Home

Zákon osobní a Citlivé údaje

Citlivé osobní údaje Citlivé osobní údaje jsou speciální kategorií podle GDPR, která zahrnuje údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení osob. Tyto údaje mohou subjekt údajů samy o osbě poškodit ve společnosti, v zaměstnání, ve škole či mohou zapříčinit jeho diskriminaci (1) Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby. (2) Tento zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými prostředky Citlivé údaje je možné zpracovávat, jen jestliže a) subjekt údajů dal ke zpracování výslovný souhlas. Subjekt údajů musí být při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období Citlivé údaje. Citlivé údaje je možné zpracovávat, jen jestliže. a) subjekt údajů dal ke zpracování výslovný souhlas. Subjekt údajů musí být při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období Jaké údaje spadají do zvláštní kategorie osobních údajů? Zvláštní kategorie osobních údajů jsou takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, pokud jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby

Vzhledem k tomu, že se GDPR vztahuje i na podnikající fyzické osoby, řadíme mezi osobní údaje i tzv. organizační údaje, kterými jsou například e-mailová adresa, telefonní číslo či různé identifikační údaje vydané státem. Mezi osobní údaje patří i zvláštní kategorie osobních údajů - Jedná se o tzv. citlivé údaje. Zpět na úvod do GDP GDPR koncepci citlivých údajů rozvádí následovně: Osobní údaje, které jsou svou povahou obzvláště citlivé z hlediska základních práv a svobod, zasluhují zvláštní ochranu, jelikož by při jejich zpracování mohla vzniknout závažná rizika pro základní práv a svobody Rodné číslo patří mezi stejné osobní údaje jako jsou jméno, příjmení, adresa či datum narození. Obecné nařízení již nepracuje s pojmem citlivé údaje. Nově jej definuje jako zvláštní kategorie osobních údajů, jejichž zpracování upravuje v čl. 9 ( http://www.privacy-regulation.eu/cs/9.htm) Definice zvláštních kategorií osobních údajů dle čl. 9 odst

Citlivý osobní údaj osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj subjektu údaj Kontrolou bylo konstatováno, že kontrolovaná osoba zpracovává osobní údaje a citlivé údaje žáků, zaměstnanců a tzv. obědářů v rozporu s povinností uloženou v § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb 28. ledna je Den ochrany osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů, dále ÚOOÚ, vznikl v roce 2000 na základě zákona o ochraně osobních údajů. Dalo se to vnímat jako posílení základních lidských práv. Osobní údaje jsou klíčem k našemu soukromí a právo na jejich ochranu je základním lidským právem Zákon rozlišuje dvě kategorie informací o vás, které vyžadují zvláštní ochranu - osobní údaje a citlivé údaje. Osobní údaje Tím se stávají problematické třeba kvůli nevyžádanému marketingu, sexuálním predátorům nebo kyberstalkingu

Citlivé osobní údaje GDPR

Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu, která subjektu údajů vznikla, společně a nerozdílně se správcem údajů. Tím není dotčena jeho odpovědnost podle tohoto zákona. § 9 Citlivé údaje Citlivé údaje je možné zpracovávat, jen jestliže a) subjekt údajů dal ke zpracování výslovný souhlas. Subjekt údajů musí být. Zákon o ochraně osobních údajů spolu se zákonem o bankách navíc umoţňují předávání údajů osobám, které pro KB zajišťují plnění jejích þinností jako zpracovatelé, a to v rámci tzv. outsourcingu podle zákona o bankách þi v rámci vztahu správce - zpracovatel dle zákona o ochraně osobních údajů Adaptačním zákonem se rozumí zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Tento zákon provádí určitá ustanovení obecného nařízení, která směřují k členským státům (zejména postavení a pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů), dílčím způsobem stanoví některá práva subjektů údajů, věk dítěte pro udělení souhlasu v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti (dovršením 15 let), rozsah povinnosti jmenovat pověřence. Zpracovávané citlivé osobní údaje: Informace o zdravotním stavu. Informace pro zpracování osobních údajů dle § 5 a § 9 Zákona: Účel zpracování osobních a citlivých údajů: Správce bude zpracovávat osobní a citlivé údaje pro účel dosahování obecně prospěšných cílů Správce, kterým je v souladu s nadační listinou a statutem Správce zejména činnost směřující k zabezpečen

§ 9 - Citlivé údaje : Zákon o ochraně osobních údajů - 101

 1. Paragraf § 9 - Zákon o ochraně osobních údajů § 9. Citlivé údaje. Citlivé údaje je možné zpracovávat, jen jestliže. a) subjekt údajů dal ke zpracování výslovný souhlas. Subjekt údajů musí být při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván.
 2. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Zaměříme-li se výlučně na ochranu osobních údajů v rámci pracovněprávního vztahu, tedy povinností zaměstnavatele vůči jeho zaměstnancům, právní úpravu.
 3. aci. Jedná se o údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotní stav, sexuální orientaci a trestných deliktech či.
 4. V příštím roce, ke dni 25. května 2018, by mělo nabýt účinnosti nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je také známé pod zkratkou GDPR
 5. Ochrana osobních údajů •Zásady ochrany osobních údajů jsou zakotveny v zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (osobní a citlivé údaje, rozhodné povinnosti v ustanovení §11 až 15): •Povinné informování o rozsahu a účelu zpracovávání osobních údajů, právo přístupu k.
 6. Jejich výčet je téměř totožný s výčtem citlivých údajů v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, až na údaj o odsouzení za trestný čin, který již nebude považován za zvláštní kategorii osobních údajů, ale podmínky pro zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů mají zvláštní režim v článku 10 Obecného nařízení

dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů Zpracovat osobní údaje klienta lze pouze s jeho souhlasem, případně souhlasem zákonného zástupce. Tímto Vás upozorňujeme na následující skutečnosti: osobní data budou shromažďována a zpracovávána v rozsahu nezbytně nutné Citlivé osobní údaje se zpracovávají pod mnohem přísnějším režimem, než jak je tomu u osobních údajů. Nařízení obsahuje definici zpracování. Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů. Zákon na ochranu osobních údajů stanovuje nejvyšší možnou.

Citlivé údaje, § 9 - Zákon o ochraně osobních údajů č

 1. Jaké osobní údaje jsou podle GDPR citlivé? A co to znamená? TA. Tým Atlas. 131 bodů reputace. Ochrana osobních údajů (GDPR) Garantovaná odpověď. 0. GDPR nepoužívá termín citlivé údaje, které známe ze zákona o ochraně osobních údajů, ale termín zvláštní k..
 2. Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování: Word of Life ČR, z. s. osobní údaje (běžné i citlivé) zpracovává pro naplnění svého poslání a v rámci činnosti. Některé osobní údaje (zejména anonymizované fotografie a video záznamy) mohou být využity k veřejné prezentaci činnosti spolku
 3. Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění 4. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění 5. Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění 6. Zákon č. 200/1990Sb., o přestupcích, v platném znění 7. Zákon č, 101/200Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých.
 4. Zpracování případů protiprávního jednání. Účel zpracování: řešení přestupků a zpracování podkladů pro příslušné orgány. Právní titul: zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, oba ve znění pozdějších předpisů. Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje; citlivé.

5. Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje ..

 1. Osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete (včetně citlivých osobních údajů) v průběhu naší interakce (například tak, že nám dobrovolně sdělíte citlivé osobní údaje v komentářích na Webových stránkách) z vlastní vůle a nikoli na naši žádost, smažeme z našich systémů, pokud neshledáme zpracování.
 2. imalizováno riziko porušení zabezpečení zpracování osobních údajů, přičemž povinnost mlčenlivosti zaměstnanců výslovně nestanovuje, na rozdíl od ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 101/2000, Sb. o ochraně osobních údajů
 3. Tento text zahrnuje odpovědi na nejčastější otázky k uchovávání osobních a citlivých údajů o uživatelích služeb OP TR dle vnitřního předpisu organizace Ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. K čemu potřebujete uchovávat údaje o mé osobě? Abychom Vám mohli poskytnout podporu

Osobní údaje GDPR

Platné znění dotčených částí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Osobní a citlivé údaje shromážděné podle odstavce 1 se zpětně neopravují ani nedoplňují. (3) Pokud mají být údaje z registrů využívány orgány ochrany veřejného zdraví, Státní Citlivé osobní údaje (např. informace o zdravotním stavu, sexuální orientaci) budeme v naší databázi uchovávat pouze v případě, že nám k tomu poskytnete výslovný souhlas, nebo k jejich uchovávání máme jiný zákonný důvod (například to po nás vyžaduje zákon nebo abychom mohli hájit právní nárok)

Srovnání nařízení GDPR a zákona o ochraně osobních údaj

1. Zaměstnavatel shromažďuje osobní údaje o zaměstnancích v rozsahu údajů uvedených v osobním dotazníku zaměstnance a citlivé údaje v rozsahu údajů uvedeném v odst. 2 tohoto článku, ty ovšem pouze s výslovným souhlasem zaměstnance. 2. Zaměstnavatel shromažďuje o zaměstnancích tyto citlivé údaje HLAVA II PRÁVA A POVINNOSTI PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ § 5 (1) Správce je povinen a) stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány, b) stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů, c) zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem. Je-li to nezbytné, osobní údaje aktualizuje Na uvedené informace zákon o ochraně osobních údajů nahlíží jako na tzv. citlivé údaje, se kterými je spojena větší míra ochrany. A zaměstnavateli je zakázáno opatřovat si takové údaje jakýmkoliv způsobem, tedy ať již přímo od zaměstnance, nebo prostřednictvím třetích osob (3) Provádí-li správce zpracování osobních údajů na základě zvláštního zákona, 11) je povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů. (4) Bez souhlasu subjektu údajů lze osobní údaje zpracovávat pro účely statistické nebo vědecké RSTS nezpracovává osobní údaje spadající mezi zvláštní kategorie osobních údajů, resp. tzv. citlivé údaje (jakou jsou zejména údaje vypovídající o rasovém či etnickém původu, údaje o náboženském či filozofickém přesvědčení, údaje o zdravotním stavu nebo údaje o sexuální

Zákon o bankách čeká v brzké době novelizace.Ta by měla na podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů nově formulovat především paragraf, který nyní peněžním ústavům dává možnost - v podstatě podle jejich vlastního uvážení - shromažďovat o klientech i tak citlivá data, jako jsou například údaje o jejich náboženské orientaci údajů. Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů Souhlasím dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováváním osobních a citlivých údajů spolkem Domov u zámku z.s. Dle ustanovení § 13c odst. 1 písm § 9 - Citlivé údaje § 10 - Při zpracování osobních údajů správce a zpracovatel dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na § 11 - Správce je při shromažďování osobních údajů povinen subjekt údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou § 12 - Přístup. Roztříštěnost současné právní úpravy neumožňuje systémové zavedení moderních pravidel ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti v celé oblasti zdravotnictví. Zlepšit to může zákon o elektronizaci zdravotnictví, který jsme v Senátu schválili. Jeho naplnění má ale trvat minimálně pět let Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem přípravy, realizace a uchovávání dokumentace zadávacích řízení a z nich vyplývajících plnění dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) a interních předpisů zadavatele, v souladu s.

Právní důvody ke zpracování běžných osobních údajů jsou: smlouva, zákon, životně důležitý zájem např. krajní nouze, veřejný zájem a oprávněný zájem správce. Host bere na vědomí, že ubytovatel má právo požadovat a zpracovat osobní údaje hosta v rozsahu, které mu ukládá zákon, bez souhlasu hosta, a to Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob v hlavě IV v ustanoveních § 65.. g) zákona o ochraně osobních údajů míří na situace, ve kterých sám subjekt údajů citlivé informace o své osobě zveřejnil. Tato úprava vychází z předpokladu, že vzdá-li se subjekt údajů výslovně ochrany poskytované zákonem tím, že vlastní citlivé údaje zveřejní, není pro jejich další zpracování jinými. Osobní údaje, známé také jako osobní informace nebo údaje umožňující zjištění totožnosti (PII), jsou jakékoli informace týkající se identifikovatelné osoby (subjektu údajů).Identifikovatelnou osobou se rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo ztotožnit, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden. bylo pravdivé a přesné, aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány, dále má právo na zaplacení peněžité náhrady, jestliže tím bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst a právo na ochranu jména. Ochranu osobních údajů upravuje zákon č.101/2000 Sb.

Report: DNS s výrobci ukázala, jak vyzrát na GDPR

Je rodné číslo citlivý údaj? - HelpGDPR

 1. Zákon podle něj obsahuje přesnou definici centrálního registru i jeho úkol. O sběru osobních údajů pacientů v něm není ani zmínka. Nic na tom nezmění ani ustanovení, které si ústav často bere při argumentaci na pomoc, tedy že pokud se k němu dostanou citlivé údaje, má je podle zákona chránit, dodal Maršík
 2. Informační povinnost v rozsahu podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů), je jednou ze základních povinností správce osobních údajů a je podstatnou podmínkou efektivní ochrany osobních údajů
 3. V České republice je ochrana osobních údajů fyzických osob regulována mnoha zákony, ve vztahu k tzv. správcům osobních údajů se jedná především o stěžejní zákon č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími právními předpisy, jehož účelem je zajistit ochranu osobních údajů a způsob jejich žádného zpracování
 4. Platné znění dotčených částí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Osobní a citlivé údaje shromážděné podle odstavce 1 se zpětně neopravují ani nedoplňují. (3) Pokud mají být údaje z registrů využívány orgány.
 5. osobní a citlivé údaje dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně, ve znění pozdějších právních předpisů a dle Směrnice MPSV ČR č. j. 2013/26780-21 ze dne 19. 9. 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení.

Osobní údaje lze dělit na obecné (např. jméno a příjmení, věk, telefonní číslo, místo narození, osobní stav apod.) a citlivé (dnes jsou označovány jako zvláštní kategorie osobních údajů, přičemž se jedná pouze o tyto osobní údaje - biometrické údaje, členství v odborové organizaci/politické straně, etnický. Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje zachycující informaci o zdravotním stavu, členství v odborech apod.) Právní důvody pro zpracování osobních údajů Zpracování osobních údajů v rámci výše uvedených činností probíhá na základě odpovídajících právních důvodů, kterými jsou Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon. Osobní údaje mohou spadat do kategorie běžných osobních údajů anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky Povinně zveřejňované informace o zpracovávaných osobních údajích Generální finanční ředitelství na základě ustanovení § 75b zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZRP), v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně. Zpracování osobních údajů 1. Udělujete tímto souhlas společnosti MDDr. Jana Gottwaldová - Zubní ordinace, Karla Čapka 1656/13, 664 51 Šlapanice, IČ: 72546930 (dále jen Správce), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů) zpracovávala tyto osobní a citlivé údaje

Slovníček pojmů - Citlivý osobní údaj - BusinessCenter

Zpracovávané osobní údaje: jméno a příjmení, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, rodné číslo, datum narození, zaměstnání, osobní údaje rodinných příslušníků, druh důchodu Zpracovávané citlivé osobní údaje: lékařská zpráva o zdravotním stavu, výpis z rejstříku trestů, výpis z rejstřík uniXML je univerzální elektronický formát, pro přenos soupisů stavebních prací, rozpočtů a dalších dokumentů stavební přípravy.. Účelem formátu uniXML je zajistit spolehlivou komunikaci mezi účastníky přípravy staveb; projektanty, rozpočtáři, investory, TDI, zhotoviteli stavebních prací a dalšími Informace o zpracování osobních údajů a přístupu k osobním údajům ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., IČ 68378271, Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 (dále jen FZÚ), je pro účely zpracování osobních údajů správcem údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů poskytujete Realizační team shromažďuje a zpracovává osobní a citlivé osobní informace pouze za účelem zajištění organizace BMWC. Zaslání požadovaných informací se považuje za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen.

Potvrzujeme správnost zapsaných údajů a dáváme svůj souhlas základní škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje našeho dítěte ve smyslu všech ustanovení Zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č.561/2004 Sb. školského zákona v platné Souhlas je udělen podle zákona č. 101ú2000sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě činnosti nařízení Evroého parlamentu a Rady /EU/2016/679 ze dne 27. 4 2016 o ochraně osobních údajů, a to na výši uvedenou dobu od udělení souhlasu, přip. do. Informace o zpracování osobních údajů. podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o.

Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl jsem poučen o právech podle nařízení EU 679/2016 ze dne 27. 4 Ochrana osobních údajů. Cílem kurzu je blíže se zorientovat v problematice ochrany osobních údajů a znalostech základních ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, který ukládá organizacím spravujícím či zpracovávajícím osobní údaje zásady, pravidla a povinnosti při nakládání s nimi Dávám svůj souhlas Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 k tomu, aby pro účely přijímacího řízení zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle přímo použitelného předpisu Evroé unie1

Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu, která subjektu údajů vznikla, společně a nerozdílně se správcem údajů. Tím není dotčena jeho odpovědnost podle tohoto zákona. § 9. Citlivé údaje. Citlivé údaje je možné zpracovávat, jen jestliže. a) subjekt údajů dal ke zpracování výslovný souhlas Zákon o ochraně osobních údajů. osobní údaj = Jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických. Komentář Zákon o ochraně osobních údajů (§ 1-51) Část první Ochrana osobních údajů (§ 1-48) Hlava první Úvodní ustanovení (§ 1-4) Hlava druhá Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů (§ 5-26) § 9 Citlivé údaje 01.04.2012 - 23.04.201 Dokument se zabývá ochranou osobních údajů zejména dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Pozornost je věnována především zpracování osobních údajů, citlivým údajům, právům a povinnostem subjektů zpracovávajících informace, Úřadu pro ochranu osobních údajů, kontrolní činnosti a problematice předávání osobních údajů. Zvláštní kategorie osobních údajů neboli citlivé údaje jsou takové osobní údaje, které mohou mít významný vliv na základní práva a svobody. Prakticky si můžete představit, že jejich únik může představovat riziko ztráty reputace, snížení společenského uplatnění, různé formy diskriminace až po riziko.

osobních údajů zaměstnanců ze strany jejich zaměstnavatelů. Vy‑ vstává tak otázka, nakolik je takové zpracování v souladu s právními předpisy. Aktuální obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)1 ve svém recitálu 10 jako citlivé osobní údaje označuje zvláštní kategorie osob‑ ních údajů Osobní údaje jsou jakékoli informace o identifikovaném nebo identifikovatelném subjektu údajů.. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické. GDPR - osobní údaje zaměstnanců ESO9 international a.s. Strana 5 z 10 e-mail, který pokud je ve tvaru jmeno.přijmeni@firma.cz, je také osobním údajem zaměstnance stejně jako pracovní telefonní číslo, pokud je přiřazeno konkrétnímu zaměstnanci. 2.3 Oprávněný zájem zaměstnavatele Další osobní údaje o zaměstnancích shromažďuje a zpracovává zaměstnavatel. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen zákon) osobní a citlivé údaje týkající se mé osoby, obsažené v mé žádosti o prominutí poplatků z prodlení/o schválení dohody o splátkách*), a to za účelem projednání žádosti v příslušných orgánec

Zákon upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, citlivé údaje, povinnosti při zabezpečování osobních údajů, oznamovací povinnosti. Likvidaci osobních údajů, ochranu práv subjektů údajů, nápravu nemajetkové újmy a náhradu škody. Úřad pro ochranu osobních údajů je nezávislý orgán Zákon říká, že citlivé osobní údaje zahrnují informace, které v případě úniku mohou vést k diskriminaci, ohrozit bezpečnost jednotlivců nebo prozradit místa pobytu osoby. Čínský státní bezpečnostní aparát si však zachová přístup k řadě osobních údajů Nový zákon o ochraně osobních údajů a outsourcing Vladimír Šmíd Až na určité výjimky většinou plynoucí z jiných zákonů, lze citlivé údaje zpracovávat, jen pokud dal subjekt údajů ke zpracování výslovný souhlas. To znamená písemný, podepsaný subjektem údajů, kdykoliv odvolatelný, uschovaný po celou dobu.

Kontrola zpracování osobních údajů pro účely vstupu do

Dne 24. 04. 2019 nabyl účinnosti nový zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o zpracování osobních údajů), který byl přijat jakožto prováděcí zákon k nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně osobních údajů, známého pod zkratkou GDPR. Přijetí nového Zákona o zpracování. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákon upravuje ochranu osobních údajů o fyzických osobách, práva a povinnosti při zpracování těchto údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje jejich předávání do jiných států. Tento zákon nabyl účinnosti 1. června 2000

vávají a zpracovávají osobní a citlivé údaje. Získávají je prostřednic-tvím žádosti o poskytnutí sociální služby a lékařského posudku, ale i jinak. Problematika ochrany osobních údajů je zpracována v zákoně č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 2. P ředkládání archiválií obsahujících osobní či citlivé údaje Pokud badatel požaduje p ředložení archiválií obsahujících osobní údaje, je nutno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochran ě osobních údaj ů a zm ěně n ěkterých zákon ů, dbát, ab (dříve citlivé osobní údaje, např. informace o zdravotním stavu anebo Váš dynamický biometrický podpis). Za tím účelem potřebujeme Váš souhlas, ale pouze jednou. (b) Marketing Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme s Vaším souhlasem pro účely některých marketingových operací, např. pro zasílán 6. Tímto beru na vědomí, že veškerá práva a povinnosti při zpracování osobních údajů se řídí ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, pokud tento zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. II. Prohlášení zaměstnavatele. 1

Co jsou a co nejsou osobní údaje, jak jsou chráněny a jak

údaje citlivé údaje popisné údaje údaje o jiné osobě: žáci SGLD: správce osobních údajů, UIV, VZP, Správa sociálního zabezpečení : Matrika - 45 let Osobní spisy (karty) žáků - 20 let Třídní knihy - 10 let: 3 V žádosti uvede tyto údaje: Žadatel o nahlížení: d) jméno a příjmení: e) datum a místo narození, státní občanství: f) adresa místa pobytu na území ČR, popřípadě bydliště v cizině: Rozsah citlivých osobních údajů, které mají být zpřístupněny: Kdy má být do archiválie/dokumentu nahlíženo jím zpracované osobní údaje nejsou s ohledem na stanovený účel přesné, provede bez zbytečného odkladu přiměřená opatření, zejména zpracování blokuje a osobní údaje opraví nebo doplní, jinak osobní údaje zlikviduje. Nepřesné osobní údaje lze zpracovat pouze v mezích uvedených v § 3 odst. 6

Video: Osobní údaje vs. citlivé údaje Ochrana osobních údajů ..

Poučení o ochraně osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. V roce 2000 nabyl na účinnosti zákon č. 101/2000 Sb.1) o ochraně osobních dat, podle něhož lze pracovat s osobními daty klientů pouze s jejich souhlasem, případně se souhlase Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění závazku a zajištění vzájemných práv a povinností, pro účely oprávněného zájmu Agentury Wenku a pro plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušnými předpisy, např. zákona o účetnictví a zákona o archivnictví Osobní údaje mohou spadat do kategorie běžných osobních údajů anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky. Běžné osobní údaje, které zpracovávám k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje (zdravotní stav, zdravotní postižení či zdravotní nebo sociální znevýhodnění) včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údaj

Zákon o ochraně osobních údajů - HLAVA II - PRÁVA A

ZÁKON 253, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu! od firem a osob vylákají citlivé osobní a obchodní údaje o činnosti firmy, systému získávání klientů, citlivých osobních údajů klientů. se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, která byla do českého právního řádu implementována zákonem o ochraně osobních údajů. Ve smyslu § 4 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů jsou genetické údaje považovány za tzv. citlivé údaje.T Směrnice pro nakládání s osobními údaji 3 1. Úvodní ustanovení Tyto zásady upravují postup při zpracování a ochraně osobních údajů zpracovávaných v podmínkách Městský úřad Vamberk (dále též MěÚ) jako orgánu územní samosprávy podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některýc

Stručný výklad GDPR - kdy, proč a jak Největší katalog

 1. Informace dle zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů. Úřad městské části Praha 12 provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona
 2. údajem podle zákona o ochraně osobních údajů.5 Citlivé údaje je možno shromažďovat a nakládat s nimi jen tehdy, povoluje-li to zákon. Pro jejich zpracování platí striktní režim - lze je zpracovávat, pouze pokud je to nezbytné pro dodržení povinností správce odpovědného za jejich zpracování
 3. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o o..
040-060 MetaTool Edit – Image Editor | CaptureBites

Zákon o ochraně osobních údajů Zákon č

Dávám svůj souhlas základní škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů. V tomto případě beru na vědomí, že i po skončení působení dítěte v Badmin

Informace O Zpracování Klientských Údaj

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje účastník dobrovolně souhlas s pořizováním těchto záznamů a s jejich zpracováním jako osobních a citlivých údajů pro účely uvedené níže. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen GDPR), doprovodnou českou legislativou (zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů) a vnitřní normou UP R-B-18/12 Ochrana osobních údajů na Univerzitě Palackého v Olomouci 1. Preambule. V souladu s Nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen GDPR - informuje Univerzita Karlova subjekty údajů o podmínkách, za jakých.

Osobní a citlivé údaje budou zpracovány a předány v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění (dále jen: zákon) v rozsahu nezbytném pro zajištění akce WSJ2019. Souhlasím s tím, že Junák - český skaut, z.s. a pořadatel WSJ2019 zpracuje tyto osobní údaje Kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje, citlivé osobní údaje Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby Kategorie příjemců údajů: fyzické osoby, jichž se zápisy týkají, v mezích příslušných zákonů MČ Praha 19, MV ČR, ČSÚ, ČSSZ, soudy a další osoby a orgány oprávněné dle zák. o matrikách. Ochrana osobních údajů. Internetový zábavní a seznamovací portál www.seznamte.se je provozován obchodní společností Butterfly Destiny s.r.o., IČO 052 98 130, zapsanou v OR vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 261419, která je zároveň správcem všech osobních údajů a citlivých údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve. Potvrzuji správnost zapsaných údajů a dávám svůj souhlas Základní škole Nepomuk, okres Plzeň-jih k tomu, aby spravovala, zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a ve znění pozdějších.