíme úlohu v tzv. neinerciálním systému. Kyvadlo je vůči pozorovateli v klidu. Tentokrát na něj působí tři síly. Síla tíhová F G →, která působí svisle dolů.

Mechanika a rovnovážná poloha tuhého těles

Rovnovážná poloha tělesa (stabilita těles) Pokus s tyčí Pokus 1 - Tyč je zavěšená nad těžištěm: Pokud tyč vychýlíme,.tak pokud přestaneme působit silou, tyč se vrátí to původní polohy. Pokus 2 - Tyč je zavěšená v těžišti: Pokud tyč vychýlíme, zůstává v této poloze o Rovnovážná poloha tělesa. Úkoly: • Přečíst si a nastudovat zadané učivo z mého webového Cvičení a příklady, Odkazy). • Připojit se k on-line výuce dle zveřejněného rozvrhu na webu školy. Author: Juzek Dusan Created Date: 12/31/2020 10:42:32 AM. Příklad č.2 Výška těžiště tělesa, Příklad č.3 Indiferentní rovnovážná poloha je vyznačena na obrázku a) b) c) Příklad č.4 Sportovec při benčpresu zvedne činku silou F = 750 N po dráze s = 0,6 m. Práce nutná pro vykonání této činnosti je. Páka - výpočty rovnováhy na páce, výpočet momentu síly, rovnováha momentů sil Teoretická část: Páka je jednoduchý stroj, ve fyzice velmi důležitý pojem pro působí síly či celé skupiny sil. Ve své podstatě hovoříme o třech částech páky

Těleso je v rovnovážné poloze, když síly na něj působící (gravitační síla a tahová síla závěsu nebo tlaková síla podložky) jsou v rovnováze. Rovnovážná poloha tělesa může být: 1) stálá (stabilní) - při vychýlení z této polohy těžiště stoupá; těleso se samo vrací do původní polohy Těžiště tělesa je působištěm tíhové síly, kterou působí na těleso Země. Poloha těžiště tělesa má vliv na jeho stabilitu. Těleso se může nacházet ve 3 různých rovnovážných polohách. Rovnovážná poloha tělesa: aby bylo těleso v rovnovážné poloze, musí být v klidu prezentace: rovnovážná poloha tělesa, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce nebo si chtějí látku zopakovat; zápis: rovnovážná poloha tělesa; domácí úkol: viz. prezentace, nakresli do sešitu obrázek, učebnice str. 52, obr. 1.53 (nemusíte posílat) 2020-11-10 UČIVO - Těžiště tělesa Rovnovážná poloha tuhého tělesa Každé tuhé těleso je v rovnovážné poloze, jestliže moment sil působících na těleso je roven nule (výslednice sil = 0). a) stálá (stabilní) rovnovážná poloha - těleso je zavěšené nad těžištěm, při vychýlení těžiště stoupá

Nastudovat Rovnovážná poloha tuhého tělesa a Kinetická energie tuhého tělesa. Propočítat cvičení Statika tuhého tělesa. Můžete využít videa na www://isibalo.com. 1. A Nastudovat Rozkládání sil a Těžiště tuhého tělesa. Můžete využít videa na www://isibalo.com. 5. Příklady mechanických oscilátorů: kyvadlo závaží na pružině Rovnovážná poloha Na těleso zavěšené na pružině působí dvě stejně velké síly opačného směru: tíhová síla FG a síla pružnosti Fp Periodický pohyb Kmitající těleso pravidelně prochází rovnovážnou polohou. Periodicky se opakující část. Rovnovážná poloha tuhého tělesa Rovnoměrný otáčivý pohyb tělesa kolem nehybné osy Porovnání veličin charakterizujících posuvný a otáčivý pohyb tělesa. ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Příklady - Nestacionární magnetické pol

Kapitola 3Špenát čtyřboč pěstování - kromě označení novozélandský

Rovnovážná poloha tělesa - Webzdarm

volná (indiferentní) rovnovážná poloha je taková poloha, u které se vychýlením nezmění výsledná síla ani moment a těleso zůstává v konstantní vzdálenosti od původní polohy. například koule na vodorovném podkladu { height=60 } Pohyb tělesa. lze rozdělit na 2 typy, výsledný pohyb vzniká složením obou; posuvný. • rovnovážná poloha - na těleso působí dvě stejně velké síly opačného směru: tíhová síla F. G. a síla pružnosti F. p • kyvadlo = těleso zavěšené na pevném vlákně • pružinový oscilátor = těleso zavěšené na pružině • kmitavý pohyb - jedním ze základních druhů pohyb Rovnovážná poloha tělesa (Učebnice strana 52 - 53) F T F Tělesa podepřená přesně pod těžištěm nebo v těžišti zůstávají v klidu. Fg Zavěsíme-li těleso, ustálí se vždy tak, že těžiště je pod místem závěsu nebo v místě závěsu.

Fyzika: Pohyb tuhého tělesa: Rovnovážná poloh

±Páka - procvičovací příklady 1. Na prkně 4 m dlouhém, podepřeném uprostřed, sedí na jednom konci chlapec, jehož hmotnost je 36 kg. Jak daleko od osy si musí sednout druhý chlapec o hmotnosti 48 kg, aby nastala na houpačce rovnovážná poloha? Návod: Výsledek: 1,5 m 736 2. Kámen je zvedán sochorem rovnovážná poloha. stálá, vratká a volná, stabilita tělesa. 40) Kinetická energie tuhého tělesa - rozdělení, vzorce, moment setrvačnosti tělesa vzhledem k ose otáčení - definice, vzorec, moment setrvačnosti některých těles vzhledem k ose otáčení v těžišti (pouze označení a kde najít

FyzWeb - síl

Těžiště tělesa-rovnovážná poloha tělesa 2 4) Pohybové zákony celkem 4 Zákon síly 1 prosinec Zákon setrvačnosti 1 Zákon akce a reakce 2 5) Otáivé úinky síly celkem 6 uvede příklady objasní a načrtne vznik rozbíhavého a rovnoběžného svazku paprsků. Kmitání. Rovnovážná poloha tělesa je poloha, ve které jsou síly působící na těleso vyrovnány, tj. jejich výslednice je nulová. Pokud jde o rovnovážnou polohu stabilní, pak při vychýlení tělesa z rovnovážné polohy, začne na těleso působit síla, která ho do rovnovážné polohy vrací rovnovážná poloha - na těleso působí dvě stejně velké síly opačného směru: tíhová síla FG. a síla pružnosti F. p kyvadlo = těleso zavěšené na pevném vlákně. pružinový oscilátor = těleso zavěšené na pružině. kmitavý pohyb - jedním ze základních druhů pohyb Rovnovážná poloha tělesa Těleso je v rovnovážné poloze, když síly na něj působící jsou v rovnováze, tzn. že výslednice všech sil působících na těleso je nulová. F = 0 N!!! (viz new str. 44-45 / obr. 1.40-1.43 • Těžiště TT a způsoby jeho určování, vztah pro výpočet těžiště, rovnovážná poloha tělesa, definice, druhy rovnovážných poloh (stálá, vratká, volná) a jejich charakteristika, stabilita tělesa (jak je definována, vztah, na čem závisí, uvést příklady

8 - Rovnovážná poloha (FYZ - Pohyb tuhého tělesa) - YouTub

- těžiště tělesa, rovnovážná poloha - žák rozlišuje společné a rozdílné vlastnosti kapalin a plynů - používá vztah pro výpočet tlaku a tlakové síly - vysvětlí funkci hydraulického lisu, brzdy - řeší úlohy s použitím Pascalova a Archimédova zákona - vysvětlí chování těles v tekutin Rovnovážná poloha tělesa. 26. Pohybové rovnice tuhého tělesa. Moment hybnosti tuhého tělesa. 27. Posuvný pohyb, rovnoměrný otáčivý pohyb a rovnoměrně zrychlený (zpomalený) otáčivý pohyb tuhého tělesa. 28. Moment setrvačnosti tuhého tělesa vzhledem k ose. Steinerova věta. 29. Celková pohybová energie tuhého tělesa.

Iso 690 obrazky - v březnu 2011 vyšla česká verze čsn iso 690Levicoví piráti | když prodáte byt za tři miliony, stát

Příklad : Jakou délku by muselo mít sekundové kyvadlo na Měsíci. Pokud víme, že gravitační zrychlení na Měsíci je g M = 1,635 m.s-2 Příklad : Kyvadlo s délkou závěsu 40 cm kmitá se stejnou periodou jako těleso zavěšené na pružině o tuhosti 20N/m. Určete hmotnost tělesa Rovnovážná poloha - v ní se těleso nakonec zastaví. Doba kmitu: kyvadlo - závisí na délce závěsu, nezávisí na hmotnosti tělesa závaží na pružině - závisí na tuhosti pružiny + na hmotnosti tělesa. Kyv - pohyb z jedné krajní polohy do druhé. Kmit - jeden celý děj - pohyb tam a zpět 4. Určování těžiště homogenních a složených těles. 5. Uvolňování základních stykových vazeb, uložení tělesa + 1. TEST. 6. Řešení statické rovnováhy vázaného tělesa. 7. Statická rovnováha pohyblivě uloženého tělesa, rovnovážná poloha. 8. Klasifikace soustav těles, jejich pohyblivost a uvolňování + 2. TEST. 9 Obrázek 19 Rovnovážná poloha vratká. Těžiště (modře) se nachází nad bodem otáčení. Lidský pohyb, těžiště a stabilita. Lidské tělo není tuhé těleso, ale jeho tvar se může měnit pohybem končetin, hlavy a trupu. Lidé proto mohou kontrolovat svou stabilitu změnou jejich tělesné polohy 11) Těžiště tělesa - co je to těžiště, jak najdeme těžiště u těles pravidelných (homogenních) a nepravidelných, rovnovážná poloha těles vratká a stabilní a volná - příklady. 12) zákon setrvačnosti - znění a vysvětlení, příklady. 13) zákon síly - znění a vysvětlení, příklady. 14) zákon akce a reakc 18. Pohyblivost a statická určitost prostorových soustav těles. 19. Složení rovinných soustav těles. Metoda řetězců. Druhy členů soustav těles. 20. Analytické řešení rovnováhy těles. Vlastní rovnovážná rovnice mechanismu. Maticový zápis rovnovážných rovnic. Rovnovážná poloha. 21. Prutové soustavy