Home

Obor hodnot funkce

Kompletní stránku, další videa, řešené příklady a materiály z matematiky najdete na:http://www.isibalo.com/Pokud budete chtít, můžete nám dát like na. Pro určení oboru hodnot nebude nutné tuto úsečku sestrojovat, ale postačí určit y - ové souřadnice krajních bodů. Postup si můžete prohlédnout na následujícím příkladu: Pokud jste určení definičního oboru lineární funkce pochopili, vyzkoušejte si několik úkolů z následující animace

8 - Výpočet oboru hodnot (MAT - Funkce) - YouTub

 1. Definiční obor funkce jsou všechny přípustné hodnoty, které můžeme ve funkci f(x) dosadit za argument x tak, aby daná funkce měla smysl.. Co je to definiční obor funkce. Jednoduchým příkladem může být funkce f(x) = 1/x.Definiční obor je množina všech přípustných hodnot, které když dosadíme do funkce 1/x, tak získáme platný výraz
 2. Žlutým oválem je znázorněn obor hodnot funkce f, která je zobrazením množiny X do množiny Y. Obor hodnot funkce f může být roven celé cílové množině Y (pak mluvíme o zobrazení na množinu, neboli surjektivním zobrazení) nebo může být její vlastní podmnožinou. Mějme nějakou funkci, nebo obecněji libovolné zobrazen
 3. Funkce je předpis, který každému číslu x z definičního oboru M přiřadí právě jedno y z oboru hodnot N.Funkci obvykle zapisujeme ve tvaru y = f(x), či ji můžeme vyjádřit explicitně f:y = x kde proměnná x je argument funkce.. Definiční obor a obor hodnot. U každé funkce musíme také určit její definiční obor, což je množina všech přípustných hodnot argumentu x.
 4. 4.4.3 Defini ční obor funkce P Omezení: nejde zobrazit funkce, jejichž defini ční obor jde k nekone čnu, ode čítání hodnot je pouze p řibližné. Vrátíme se k defini čnímu oboru. Pokud není defini ční obor u funkce dané vzorcem uveden, má se za to, že do n ěj pat ří všechna čísla, pro která m ůžeme hodnotu.
 5. Obor hodnot funkce. Obor hodnot - značíme H(f), hodnotu čteme na ose y. Jedná se množinu všech bodů, na které funkce existuje. Monotónnost funkce. Monotónnost - určujeme v závislosti na průběhu funkce v soustavě souřadnic. Dále dělíme: Rostoucí - f.

Určení oboru hodnot - Matematik

Funkce - tématické okruhy. Název tématu. Popis tématu. Vlastnosti funkcí. definiční obor, obor hodnot, monotónnost a omezenost. Lineární funkce. výpočet a graf lineární funkce. Náměty a připomínky ke zveřejněným materiálům. Mobilní verze webu Standardní verze webu Definiční obor, obor hodnot. Příklad č.1 Příklad č.2 Příklad č.3. Lineární funkce s absolutní hodnotou. Příklad č.4 Příklad č.5 Příklad č.6 Příklad č.7 Příklad č.8 Příklad č.9. Kvadratické funkce s absolutní hodnotou. Příklad č.10 Příklad č.11 Příklad č.12 Příklad č.13. Lineární lomené funkce s. Obor hodnot = každé Y, které odpovídá dané funkci. Čili je to obvykle nějaký rozsah (nebo více rozsahů), nebo množina, nebo všechna čísla V tomto videu se dozvíš, jak vypočítáš definiční obor a obor hodnot z grafu funkce. Video obsahuje typické příklady z maturity z matematika a tudíž slouží ja.. Obor hodnot je množina všech funkčních hodnot, kterých daná funkce dosahuje. Stejnou logikou jako před chvílí se můžeme podívat na graf a obor hodnot jsou všechny y-ové souřadnice bodů grafu funkce. Obor hodnot značíme písmenem H. Definice funkce. Nyní si můžeme funkci zavést přesnou definicí

Definiční obor funkce — Matematika polopat

Obor hodnot - Wikipedi

derivace funkce, derivace vyššího řádu, parciální derivace rovnice tečny , rovnice tečné roviny lokální extrémy , inflexní body , asymptot Obor hodnot funkce f je H(f)= <-3,5>. Graf funkce nebude těžké sestrojit, protože víme, že se jedná o lineární funkci, jejíž grafem je přímka. Zároveň známe dva body přímky [0;-3] a [4;5]. Dva body jednoznačně určují přímku, proto můžeme okamžitě sestrojit graf funkce Definiční obor - doučování zde, procvičení:test 1, test 2 doplňovačka zde1, zde2, zde3, zde 4, Hodnotu lomeného výrazu zjistíme tak, že za proměnné dosadíme konkrétní hodnoty POZOR ! kromě hodnot, pro které nemá lomený výraz smys

Načrtněte graf funkce f: y = x2-, jejíž definiční obor je interval (-,+ ) Obor hodnot 100 300 500 100 300 500 Určete monotónnost funkce f, jejíž graf vidíte níže. Určete maximum a minimum funkce g, jejíž graf vidíte níže. Načrtněte graf alespoň jedné funkce, pro níž platí Obor hodnot u obou funkcí je . Tato vlastnost plyne z jednotkové kružnice. Sudost a lichost . Funkce tangens a kotangens jsou obě funkce liché. Pro každé reálné číslo , kde , platí . A pro každé reálné číslo , kde , platí . Jednoduše to odůvodníme následujícími rovnostmi inverzní funkce, inverze, definiční obor, df, hf, obor hodnot; Hledání inverzní funkce: 1) původní vybereme si prostý úsek 2) Určíme definiční obor a Délka: 20:51 Funkce Funkce inverzní. Funkci inverzní určujeme vždy k nějaké původní funkci \(f\). Nutná podmínka pro existenci inverzní funkce je, aby původní funkce \(f\) byla prostá Funkce je dána grafem: Zapiš, která čísla tvoří definiční obor této funkce. Zapiš hodnotu funkce pro číslo 3. Zapiš hodnotu funkce pro číslo -4. Zapiš, která čísla tvoří obor hodnot funkce. Zapiš, která čísla tvoří definiční obor této funkce. Zapiš hodnotu funkce pro číslo 3. Zapiš hodnotu funkce pro číslo -2

Definiční obor a Obor hodnot nejlíp se odvozují přímo z grafu funkce Čáru, u níž pro nějakou jednu hodnotu souřadnice X nalezneme více bodů s odlišnými souřadnicemi Y, nelze brát jako funkci Úkol: 1. Do sešitu dat nadpis: Práce z grafy funkci. 2 DefiniŁní obory, obory hodnot, hladiny funkce více promìnných Dalí płíklady na procviŁení TRIAL[ˇ] 606.1 8.1. De niŁní obory a obory hodnot. Pro nÆsledující funkce f : R2!R (a)naleznìte a gra cky znÆzornìte de niŁní obor D f, (b)naleznìte obor hodnot H f. (1) f(x;y) =

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak se počítá obor hodnot funkce? Definiční obor umím, ale obor hodnot asi ne... f : y = (2x − 1)^1/2, ale stačí to klidně teoreticky vysvětlit. Děkuji za odpověď :)) Doplňuji: Já jsem myslel přímo výpočet, samozřejmě vím, co je obor hodnot, ale nevim jak ho vypočítám, z grafu bych to poznal, ale to asi nebude bráno jako správný. Výpočty oboru hodnot užitím inverzní relace Pokud tedy chceme počítat obor hodnot, musíme užít invercní relace, tj. Vyměnit proměnné x a y. To známená pokud máme například funkci: f: y = 3x - 4 Z toho vyplívá Po užití inverzní relace nám vznikne funkce f -1: x = 3y - Obor hodnot patří k vlastnostem funkcí. Jedná se o množinu všech prvků, ke kterým se vztahuje určitá funkce. K přípustným hodnotám argumentu vždy náleží pouze jedna hodnota. Souhrn těchto hodnot pak tvoří obor hodnot. Tento obor hodnot je množinou nebo podmnožinou všech reálných čísel a zapisuje se stejně jako definiční obor.Jedná se tedy o množinu všech. Obor hodnot: Průsečíky: Sestav rovnici 1: Sestav rovnici 2: Goniometrické funkce: Obecný trojúhelník: Převod na radiany: Hodnoty goiometrických funkcí orientovaného úhlu: Stupeň školy: Středoškolský. Vlastnosti funkcí. Definice funkce, definiční obor a obor hodnot funkce, graf, vlastnosti - rostoucí a klesající funkce, sudé a liché funkce, funkce prosté a omezené

Vlastnosti funkce — Matematika polopat

Vlastnosti funkcí - definiční obor, obor hodnot

 1. 8. DEFINICNí OBORY, OBORY HODNOT, HLADINY FUNKCE vÍCE PROMÉNNÝCH Další piíklady na procviöení TRIAL[IT] 606.1 8.1. Definiöní obory a obory hodnot. Pro následující funkce f (a) naleznöte a graficky znázornöte definiöní obor D f, (b) naleznéte obor hodnot Hf. 16y2) (bez oboru hod- log (my + 1), log (2m. —y + 1), In (1.
 2. Funkce Všimněte si, která množina čísel na ose x tvoří definiční obor a která obor hodnot na ose y. Dále si všimněte, jak je daná funkce f(x)=0.5x vyjádřena grafem v kartézské soustavě souřadnic
 3. Př. 2: Nakresli tabulku hodnot inverzní funkce, které odpovídají tabulce hodnot p ůvodní funkce z příkladu 1. x -39 -5 1 3 21 y -20 -3 0 1 10 Musíme proto v ětu upravit: Žádná sudá funkce, jejíž defini ční obor obsahuje více než jedno číslo, nemá funkci inverzní
 4. Definiční obor: reálná čísla Obor hodnot: od -1 do 1 Tangens Tangens patří mezi goniometrické funkce. V pravoúhlém trojúhelníku bývá definována jako poměr odvěsny protilehlé a přilehlé. Pro označení této funkce se obvykle používá zkratka tg. obor hodnot: všechna reálná čísla Kotangen
 5. Funkce i: y=-2x-2; Pomocí tabulky hodnot. Nejjednoduším způsobem, jak nakreslit graf jakékoliv funkce, je si udělat tabulku hodnot, kde si zvolíme různá x a dopočítáváme y. V následující tabulce vidíme všechny čtyři příklady najednou. Například, když x = 1, tak v první funkci vypočteme y jako 2*1 + 2 = 4 a v druhé.
 6. Obor hodnot funkce. Ahoj, chtěl bych poprosit jestli by někdo poradil jak určit obor hodnot u této funkce, logaritmum moc nerozumím, děkuji f(x) = ln*(5-) Offline (téma jako vyřešené označil(a) jelena) #2 30. 09. 2013 18:18 LukasM Příspěvky: 3274 Reputace: 193
 7. Definiční obor a obor hodnot funkce domácí příprava 1. Urči, jestli je na obrázku zobrazen graf funkce. Pokud ano, zapiš její definiční obor a obor hodnot

Priklady.com - Sbírka úloh: Graf funkce. Urči z grafu vlastnosti funkce : (definiční obor, obor hodnot, sudost/lichost, spojitost, prostost, periodičnost, ohraničenost - shora/zdola, monotónnost - rostoucost/klesajíčnost) Mohlo by vás ještě zajímat Funkce definované po částech (4/4) · 2:44 Definiční obor a obor hodnot funkce definované po částech Podíváme se, jak můžeme zjistit definiční obor a obor hodnot funkce, která je definovaná po částech

Funkce - definice, obor hodnot a další témat

Funkc

Graf funkce nepřímé úměrnosti = prochází zadaným bodem. Urči u dané funkce: - předpis - definiční obor. Definiční obor je množina všech hodnot x, které můžeme dosadit do předpisu funkce. V dalších videích si vysvětlíme, že např. kvůli zlomkům a odmocninám nemůžeme do předpisu funkce dosadit cokoliv Definiční obor funkce - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol FUNKCE VÍCE PROMĚNNÝCH. Funkce více proměnných jsou přirozeným zobecněním funkcí jedné proměnné. Pomocí nich lze popisovat realitu ve vyšších dimenzích, a budeme tedy schopni řešit i složitější prostorové problémy. V prvé řadě je však nutné uvést základní pojmy a získat elementární představu o těchto. Procvič si příklady na Lineární funkci. Nakresli graf funkce, vypočítej průsečíky s osami a urči vlastnosti lineární funkce na Priklady.com

Mocninné funkce s celočíselným exponentem. Určení funkční hodnoty; Grafy funkcí a jejich transformace; Vlastnosti funkcí (definiční obor, obor hodnot, monotonie, extrémy, ohraničenost, sudost, lichost) Posouzení nerovností pomocí grafu funkc Obor hodnot určí na základě grafu funkce. Speciální vzděl. potřeby: žádné Klíčová slova: funkce jedné proměnné, definiční obor, obor hodnot, graf funkce Obor hodnot kvadratické funkce. Mezi funkce v praxi používané nejčastěji patří bezpochyby i takzvaná kvadratická funkce.Tu řadíme mezi funkce druhého stupně, což znamená (stejně jako u kvadratické rovnice a nerovnice), že se zde proměnná x vyskytuje ve druhé mocnině.To kvadratickým funkcím propůjčuje mnoho zajímavých vlastností, o kterých si za chvíli. Lineární lomené funkce (definiční obor a obor hodnot) Párovací hry. Otevírejte v Adobe Readeru. Ovládání, hodnocení, promíchávání odpovědí. Mocninné funkce a odmocniny. Úpravy výrazů s mocninami a odmocninami. Lineární lomené funkce, nepřímá úměrnost. Exponenciální funkce, rovnice a nerovnice. Klíčová slova: Funkce, absolutní hodnota Lineární funkce s více absolutními hodnotami+definiční obor a obor hodnot y = 2|2x - 6| + |x + 2| + |x - 1

Předpis podle vrcholu. Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 5 min . Určete všechny kvadratické funkce, které mají: a) maximum v bodě \([-3;5]\).. b) minimum v. Obor hodnot a Definiční obor · Vidět víc » Funkce (matematika) Funkce je v matematice název pro zobrazení z nějaké množiny M do množiny čísel (většinou reálných nebo komplexních), nebo do vektorového prostoru (pak se mluví o vektorové funkci). Nový!!: Obor hodnot a Funkce (matematika) · Vidět víc » Funkcionální analýz Čurgali, Ladislav Fakulta: AMBIS vysoká škola, a.s. Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. Program/obor Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů Obhajoba bakalářské práce: Identita a jedinečnost Šluknova - potenciál zaniklých lázní v rozvoji města | Práce na příbuzné tém - 1 - Definiční obory a obory hodnot funkcí 1. Definičním oborem funkce je: a) ( ) b) ( ) ( ) c) 〈 〉 d) ( ) ( ) ( ) 2. Určete obor hodnot funkce ( ) . a.

- 1 - Definiční obory a obory hodnot funkcí 1. Definičním oborem funkce je: a) ( ) b) ( ) ( ) ( ) c) 〈 〉 d) ( ) ( ) 2. Určete obor hodnot funkce ( ) . a. (a) Ur cete de ni cn obor a obor hodnot funkce. (b) Ur cete lim x!1 f(x) a lim x!1 f(x). (c) Ur cete intervaly, na kteryc h je funkce konvexn . (d) Ur cete zda je funkce prost a. (e) Ur cete v sechny asymptoty { napi ste jejich rovnice. 3. Necht' y = f(x) je funkce zadan a grafem: x y 2 0 2 4 3 4 3 3 (a) Ur cete de ni cn obor a obor hodnot.

Obor hodnot funkce Odpovědi

Určete, který z grafů je grafem funkce. U funkcí určete definiční obor a obor hodnot. a) Je to graf funkce - pro libovolnou hodnotu x nabývá právě jedné hodnoty y. D Není to graf funkce - např. pro x = 0 nabývá dvou různých hodnot y 1 = 1 a y 2 =. Obor hodnot kvadratické funkce. Autor: sbírka příkladů. Téma: Funkce, Kvadratické funkce

Funkce na množině A je předpis, podle kterého je každému x náležícímu do množiny A přiřazeno právě jedno číslo y.; 1. Definiční obor. symbol: D(f) Množina všech hodnot, pro které je funkce definována - tedy všechny hodnoty, kterých může nabývat proměnná x.; 2 Základy matematiky Funkce 2.1. Funkce Výklad Funkce f na množině A ⊂R je předpis, který každému číslu z množiny A přiřadí právě jedno reálné číslo. Množina A se nazývá definiční obor funkce. Označení D()fD, f. Obor hodnot funkce f je množina všech y∈R, ke kterým existuje aspoň jedno x z definičního oboru funkce f tak, že yfx= ( ) Definicníˇ obor funkce f je oborem hodnot funkce inverzní f 1, tedy D(f) = H(f 1). Nyní z definicníhoˇ oboru urcímeˇ obor hodnot funkce. Od x se musíme dostat k y. ¥ < x < 2 Nerovnici vynásobíme 1. Nezapomenteˇ zmenitˇ znaménka nerovnice

Jak určím obor hodnot a definiční obor z grafu funkce

Oborem hodnot logaritmické funkce jsou všechna reálná čísla. Logaritmická funkce je rostoucí pro základ a>1. Logaritmická funkce je klesající pro základ a\in (0,1). Graf funkce vždy prochází bodem [1,0] ležícím na ose x. Graf funkce prochází body [a,1], [\frac{1}{a},-1] 1.Definicní obor funkce jeˇ C a její obor hodnot je celé C. 2.Funkce je holomorfní, (wz)0= wzLogw. Pˇríklady 4 Otázky 44 5 6 STANDARDY z kapitoly ELEMENTÁRNÍ KOMPLEXNÍ FUNKCE ARGUMENT Argument argzcíslaˇ zje reálná mnohoznaˇcná funkce s defini ˇcním oborem Cnf0ga s oborem hodnot R Zapište definiční obor a obor hodnot funkce f podle obrázku. ? ? ? ? ? Zapište definiční obor a obor hodnot funkce f podle obrázku. ? ? ? ?

Vlastnosti funkce. y = f(x) 1. Definiční obor. 2. Obor hodnot. 3. Monotónnost. 4. Prostá funkce. 5. Sudá funkce. 6. Lichá funkce. 7. Omezená funkce. 8. Definiční obor značíme D(f), obor hodnot značíme H(f). Zjednodušené vysvětlení: definiční obor se skládá ze všech přípustných reálných čísel, která můžeme do předpisu funkce za x dosazovat, obor hodnot jsou všechna reálná čísla, která p Definicnˇ ´ı obor i obor hodnot linearn´ ´ı funkce jsou realn´ a´ cˇ´ısla. Pro linearn´ ´ı funkci plat´ı, zeˇ vseˇ se zobraz´ı na prˇ´ımku. Tedy grafem linearn´ ´ı funkce je prˇ´ımka. Linearn´ ´ı funkci f(x) = px+ qmu˚zemeˇ chapat´ jako funkci, ktera´ vznikla posunem grafu funkce g(x) = xo 3)arkustangens je funkce inverzní k funkci tangens v intervalu −ππ22, ; 4) arkuskotangens je funkce inverzní k funkci tangens v intervalu 0,π. Vlastnosti cyklometrických funkcí, zejména definiční obory, obory hodnot, důležité body, kterými procházejí a asymptoty, lze nejlép

Úvod do funkce a její definice Onlineschool

 1. Definiční obor se určuje na ose x (promítnemesi graf svisle dolů či nahoru na osu x), neboli zjistíme, pro která x je funkce definovaná (zadaná). Obor hodnot se určuje na ose y, tj. kterých hodnot může funkce nabývat. Např. h) def. obor D(f) = (-nekonečno, +nekonečno), obor hodnot H(f) = (-nekonečno; +3]
 2. I rozsah hodnot na y-ové ose a tedy i výška grafu je při implicitním nastavení odvozena od vstupních hodnot předávaných do funkce Plot. Toto chování knihovny asciigraph si můžeme demonstrovat na příkladu, ve kterém se postupně zvětšuje rozsah hodnot (obor hodnot) vykreslované funkce. I příslušné grafy se budou postupně.
 3. Funkce více proměnných - Definiční obor, obor hodnot, vrstevnice. •Určete maximální definiční obor D f, obor hodnot H f a vrstevnice o kótě 0 funkce: f(x,y) = sin √ x2 +4y2, Funkce více proměnných - Parciální derivace •Vypočtěte parciální derivace 1. a 2. řádu funkce: f(x,y) = x3 +y3 −3xy
FUNKCIE - definičný obor, obor hodnôt - YouTube

Obor hodnot logaritmu je pak stejný jako definiční obor exponenciální funkce, tj. množina všech reálných čísel. Grafy logaritmických funkcí Proč grafy prochází bodem [1, 0] Oba grafy protínají osu x v bodě x = 1. To je v pořádku, vzhledem k tomu, že každá exponenciální funkce prochází bodem [0, 1]. Protože. Blizna. No tak obor hodnot fce je množina všech čísel, který můžou vyjít do sazení čísel z definičního oboru do předpisu funkce. Jen nevím, jestli ManlnBlack nenapsal špatně zadání, ta první část se mi zdá divná

Definičný obor a obor hodnôt funkcie - YouTubeLineární funkce obor hodnot, vlastnosti lineárních funkcí

Funkce - cuni.c

Obor hodnot (H) se určuje na ose y. Např. v úloze a) si promítni úsečku (graf) kolmo vlevo na osu y. Výsledek je [1; 4). Nebo jinak: Nejmenší hodnotu má funkce pro x = 2, a to y = 1, největší hodnotu má pro x → 4, a to y → 4. V úloze d) je graf v levé (a dolní) části neomezený, tj. bude tam minus nekonečno Obor hodnot lineární funkce • Obor hodnot funkce je množina všech p řípustných hodnot y • Zna čí se H(f) • V grafu jej najdeme na y-ové ose Graf funkce • Funkce se znázor ňují grafem • Grafem lineární funkce je p římka • Abychom narýsovali graf lineární funkce, musíme znát sou řadnice minimáln ě dvou bod ů. Funkcí f nazýváme takové přiřazení, kde ke každému prvku dané množiny D je přiřazeno právě jedno reálné číslo y z množiny H. D - definiční obor funkce - množina nezávisle proměnných H - obor funkčních hodnot - množina závisle proměnnýc De niŁní obor tØto funkce je Df = Ra její obor hodnot je Hf = (2;+1).Funkce je prostÆ, a proto k ní inverzní funkce y = f(¡1)(x) existuje.Najdeme ji jako łeení rovnice x = ey¡1 +2. Z ní snadno dostaneme vztah y = 1+ln(x¡2).Tedy inverzn Zobrazit/skrýt řešení. Fukce je definovaná pro všechna reálná čísla. Definiční obor tedy je D ( f ) = (−∞; ∞). Hodnota funkce bude vždy kladná. Přičtená dvojka na začátku posune graf funkce o 2 nahoru na ose y. Obor hodnot tedy je H ( f ) = (2; ∞). Určete definiční obor funkce. Zobrazit/skrýt řešení

Definiční obor a obor hodnot z grafu (procvičovat) Khan

DALŠÍ VIDEO: Vlastnosti funkce 9 - Kde je funkce kladná a kde záporná Přehrát následující video. Vlastnosti funkce 1 - Definiční obor a obor hodnot a) je grafem funkce b) není grafem funkce 2. [7b] U funkce na obrázku urči: a) definiční obor, b) obor hodnot, c) f(-3), f(0), f(3), d) pro která x je f(x)= - 3 e) souřadnice průsečíku jejího grafu s osou y, f) *všechna x∈ Z, pro která platí f(x) ≥ 0 3. [4b] Urči definiční obor hodnot funkcí: a) f:y= 3x 25−4x2 b) g:y=√.

Pojem funkce, definiční obor, obor hodnot funkcePPT - Goniometrické funkce Sinus ostrého úhlu PowerPoint

- opět se podívejte na osu x a pro jaká x je funkce definována, obor hodnot získáme podle osy y a když se na osu y podíváme, zjistíme, že hodnoty y jsou v intervalu . 1,4 . Obdobně to udělejte na zbývajících grafech funkce e, f). Na začátku jsme si zdůvodnili, proč grafy c) a d) nejsou grafy funkcí 1. Ur cete de ni cn obor a obor hodnot funkce f(x) = ln p x2 1. 2. Ur cete de ni cn obor a obor hodnot funkce f(x) = 36 1 x2+4. 3. Ur cete de ni cn obor a obor hodnot funkce f(x) = sin2 (x 16) 4. Rozhodn ete, kter e z n asleduj c ch vlastnost m a funkce f(x) = 10x 8 rostouc klesaj c zdola ohrani cena shora ohrani cen a 5 Zobrazení, funkce, operace. Obor hodnot: Nechť , jsou množiny a je zobrazení . Pak množinu definovanou jako nazveme obor hodnot zobrazení (značíme ). Obor hodnot je tedy zjednodušeně řečeno množina obrazů, čili množina všech prvků množiny , které mají svůj vzor v množině Nechť je dána funkce f: y = f(x). Množinu hodnot, kterých může nabý-vat proměnná x, nazýváme definiční obor funkce f, značíme D(f). Množinu hodnot, kterých nabývá proměnná y, nazýváme obor hodnot funkce H(f). Poznámka Definice funkce nic neříká o způsobu, jímž je stanovena závislost mezi funk-cemi a argumenty Hudcová str. 84/cv. 7 Určete obor hodnot funkce: a) b) d) Příklad: Dokažte (pomocí tabulky a grafu), že předpis není předpisem funkce. Anotace materiál je zaměřen na výuku funkcí- konkrétně zavedení pojmu funkce žáci se seznámí s definicí funkce, s pojmy definiční obor a obor hodnot funkce, dále se seznámí s pojmem.