Home

INSPIRE richtlijn

De INSPIRE-richtlijn is een Europese kaderrichtlijn en dient door alle lidstaten te worden omgezet in eigen regelgeving. Voor Vlaanderen resulteerde dit in het GDI-decreet, maar ook Wallonië, Brussel en de federale werd dit omgezet in respectievelijk een Waals decreet, een Brussels ordonnantie en een federale wet INSPIRE Video. Latest News. 18/08/2021. Vacancy: Scientific Project Officer - Data spaces for the 'twin' digital and green transitions. 05/08/2021. European Commission partnering with FOSS4G 2021. 19/07/2021. Call for tender: Operational support to the maintenance and technical evolution of INSPIRE components and artefacts

Daarbij is de INSPIRE richtlijn aangewezen als instrument met een groot potentieel om het rapportageproces over milieurichtlijnen te stroomlijnen. Vanuit INSPIRE is vervolgens aan de lidstaten gevraagd om ervoor te zorgen dat voor e-reporting relevante datasets via INSPIRE beschikbaar komen RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2007/2/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-schap, en met name op artikel 175, lid 1 Europese INSPIRE-richtlijn. ) werd gepubliceerd in het officieel Journaal op 25 april 2007. De INSPIRE-richtlijn trad in werking op 15 mei 2007. De richtlijn vereist ook dat algemene Implementing Rules (IR) toegepast worden in een aantal specifieke domeinen zoals de Metadata, Data Specifications, Network Services, Data and Service Sharing and. De invoering van INSPIRE is met een implementatiewet in de Nederlandse wet verankerd(zie Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie van 2 juli 2009 en het Besluit INSPIRE van 30 oktober 2009). De wet is in de eerste plaats van belang voor bronhouders (de overheden die informatie opslaan)

INSPIRE Voor experts Geopunt Vlaandere

  1. Wetgeving en technische richtlijnen. INSPIRE-richtlijn (109,5 KB) De INSPIRE-richtlijn is een is een kaderrichtlijn. Deze wordt verder uitgewerkt en vastgelegd in uitvoeringsbepalingen. De richtlijn dient in iedere lidstaat vertaald te worden in de eigen wetgeving. De uitvoeringsbepalingen daarentegen worden onmiddellijk van kracht
  2. INSPIRE in Nederland uit om deze richtlijn landelijk te implementeren. Aan de hand van de handreiking impactanalyse INSPIRE (Geonovum, 2008) kun-nen organisaties analyseren of ze door INSPIRE worden geraakt, welke im-pact INSPIRE heeft op de organisatie en tot slot hoe deze impact onder de aandacht gebracht kan worden binnen de organisatie
  3. De nieuwe richtlijn houdt nauw verband met andere richtlijnen die gaan over overheidsinformatie, zoals de Richtlijn toegang milieu-informatie en de INSPIRE richtlijn. Kosten die je mag rekenen. In artikel 6 richtlijn hergebruik overheidsinformatie en artikel 9 Who gaat het over de tarifering

A COMPANY OF Documenttitel Financiële gevolgen INSPIRE-richtlijn Verslag van een marktconsultatie Status Definitief rapport Datum 10 mei 2005 Projectnaam INSPIRE Projectnummer 9P9637.01 Auteurs Hans Rijntalder, Sander Vlotman, Moniek Dotinga Opdrachtgever Ministerie van VROM Referentie 9P9637.01/R0003/MDO/Ensc Barbarossastraat 3 INSPIRE datasets zijn beschikbaar via webservices. U kunt de datasets bekijken via WMS of downloaden met een Atom feed. Door de komst van BAG 2.0 passen wij de datasets aan. Vanaf oktober 2021 stellen wij de INSPIRE datasets samen met BAG 2.0 gegevens. Deze datasets worden halfjaarlijks geactualiseerd volgens de INSPIRE richtlijnen De Europese INSPIRE richtlijn is van kracht sinds mei 2007 en in februari 2009 omgezet naar Vlaamse regelgeving via het GDI-Vlaanderen decreet. Via uitvoeringsbesluiten regelt de INSPIRE richtlijn de manier waarop de Europese geografische data-infrastructuur tot stand komt. Strikte deadlines bepalen het traject. Onderwerpen die aan bod komen

INSPIRE Welcome to INSPIR

Gegevens worden gebruikt bij de levering aan Europese richtlijn INSPIRE. De geluidscontouren geven de geluidsbelastingen in decibel (dB) (A) rond gezoneerde industrieterreinen weer. De contouren met de aanduidingen 50-zo, 55-zo, 60-zo en 65-zo betreffen de geluidsbelastingen die bij de zonering zijn vastgesteld De INSPIRE-richtlijn verplichtte lidstaten daarom om hun geografische milieugegevens te delen legt Ouns Kissiyar uit. Hij is het Belgische aanspreekpunt voor de INSPIRE-richtlijn en verbonden aan Digitaal Vlaanderen. Door milieudata binnen Europa te delen, kunnen problemen rond de leefomgeving makkelijker en sneller worden opgelost.. Instemmingsdecreet INSPIRE samenwerkingsakkoord. Om de implementatie van de INSPIRE-richtlijn te coördineren binnen België, bestaat er een samenwerkingsakkoord tussen de drie gewesten en de federale overheid. Om het akkoord in werking te laten treden, moet er voor de drie gewesten en de federale overheid een instemmingsregelgeving zijn De EU INSPIRE-richtlijn verplicht overheden ertoe in deze fiche informatie op te nemen over: de overeenstemming van de reeksen geografische gegevens met de uitvoeringsbepalingen uit artikel 7 van de richtlijn, namelijk de interoperabiliteit en de harmonisatie van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke. The Directive on open data and the re-use of public sector information, also known as the Open Data Directive, entered into force on 16 July 2019, replacing the Public Sector Information (PSI) Directive.. The review process that led to the adoption of the Open Data Directive was launched in 2017. The European Commission opened a public online consultation on the review of Directive 2013/37/EU.

Capabilities van de webdienst WMS Universiteit Gent. Description. access point. File identifier. 9dffb01a-0de4-e7e0-93dd-ff6a-6f2d-df03-06b54327. Metadata language. Dutch. Character set. UTF8: 8-bit variable size UCS Transfer Format, based on ISO/IEC 10646 The EU open data market is a key building block of the overall EU data economy. According to the study supporting the impact assessment carried out to provide input to the review of the PSI Directive, the total direct economic value of PSI is expected to increase from a baseline of €52 billion in 2018 for the EU27 + UK, to €194 billion in 2030

Inspire is een Europese richtlijn voor standaardisatie in geografische gegevens. Bij deze richtlijn zijn de regels vastgesteld voor de oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Europese Unie (INSPIRE) dat ten doel heeft interoperabele ruimtelijke informatie en milieu-informatie en daarmee verband houdende diensten uit te wisselen, te delen, toegankelijk te maken en te. Instagram is a reflection of our diverse community of cultures, ages, and beliefs. We've spent a lot of time thinking about the different points of view that create a safe and open environment for everyone. We created the Community Guidelines so you can help us foster and protect this amazing community. By using Instagram, you agree to these. Verordening (EG) nr. 1205/2008 van de Commissie van 3 december 2008 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende metagegevens: Dienst kaarttoegang: GDI-Vlaanderen Service Types: OGC:WMS GDI-Vlaanderen Trefwoorden: Metadata INSPIRE-conform

linked maken, conform de Europese richtlijnen (bijvoorbeeld de INSPIRE-richtlijnen voor geografische data, en de Open Data Richtlijn van de Europese Commissie). Burgers of initiatiefnemers van burgerwetenschapsprojecten weten mogelijks niet welke richtlijnen te volgen, of weten überhaupt niet dát er reglementen bestaan Strategic Environmental Assessment - SEA . Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (SEA Protocol, Kyiv 2003) The Protocol was adopted by an Extraordinary meeting of the Parties to the Espoo Convention, held on 21 May 2003 during the Ministerial Environment for Europe Conference in Kyiv) INSPIRE richtlijn. Beheerders van geografische gegevens die deze gegevens conform de INSPIRE richtlijn willen aanbieden 1 dag Lees meer. Geïnteresseerd in wat we doen? Laat het ons weten. GIM NV Philipssite 5 bus 27 3001 Leuven (B) +32 (0)16 40 30 39 BE 0454.064.819. Volg ons. Twitter; LinkedIn; SlideShare. INSPIRE Gebouwen, geharmoniseerd, gevuld met relevante gebouwen, afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), beheerd door het Kadaster. Het bestand is specifiek ten behoeve van de rapportage voor de EU Richtlijn Stedelijk Afvalwater opgebouwd uit door CBS opgevraagde data van diverse waterbeheerders. Thema Maatschappij. Het geoportaal vormt het Vlaamse knooppunt in een Europese geografische data-infrastructuur en voldoet aan de vereisten van de Europese INSPIRE-richtlijn. Geopunt is ook het uithangbord van het samenwerkingsverband voor geografische informatie in Vlaanderen (GDI-Vlaanderen)

Beschermde gebieden - Provincies (INSPIRE geharmoniseerd) Aardkundige waarden NB-wetgebieden buiten Natura 2000 Nationale Landschappen Natuurnetwerk Nederland Provinciale monumenten Stiltegebieden Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden CDDA (INSPIRE geharmoniseerd) Cultural Heritage (INSPIRE geharmoniseerd) Nationale Parken (INSPIRE geharmoniseerd) Natura2000 (INSPIRE geharmoniseerd) Wetlands. Vogel- en Habitatrichtlijn. De Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) zijn door de Europese Unie opgesteld om de biologische biodiversiteit in Europa in stand te houden. In deze richtlijnen wordt aangegeven welke planten en dieren en hun natuurlijke habitats (leefgebieden) beschermd moeten worden door de lidstaten van de Europese.

INSPIRE - Europese leefomgeving Geonovu

Lijnenbestand met de indeling in km-hokken (1000 x 1000 meter). De kilometerhokken in dit bestand zijn weergegeven binnen de rd-coordinaten 180000 x 4.. Indeling GINA-richtlijn. De GINA-richtlijn stelt dat de relatie tussen pathologie en klinische kenmerken zwak is en noemt als de meest bruikbare fenotypes: 11. allergisch astma Begint gewoonlijk in de kindertijd en is geassocieerd met een familiair voorkomen en/of allergische aandoeningen, zoals eczeem, rinitis, voedselallergie Deze checklist kunt u gebruiken om te controleren of de splitsingstekening in appartementen aan de eisen voldoet: Zorg ervoor dat de tekening (en) niet geprint of gescand zijn, de tekening is dan namelijk niet goed leesbaar. De kadastrale grens moet overeenkomen met de tekening Edgy Portfolio Design Template to Inspire. Download. If you are looking forward to creating an edgy portfolio design, you should have a look at the portfolio created by Sofia Silva from Portugal. This is a Portfolio CV and the designer has creatively brought together design elements to create a unique portfolio. This is a print-ready where you.

RICHTLIJNEN - EUR-Le

Quadient Inspire, het toonaangevende platform voor customer communications management (CCM), helpt bedrijven overal ter wereld om het beheer van hun formulieren te transformeren en moderniseren. Zo kunnen ze efficiëntie stimuleren, nauwkeurigheid verbeteren, compliance garanderen, kosten verlagen en de klantervaring verbeteren WELCOME ADDRESS HSOG. Dear Colleagues, Οn behalf of all members of the Organizing Committee, we invite you to the 15 th National Congress of Obstetrics and Gynecology and the 27th Congress of European Board and College of Obstetrics and Gynecology (EBCOG) which will take place as joint congress on September 2 nd - 5 th 2021, at theDivani Caravel Hotel, in Athens Richtlijnen Dit product voldoet aan de volgende CE-richtlijn: Richtlijn 89/336/EEC (EMC), 92/31/EEC (EMC) 73/23/EEC (LVD) Specificaties Creative Inspire 6.1 6700 7-kanals forstærker Satellietluidspreker: 8 watt RMS per kanaal Midterste satellithøjttaler: 20 watt RMS per kanaal Subwoofer: 22 watt RMS Deze specificaties hebbe INSPIRE ART ARREST VAN HET HOF 30 september 2003 * In zaak C-167/01, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van het Kantongerecht te Amsterdam (Nederland), in het aldaar aanhangig geding tussen richtlijn), betreft de oprichting van de naamloze vennootschap en de instand­. welke (delen van) de INSPIRE-richtlijnen er betrekking op hebben en; of er in aanvulling op de Nederlandse standaarden nog specifieke stappen uitgevoerd moeten worden. Waar mogelijk zijn voorbeelden uitgewerkt. De onderstaande procesbalk geeft telkens aan op welk deel van het proces de pagina betrekking heeft. Hiermee kunt u snel navigeren.

Europese INSPIRE-richtlijn FOD Financië

Kamerbrief over informatievoorziening Europese richtlijn INSPIRE. Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de invoering van de Europese richtlijn INSPIRE. Download 'Kamerbrief over informatievoorziening Europese richtlijn INSPIRE' PDF document | 3 pagina's | 44 kB. Kamerstuk: Kamerbrief | 10-07-2019 Een richtlijn is een juridisch instrument van de Europese Unie om nationale wetgeving binnen de Unie op elkaar af te stemmen. Elke lidstaat is bevoegd om hiervoor de intern de toepasselijke methode te kiezen. Richtlijnen komen dan ook vaak voor in aangelegenheden die aan de werking van de gemeenschappelijke markt raken Welkom op het geoportaal gewestelijke en provinciale ruimtelijke plannen en verordeningen. Via deze webtoepassing verzamelen we alle ruimtelijke verordenende plannen en verordeningen opgemaakt door het Vlaams Gewest en de Vlaamse provincies The aim of the examples given is not to be complete but to inspire. You find the original list of examples in Appendix A in the Guidelines for Library Services to Persons with Dyslexia. If you know of a valuable good practice to contribute to this list of good practices, please contact us. Thank you in advance. Knowledge Bas De Europese richtlijn INSPIRE legt voor INSPIRE-gegevens specifieke regels op aan de raadpleegdiensten die deze data ontsluiten. Informatie Vlaanderen biedt INSPIRE- en GDI-Vlaanderen-compatibele raadpleegdiensten. Kenmerkend voor deze webdiensten is dat: enkel voor WMS van toepassing

Casus en procesverloop. Inspire Art Ltd. is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel zonder de vermelding formeel buitenlandse vennootschap, welke vermelding verplicht is krachtens de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen.. 34. Inspire Art is op 28 juli 2000 opgericht in de rechtsvorm van een private company limited by shares naar Engels recht en heeft haar. PDOK INSPIRE Download Service 3.0, ATOM - van Richtlijn Overstromingsrisico EU2018Richtlijn Overstromingsrisico - historische overstromingen EU2018. Atom feed voor de download van dataset Richtlijn Overstromingsrisico - gebieden met potentieel significant overstromingsrisico EU2018 lijnen The best quiz platform to create and play quizzes online. QuizStud is an online platform where everybody can design and play their own exciting quizzes and where large groups of players can answer the multiple choice questions with their smartphone or tablet Sections of this page. Accessibility Help. Press alt + / to open this men

Deze dataset is gebaseerd op INSPIRE: Europese richtlijn voor Open Ruimtelijke informatie. Bestandsformaat. De liggingsgegevens elektriciteitsnetwerken van de netbeheerders zijn beschikbaar in het wereldwijd veel gebruikte SHAPE formaat. Deze bestanden zijn in samenhang met elkaar benaderbaar via GIS pakketten, waardoor de data geografisch op. Living simply is the richest and deepest life that I can imagine. I think people complicate their lives way too much and miss the joy of each new day given L'inspiration ligt in Stavelot en biedt een tuin, barbecuefaciliteiten, een terras, gratis WiFi en uitzicht op de tuin. De accommodatie biedt uitzicht op de bergen en ligt op 3,5 km van Plopsa Coo en op 2 km van de Abdij van Stavelot. Deze lodge is voorzien van een eethoek, een flatscreen-tv, een dvd-speler en een keuken met een vaatwasser Opleidingen kunnen worden aangeboden door particuliere instanties, los van het DGLV, en zij bepalen zelf hun prijszetting. Het aanvullende theorie-examen voor subcategorie A2 vindt plaats in de lokalen van de FOD Mobiliteit en Vervoer (Vooruitgangstraat te Brussel). Het examen is ook gratis

Plannen - Gemeente Diepenbeek

Inspire - Sik

Oil on canvas Perfect condition Signed by the artist lower right Dimesion: 60x60 cm Corners of the artwork are painted! Gaitota Alexander - was born on September 18, 1967 in Krivoy Rog, Dnepropetrovsk region 1978 - immediately enters the second grade of the Komsomol Children's Art School. Participation in regional shows, competitions, exhibitions, marked with certificates and valuable gifts. The inspiration he draws from print design is strongly reflected in his unique design portfolio. His homepage uses bold typography that packs a punch, draws us into the site, and creates consistency. The effort Steven put into the small details of his portfolio help make it so memorable, like the way he swapped out the typical mouse pointer for. Bij Canon vindt u cursussen, trainingen en opleidingen die aansluiten bij een veranderende werkomgeving. En die bijdragen aan uw resultaat. Allen stellen u in staat om het beste uit uw mensen te halen en uw apparatuur optimaal te laten functioneren Blue Inspired by Manna. Oranjesingel 14, 6511 NT Nijmegen, Nederland - Uitstekende locatie - toon op kaart. Uitstekende locatie - score: 9,4/10! (score gebaseerd op 1137 beoordelingen) Beoordeeld door gasten na hun verblijf bij Blue Inspired by Manna. 9,0. Fantastisch

Wetgeving en technische richtlijnen INSPIRE Voor

A type of legislation issued by the European Union which is binding on Member States in terms of the results to be achieved but which leaves to Member States the choice of methods INSPIRE BELT INTER-5. 0 out of 5. Uiteraard worden alle richtlijnen op gebied van social distancing en hygiëne hierbij gevolgd. Wij zorgen er ook voor dat de dealer die U aangeduid heeft een compensatie krijgt voor de online-verkoop van deze fiets. Zo steunen wij samen onze Thompson-dealers in deze moeilijke tijden en draagt U. Zeer snelle levering. Zeer snelle levering, goede kwaliteit, 3 T-shirt gekocht maat L past perfect super tevreden mee, ik ga zeker vaker bestellen hier. Reageer. Je hebt deze review al gerapporteerd. Antwoord van Bee Inspired Clothing. 5 apr. 2021 The STeP by OEKO-TEX® certification and the DETOX TO ZERO analysis by OEKO-TEX® optimise the manufacturing process for ecological and socially responsible textile and leather production. The ECO PASSPORT by OEKO-TEX® identifies environmentally friendly chemicals, auxiliaries and colourants used in the textile and leather industry

Need some inspiration? Check out this article: Visual GPS: Sustainability. Rethink representations of sustainability. Visual Insight. Once symbolized by polar bears, solar panels, and icebergs, sustainable imagery is now evolving to include new visuals that feel more impactful for the today's consumer, especially during the COVID-19 crisis tions and also as an inspiration for new clinical research in the area. In the Maastricht V/Florence Consensus Report 43 experts from 24 countries convened for 2 days for a face-to-face meeting after having been actively involved in a previously started Delphi process as described below. The working groups were set up according to the following. Webinar Hydrogen and Mobility: Connecting The Netherlands and the Auvergne-Rhône-Alpes Region, France. On April 29th we organize an inspiring webinar about Hydrogen & Mobility in partnership with the Embassy of the Netherlands and NBSO Lyon. After the webinar, the B2Match platform is open for matchmaking 2010-10-22 publication 01/01/2010 A51A30D3-1B30-4E9E-9163-840D5FB1F33A Bestanden in het CRAB uitwisselingsformaat verwijzen naar gemeenten en subkantons. De hulpbestanden in deze dataset bevatten een aantal referentiegegevens over deze objecten. Hulpbestanden toegevoegd aan AGIV-producten afgeleid van het CRAB. onGoing Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen +32 9 276 15 00 +32 9. Navigator biedt onmisbare informatie voor de fiscale, juridische, en financiële professiona

Je kunt je cookievoorkeuren instellen met de onderstaande schakelaars. Je kunt je voorkeuren bijwerken, je toestemming op elk moment intrekken en een gedetailleerde beschrijving bekijken van de soorten cookies die wij en onze partners gebruiken in ons Cookiebeleid. Download WebView 2. Microsoft Edge DevTools. Microsoft Edge Developer Tools are a set of inspection and debugging tools built directly into the Microsoft Edge browser. To open DevTools, with Microsoft Edge in focus: Right-click then Inspect. Select the F12 key. Ctrl + Shift + i. Progressive Web Apps on Windows Provide hands-on locally rooted technical and financial expertise, inspired by best in class European practice, to cities to deliver more than 200 credible and scalable investment projects, which should trigger more than EUR 320 million of public and private investment; Build the capacity of more than 400 municipal staff to develop substantial. This document is an update of the 2005 American Thoracic Society (ATS) and European Respiratory Society (ERS) standardization of spirometry (), which in turn built on a wealth of previous work (2-6).Additional standards have been developed for occupational surveillance and for preschool children ().Improvements in instrumentation and computational capabilities, together with new research.

You want to create professional PowerPoint #presentation slides, this is not difficult, please see this video for more detail. In my channel you will learn. In de BIRKENSTOCK collectie vind je actuele trends naast cultmodellen die al decennia lang onveranderd zijn. Doe inspiratie op: ontdek populaire thema's en klik door onze veelzijdige collectie. Sandalen voor dames. NU ONTDEKKEN ISO 26000:2010 provides guidance rather than requirements, so it cannot be certified to unlike some other well-known ISO standards. Instead, it helps clarify what social responsibility is, helps businesses and organizations translate principles into effective actions and shares best practices relating to social responsibility, globally TNO ontwikkelt, implementeert en evalueert sinds 1998 richtlijnen voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en sinds enkele jaren ook voor de jeugdzorg. Het gebruik van richtlijnen verhoogt de kwaliteit van zorg en verkleint de kans op verschillen in de verleende zorg. Richtlijnen baseren we zoveel mogelijk op de laatste stand van de wetenschap Overheid.nl is de kortste weg naar alle informatie van de Nederlandse overheid op internet, zoals nationale en lokale wet- en regelgeving, officiële publicaties, bekendmakingen en consultaties. Overheid.nl geeft ook toegang tot internetsites en informatiebronnen van andere overheidsorganisaties

Video: Hergebruik overheidsinformatie - Europa decentraa

Download of bekijk INSPIRE datasets - Kadaster

INSPIRE Voorlichtingsmateriaal | GeonovumMonitoring en rapportering | GDI-Vlaanderen | Voor expertsMilieu-Atlas | Leefmilieu Brussel

Met de richtlijnen gegeven door het RIVM hebben wij het festival veilig kunnen organiseren. Gedurende het evenement en tijdens de voorbereidingen hebben wij altijd oog voor onze gasten gehouden. Dit waren de Sp rekers/workshops op Food inspiration outdoor '2 Learn how they created award-winning experiences, and get inspired to create your own: material.io/blog. 07/27/2020. Actions for accessibility in design. When it comes to tech, truth is, fair isn't the default. But there are steps we can take collectively to make technology work better for everyone. Last weekend marked the 30th anniversary of. love life inspire Marmoleum Love Life Inspire bestaat uit een selectie van 8 kleuren uit onze Marmoleum collectie. Ben jij niet bang een statement te maken met je vloer? Deze 8 kleuren zorgen voor een verrassend stoere look Looking for some inspiration, smart ideas and great products for every corner of your life at home? We have all the furniture you could need, and the know-how to see that you get the best home interior design for your living space. Time to enjoy a better everyday, in every room in your home De Trendtable is tot stand gekomen vanuit een samenwerking tussen Food Inspiration en De Spijsbereiders. De Spijsbereiders, Peter Derks en Roland van Balen, zijn een creatief duo met een eigen pop-up restaurant waarin ze werken met het concept 'een gedekte tafel het restaurant inschuiven': restaurant Anderhalf