Home

Gentský systém

Název systému je odvozen od belgického města Gentu (Gand , kde byl roku 1901 poprvé zaveden. - V České republice byl gentský systém uzákoněn roku 1921 a v platnost vstoupil roku 1925 (1930 s ohledem na nové podmínky novelizován) gentský systém. gentský systém, systém podpor v nezaměstnanosti, jímž se přenáší povinnost vyplácet nezaměstnaným peněžitou podporu ze státních orgánů na odborové organizace, částečně dotované státem. Podporu v nezaměstnanosti mohl podle g. s. dostat jenom odborově organizovaný pracující; zároveň se zvýšil vliv státu na odborové organizace Gentský systém, poskytování podpor v nezaměstnanosti prostřednictvím odborových organizací, kterým stát na tyto účely poskytuje příspěvek.Nazván podle města Gentu (1901 zde poprvé zaveden). V ČSR existoval 1925 - 38.ČSR existoval 1925 - 38

gentský systém - CoJeCo

Gentský systém v období 1. Československé republiky. Rákosník, Jakub. Rákosník, Jakub, Rákosník, Jakub, Copies Bound volumes. Loading copies. Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes. Add copy. Citation Parts list / Reviewed document All parts. Gentský systém byl uzákoněn v SR roce 1921. Po válce počet postižených chudobou vzrostl o válečné veterány, invalidy a pozŧstalé po padlých. Další skupinu tvořili nezaměstnaní - válečná výroba skončila, ale 1 Bible: Písmo svaté starého a nového zákona. Praha, 1990, ekumenický překlad, SZ, Rt. 2,16, str. 23 Gentský systém byl nakonec zrušen úplně a nahrazen systémem státních podpor, když nabylo účinnosti vládní nařízení č. 101/1940 Sb., o podporách v nezaměstnanosti. Na podporu měly nárok osoby, které byly schopny pracovat, avšak byly nedobrovolně vyloučeny z pracovního poměru Od 1. apríla 1925 bol v platnosti gentský systém vyplácania podpôr v nezamestnanosti. Mal charakter dobrovoľného poistenia. Odborovo organizované osoby, najmenej so šesťmesačným členstvom, mali nárok na podporu v hodnote dvoch tretín posledne vyplácanej mzdy, z čoho polovicu hradila odborová organizácia a druhú polovicu štát val Gentský systém. V době nacistické okupace a během 2. světové války byla pone-chána v platnosti dosavadní úprava pracovněprávních vztahů. Ta byla jen doplňována dalšími předpisy, které odpovídaly váleþnému stavu. Dalším významným milníkem v

gentský systém Vševěd

Zesílení veřejnoprávní role odborů a jejich postavení přinesl v polovině 20. let zejména tzv. gentský systém, přenášející na odborové organizace zodpovědnost za vyplácení podpor v nezaměstnanosti. Likvidace první republiky v září 1938 zasáhla osudově i odborové hnutí a nadlouho ukončila období odborové plurality Byl přijat tak zvaný Gentský systém, který znamenal nejširší samosprávu v rukou dělníků. Z počátku byla vyplácena podpora svazem kovodělníků 11 tisícům zaměstnanců, v roce 1932 to bylo 29 000. Stroje se však nepřestaly vyrábět. V roce 1931 je to nový typ L105, řemeslný rovnostehový s rotačním chapačem, roku 1936. gentský systém - rozhodování o nároku na podporu v nezaměstnanosti se přenášelo na odborové organizace. Odbory vyplácely podporu ze svých prostředků a stát jim poskytoval tzv. státní příspěvek k podpoře v nezaměstnanosti V období velké hospodářské krize byl tento. Gentský systém byl systém podpor v nezaměstnanosti, jehož podstata spočívala v přenesení vyplácení podpory nezaměstnaným ze státu na odborové organizace (současně byl ale zesílen vliv státu na odbory). Podpora v nezaměstnanosti byla podmíněna šestiměsíčním členstvím v odborové organizaci před ztrátou zaměstnání Socialistická politika v oblasti práce byla založena na plné zaměstnanosti Většina reforem v sociální oblasti byla vedena spíše než snahou o koncepční řešeni snahou minimalizovat sociální napětí Do systému byl zabudován systém sankcí a odměn hodnotící správnost postojů populace I. Vývoj sociální politiky na.

gentský systém, Nezaměstnanost, podpůrná péče, státní stravovací akce, životní minimum: definice nezaměstnanosti a překážkami jejího jednoznačného výkladu především s ohledem na zařazení do systému podpůrné péče. Upozorňuje hlavně na problém záměny pojmů počet neumístěných uchazečů o práci a počet.

Gentský systém vyplácení podpor v nezaměstnání, zlepšený ministrem soudr. Czechem, má uchrániti nezaměstnaného dělníka před příšerou hladu. Komunistická strana, místo, aby doporučovala dělníkům členství v odborových organisacích, aby takto se pro případ nezaměstnanosti zajistili, proti odborovým organisacím a. O Vánocích poskytovali dětem do 14 let ošacení a obuv, v továrně byl zaveden tzv. gentský systém, podle něhož byli všichni dělníci zařazeni do důchodového pojištění. Válečné zakázky, které továrna získala, zachránily mnoho alexovických mužů před odchodem na frontu Od roku 1925 začal platit tzv. gentský systém podpory v nezaměstnanosti spočívající na zásadě dobrovolného pojištění proti nezaměstnanosti. Podle něj měli nárok na podporu pouze členové jejích odborových organizací, kteří byli členy šest měsíců před tím, než ztratili zaměstnání a třikrát týdně se s.

Gentský systé

[Slapnicka, 1960] Na rozdíl od západních států byla v následnických státech podpora v nezaměstnanosti nedostatečná, ubohá, v ČSR měli nárok na podporu jen členové odborů (tzv. gentský systém). Ostatní nezaměstnané musely podporovat obce Pracovní a sociální zákonodárství osmihodinová pracovní doba (z. č. 91/1918 Sb.) zákon o obnově nedělního a svátečního pracovního klidu (č. 150/1919 Sb.) úprava dětské práce (č. 420/1919 Sb.) zákon o pracovních soudech (č. 131/1931 Sb.) gentský systém (zákony č. 267 a 322/1921 Sb.) zákon o pojištění. ČSR ve 20. letech (1921-30) sociální politika - uzákoněna 8 - hodinová doba, pojištění, podpora v nezaměstnanosti, odbory. gentský systém - podpora v nezaměstnanosti, odborovým členům. pevná měna, prosperující podniky. problém školství hlavně na Slovensku. 1919 - Masarykova univerzita, Univerzita v Bratislavě 1925 - V platnost vstoupil tzv. gentský systém podpory v nezaměstnanosti, který přenášel rozhodování na odbory. 1926 - Činnost zahájila Národní banka československá jako základní orgán měnové správy a ústřední cedulová banka ČSR 5 Rákosník, Jakub. Gentský systém v období I. Èeskoslovenské republiky, Èasopis Národního muzea 170, Øada historická, 2001, è. 3-4, s. 84-105. Nìkteré evroé zemì jej užívají dodnes, proèež se i nadále tìší relativnì vysoké odborové organizovanosti. Viz Scruggs, Lyle: The Ghent System and Union Membershi

Gentský systém v období 1

 1. model (tzv. gentský systém), který používalo meziválečné Českosloven-sko, je dodnes užíván v některých evroých zemích. Zodpovězení otázky proč podporovat se zdá být jednoduché: Je to přece z důvodu nedobrovolné ztráty práce, která dotyčnému zajišťoval
 2. 5.4 Gentský systém 32 5.5 Sv ětová hospodá řská krize 33 5.6 Nezam ěstnanost v období tzv. Druhé republiky 35 5.7 Zm ěny v oblasti nezam ěstnanosti v letech 1939 - 1945 35 . 5.8 Problémy pracovních sil po 2. sv ětové válce 38.
 3. 1. dubna. V platnost vstoupil tzv. gentský systém podpory v nezaměstnanosti, který přenášel rozhodování o nároku na podporu na odbory; ty také tyto podpory vyplácely a stát jim poskytoval tzv. státní příspěvek.. 18. dubna. Do stávky vstoupili kovodělníci v severozápadních Čechách (trvala 2 měsíce a skončila pro ně neúspěšně)
 4. gentský systém přenášející tíhu péče o nezaměstnané odstraňoval tři odlišné správní systémy (v českých zemích, na Slovensku, v Podkarpatské Rusi) zaváděl opět zemské zřízení likvidoval okresní a zemskou samosprávu.
 5. Gentský systém vznikl v roce 1900 v Belgii.665 Byl to model dobrovol-ného pojištění vybudovaný na bázi odborových organizací. Předpokladem 662 Před první světovou válkou povinné pojištění v nezaměstnanosti měly jen Británie a Irský svobodný stát (viz General Problems of Social Insurance, Ženeva 1925
 6. Další zajímavostí byl takzvaný gentský systém (Belgie 1901) určující po­vin­nost od­bo­ro­vých or­ga­ni­za­cí vy­plá­cet ne­za­měst­na­ným čle­nům od­bo­ro­vé or­ga­ni­za­ce pod­po­ru v ne­za­měst­na­no­sti (s určitou dotací odborů ze strany státu). V České republice uzákoněno 1921, resp.
 7. ace komunistů a Židů, nucené sjednocení odborů a vydrancování sociálních fondů

 1. istr sociální péče v letech 1925-26 zavedl gentský systém podpory v nezaměstnanosti a podílel se na přípravě řady dalších ochranných zákonů (dělnické invalidní a starobní pojištění, osmihodinová pracovní doba, závodní výbory ad.)
 2. Ale podpora v nezaměstnanosti v roce 1925 zmizela, přešlo se na gentský systém a podporu mohli získat už jen odborově organizovaní dělníci. Jak lidé za první republiky bydleli? Blažena Gracová: Úroveň bydlení byla určitě ovlivněna tím, kde člověk žil a kde pracoval. Bytový standard ovšem nedosahoval standardu.
 3. Své velké limity měl také gentský systém, který zajišťoval podporu v nezaměstnanosti prostřednictvím odborů. Dlouhodobá nezaměstnanost způsobila ztrátu členství v odborech a tím také nároku na příspěvek. Tento známý neduh meziválečného opatření proti nezaměstnanosti dolehl těžce na obyvatelstvo v pohraničí
 4. Gentský oltář - sezóna 2021, 2022. Gentský oltář je složený tabulový oltář, který namalovali v roce 1432 bratří Eyckové pro rodinou kapli donátora Jose Vijdta v katedrále sv.Bavona v Gentu. Tvoří ho 12 panelů ve 2 řadá a zobrazuje téma vykoupení lidstva obětí Krista
 5. Vzpomínáček je všehochuť mnou vybraných událostí které se pojí k datu 19. července. Bitva u řeky Guadalete, bitva u Hallidon Hillu, Marie I. Tudorovna, Samuel Colt, Edgar Degas, prusko-francouzská válka, Vladimír Vladimirovič Majakovskij, gentský systém, bombardování Říma, 15. letní olympijské hry v Helsinkách, Elvisova.
 6. vádějící pojistný systém. Elementární sociální nároky byly tehdy ještě založeny v tzv. domovském právu, které nejen dovolovalo pobývat v dané obci a volit zde do zastupitelstva, ale také požadovat stravu a přístřeší v případě chudoby a ne-moci. Novinkou byl tzv. gentský systém péče o nezaměstnané, zavedený v roc
 7. - vyplácení podpor v nezaměstnanosti = gentský systém (1/3 platili odbory a 2/3 stát) -> vyplácení možné jen ˝ roku - stát vyplácel tzv. žebračenky = týdenní poukázky pro svobodné - 10Kč, pro ženaté - 20Kč - vývařovny polévek, charity, - spousta nezaměstnaných musela opustit byt

Podpora v nezaměstnanosti - Wikipedi

fungoval zde gentský systém (1925 - 1938) poskytování podpor v nezaměstnanosti prostřednictvím odborových organizací, kterým stát na tyto účely poskytuje příspěvek (nedostatečný) Politické důsledky krize. radikalizace dělnického hnutí (rostoucí aktivita KSČ) růst nacionalismu (nacionalistických tendencí v pohraničí. Gentský systém - systém sociálních dávek; důsledky: hospodářství vyspělých zemí propojeno → zhroutil se zahraniční obchod; růst nezaměstnanosti; sociální nepokoje, stávky; urychlení šíření fašismu a nacismu (Hitler je ten, kdo zachrání Němce před krizí, díky krizi se legálně dostává k moci) Podobné.

História - Revue o dejinách spoločnosti historiarevue

 1. Také členské materiály spolků a organizací a knihy zápisů výborových schůzí. Sbírka je přínosná pro dějiny odborů, především problematika podpor nezaměstnaných (gentský systém), k níž se vztahuje většina materiálu z 20. a 30.let
 2. Gentský systém ako taký bol nespravodlivý, uvedomovali si to aj buržoázne strany, ktoré podporovali zavedenie Gentského systému. Tomuto nasvedčuje aj zavedenie Gentského systému do platnosti niekoľko rokov po jeho prijatí. Zákon 322/1921 Zb. bol prijatý 19. júla 1921, nadobudol platnosť však až 1. apríla 1925
 3. Mistrovské dílo dostalo původní podobu, výsledek kurátorům vyrazil dech. 24. 1. 2020, 16:07. ČTK. Gentský oltář je mistrovské dílo z 15. století a jeden z nejznámějších středověkých obrazů. Přesto však dílo bratří Huberta a Jana Van Eyckových v poslední době vydalo nové tajemství. Výsledek kurátorům vyrazil dech

Základním pilířem péþe o nezaměstnané v meziváleþném ýeskoslovensku byl tzv. gentský systém fakticky zavedený v roce 1925, podle něhož byla podpora lidem bez práce rozdělena mezi stát a jednotlivé odborové organizace. Podpora byla proto urena pouze nezaměstnaným þlenům odborových organizací V Československu byl v roce 1925 přijat tzv. gentský systém podpor v nezaměstnanosti založený na členství v odborových organizacích. Ostatní byli odkázáni na dílčí podpůrné akce celostátních i obecních úřadů, např. na státní stravovací akce, drobnou charitu, sbírky, nouzové veřejné práce pro obecní. gentský systém. týkal se podpor v nezaměstnanosti. podpory vyplácely odbory . odbory získávaly státní příspěvek. Korupční aféry ve 20. letech. 1924 - rok korupčních afér odborů a jejich postavení přinesl vpolovině 20. let zejména tzv. gentský systém, přenášející na odborové organizace zodpovědnost za vyplácení podpor vnezaměstnanosti3. Demokratizace, která vcelém Československu probíhala, přinášela jak vpolitické tak i vhospodářské oblasti řadu svobod a práv

Asi na 50 nezaměstnaných používá podpory podle Genského sistemu (pozn red.:Gentský systém-Pojištění pro případ nezaměstnanosti v republice Československé : Zákon o stát. příspěvku k podporám v nezaměstnanosti č. 267 ze dne 19. VII. 1921,. gentský systém - zaměstnanci si dobrovolně nechávali strhávat část výplaty - když ztratili práci tak jim z toho šla podpora zvýšena cla, zvýšení příspěvků na nezaměstnanost, veřejné vývařovny, veřejně prospěšné práce, odložení exekuc 81) V předválečné Československé republice platil od r. 1925 pro vyplácení podpor v nezaměstnanosti t.zv. gentský systém, uzákoněný již r. 1921. Ten (s ohledem na nové hospodářské podmínky novelisován r. 1930) přenášel povinnost peněžité náhrady na odborové organisace, částečně dotované státem Představen byl i gentský systém. Stranou nezůstaly ani charitativní akce na pomoc nezaměstnaným. Zaujaly také iniciativy na aktivní podporu nezaměstnaným: podpora stavebnictví, výstavba sociálních bytů, opravy domovního fondu. Tuto důležitou součást práce strany uzavřel přehled údajů o péči o válečné invalidy a o. gentský systém, nezaměstnanost, podpora, pojištěn Důležitým bodem bylo zlepšení gentského systému. Délka vyplácené podpory byla v r. 1930 prodloužena z 13 na 26 týdnů, výměra státního příspěvku byla stanovena na 18 Kč na den. Byly vypláceny mimořádné podpory v nejvíce postižených výrobních odvětvích.

Do počátku 30. let byl elektrifikován téměř veškerý průmysl a 80 % domácností. Klesal počet nezaměstnaných, nejnižšího stavu dosáhl na přelomu roku 1928 - 1929. I když jsme ztratili práci, zachránil nás gentský systém, díky kterému jste dostávaly dávky. Náš národní důchod předstihl Itálii, Rakousko, Maďarsko 15. Gentský systém byl v meziválečném Československu pojmem, kterým bylo nazýváno: a) pojištění v nezaměstnanosti se státním příspěvkem. b) státní starobní podpory. c) úrazové pojištění. d) chudinské zaopatření prostřednictvím útulků pro potřebné 16

Historie odborů Českomoravská konfederace odborových svaz

90 let šicích strojů Lada - Různé obory - Články - Klub

Sociální demokracie a její tradice v řešení podpory v

Lidé Frenštátu - Humans of Frenštát, Frenštát pod Radhoštěm. 438 likes · 3 talking about this. Portréty lidí Frenštátu. Inspirováno projektem Brandona Stantona Humans of New York 4/2020 Zpravodaj obce Lesnice - 3- Letošní velmi silný investiční rok obce Lesnice Mostek přes Loučku Kolikrát jste se mne ptali i vloni, kdy už bud Je to tak zvaný gentský systém podpor v nezaměstnanosti. Podle tohoto zákona vyplácejí odborové organisace vedle vlastní podpory příspěvek státní. Státní příspěvek, vyměřený původně v téže výši jako příspěvek organisace, byl později, zvláště v době světové hospodářské krise, zvyšován, až činil.

Aleš Hubert: Sociální demokracie a její tradice v řešení

 1. imálně 122denní členství v předchozích 24 měsících a určité další požadavky, než bude.
 2. systém podpôr v nezamestnanosti vstúpil do platnosti v roku 1925 ako tzv. Gentský systém, kedy štát preniesol zodpovednosť za vyplácanie finančnej podpory v nezamestnanosti na odborové organizácie, na účely čoho poskytoval odborovým ústredniam časť finančných prostriedkov. 13. Zákon č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení
 3. Platil tzv. gentský systém, podľa ktorého žiadateľ o finančnú podporu musel spĺňať viaceré dôležité podmienky na jej priznanie. Predovšetkým musel byť poistený a najmenej šesť mesiacov pred podaním žiadosti prijatý do niektorého odborového zväzu
 4. 3. zákon o podporách v nezaměstnanosti - gentský systém. 4. zákon proti teroru. září 1921 Benešova vláda. napůl parlamentní , napůl odborníci. sociální demokraté, národní socialisté., agrárníci, lidovci. 1922 uzavření československo - rakouské smlouvy. záruka hranic a neutrality v konfliktech. hospodářská sanace.
 5. V tomto období platil tzv. gentský systém vyplácania podpôr v nezamestnanosti, ktorý mal charakter dobrovoľného poistenia. Účastníkmi tohto poistenia mohli byť len odborovo organizované osoby, ktorým vznikol nárok na podporu až po najmenej šesťmesačnom členstve
 6. Kantonální systém, který Masaryk plánoval, se ukázal být nemožný (nebo ne hned možný) poté, co Němci hned po vyhlášení republiky povstali a do cca poloviny roku 1919 muselo být pohraničí postupně dobýváno. (gentský systém). Dosud středostavovské rodiny se propadly na úplné sociální dno. Totéž se dělo v.
 7. podpora v nezaměstnanosti byla vázna na tzv.gentský systém - závisela na členství v odborech. 1926 - přijat zákon o pevných agrárních clech - chránil zemědělskou výrobu. 1929 - vypukla světová hospodářská krize. výroba a vývoz poklesly o 1/3, 1 mil. nezaměstnaných nejvíce postiženo pohranič

Eyck - Gentský oltář: Eyck - Zásnuby Arnolfiniových: Gentský oltář - otevřený: Gentský oltář: Giotto - Oplakávání Krista (1305) Giotto - Trůnící madona: Giotto: Gotická fiála: Karlštejn (14.st.) Karlštejn - kaple sv. Kříže: Kolín nad Rýnem (od 13.st.) Kutná Hora - sv. Barbora: Londýn - Westminsterské opatství. Stránka byla naposledy editována 20. 4. 2021 v 07:48. Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora - Zachovejte licenci, případně za dalších podmínek.Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.; Ochrana osobních údajů; O Wikipedi Fakt, že gentský systém zahrnuje pouze jednu třetinu našich dělníků, má odezvu v nemocenských pojišťovnách, na které v zemích, kde je zavedeno povinné pojištění proti nezaměstnanosti, jsou kryty tímto pojištěním. To je také z hlavních příčin, proč hospodářství nemocenských pojišťoven je v krisi a proč musely. gentský systém (starostlivosť o nezamestnaných bola zverená odborovým organizáciám- nárok na podporu bol viazaný na členstvo v odborovej org. Významné zákony: 91/1919 o osemhodinovom pracovnom čase, 420/1919 o práci detí pred dovŕšením 14 roku veku

Na rozdíl od anglosaského systému práva kontinentální systém neuznává soudní precedenty jako formální prameny práva. Sjednocování judikatury, se kterým souvisí i její následné ustalování, zabezpečuje především Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud. Právní normy (základní prvek systému práva) Gentský systém. byl uzákoněn . v ČSR roce 1921. Po válce počet postižených chudobou vzrostl o válečné veterány, invalidy a pozůstalé po padlých. Další skupinu tvořili nezaměstnaní - válečná výroba skončila, ale mírová ještě nebyla rozvinuta. Důsledky války přinutily stát k rozvoji sociální péče 3. Objasněte pojem - architrávový systém Systém podpory a břemene 4. Doplňte autora: Pustevny - Dušan Jurkovič Klávesy piána - František Kupka Gentský oltář - Jan van Eyck 5. Kdo je představitelem stylu art brut /charakterizuj/ Jean Dubuffet. Inspirace tvorbou duševně chorých, dětí, vězňů

Nezaměstnanost a podpůrná péče v Československ

Rok 1930: Jak čeští komunisté zneužívali těžký stav

Gentský systém a riešenie problému nezamestnanosti. Pracovnoprávna legislatíva a ochrana prác zamestnancov. Príklady inšpirácií z tejto etapy formovania sociálnej politiky pre súčasnosť. Sociálna politika na území dnešného Slovenska do konca druhej svetovej vojny - vývoj v oblasti účasti štátu (polooficiálne. Abstract. Thesis analyzes the fight against unemployment and its consequences on the example of Prague. It is based on a finding of insufficiency of Ghent system after the beginning of the Great Depression and follows the example of the possibilities and limits of Prague municipal politics as an alternative, addition of state policy respectively Nikolaj Vasiljevič Gogol, Otto von Bismarck, Jára (da) Cimrman, Sergej Rachmaninov, Edgar Wallace, první veřejné osvětlení v Jindřichově Hradci, Česká strana socialistická, gentský systém podpory v nezaměstnanosti, Národní banka československá, Milan Kundera, bitva o Okinawu, první poválečný sjezd Systém MHD v Brně a jeho provázanost s Integrovaným dopravním systémem jiho-moravského kraje patří mezi nejlepší nejen v ČR, ale i v Evropě. Gentský přístav se rozkládá na 36 km² a díky kanálu má spojení s mořem. Gent je významným dopravním uzlem. Každý den míří do města desítky tisíc lidí B 35. Vývoj pracovného práva do roku 1965 (vývoj do roku 1945, gentský systém, pracovná povinnosť, represívne pracovné zákonodarstvo, povinné umiestňovanie absolventov škôl). B 36. Zákonník práce z roku 1965 a jeho novely. B 37. Sociálne zákonodarstvo Slovenskej republiky 1939 - 1945. B 38

Gentský oltář je mistrovské dílo z 15. století a jeden z nejznámějších středověkých obrazů. Přesto však dílo bratří Huberta a Jana Van Eyckových v poslední době vydalo nové tajemství. Odborníci z belgického Královského institutu pro kulturní dědictví během osmi let trvající restaurace odkryli původní podobu ústřední desky oltáře s překvapivě. Gentský systém znamenal, že péče o nezaměstnané se dostala do rukou odborových organizací. To znamenalo, že nárok na podporu v nezaměstnanosti závisel na členství v odborové organizaci a na výplatě podpory, podle stanov této organizace. Členství v odborových organizacích muselo přitom být kvalifikované, tj. muselo. Otázka: Románský a gotický sloh. Předmět: Dějiny umění. Přidal (a): Katka. Středověk bývá ohraničen rokem 476, rozpadla se říše Západořímská a rokem 1492 kdy objevil Kryštof Kolumbus Ameriku. Vznikla království, rozvíjela se města, vznikaly literatury v národních jazycích, období mnoha válek i křižáckých výprav Empirický výzkum chudoby v českých zemích ve třech historických Empirický výzkum chudoby v českých zemích ve třech historických obdobích* Jiří Večerník** Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Empirical research of poverty in the Czech lands in three historical periods Abstract: This article deals with empirical research on poverty in Czechoslovakia from the interwar period.

- z. o podpoře nezaměstnaných (státní příspěvek - 4 KČ/denně, gentský systém, nouzová práce) - z. o osmihodinové pracovní doby (dovolená - trvalý zaměstnanci) - z. o práci dětí (zemědělství, noční práce) - z. o ochraně nájemníků (důvody zrušení smlouvy pronajímatelem + povinnosti moci. Novinkou byl tzv. gentský systém péče o nezaměstnané, zavedený v roce 1925, podporovaný z veřejných zdrojů. Dávky byly větší než v předchozí úpravě

Prišla práve v dobe, kedy socialistickí bardovia kapitalizmu spievali hymny na pevnosť, solídnosť, organizovanosť a tvoriacu schopnosť kapitalistického systému. Prišla práve z krajiny, v ktorej videli symbol tejto solídnosti, organizovanosti a tvoriacej schopnosti, z krajiny, ku ktorej sa obracali zraky všetkých apologétov. V Gentu bliká lampa, když se narodí dítě. Gentu se někdy přezdívá Manhattan středověku, začíná místní průvodce Nick Vandecasteele. Když se zadíváte na věže gotického kostela svatého Mikuláše ze 13. století, s trochou představivosti v nich můžete vidět středověké mrakodrapy, dodává poeticky. Jako. Příroda, památky UNESCO a tradice zemí Beneluxu 2021 (A98-21) Benelux, poznávací zájezd, UNESCO, Lucemburk, Brusel, Bruggy, Gent, Antverpy, Rotterdam, Alkmaar, Delft, Den Haag, Amsterdam. Příroda, památky UNESCO a tradice zemí Beneluxu 2021 - Holandsko - Zaanse Schans, skanzen historické holandské vesnice. Přidat k oblíbeným. Charakteristika zákona č. 221/1924 Sb.z. a n. Gentský systém a riešenie problému nezamestnanosti. Pracovnoprávna legislatíva a ochrana prác zamestnancov. Sociálna politika na území. RENESANCE Osnova Charakteristika doby Architektura Hlavní znaky Představitelé architektury Malířství Hlavní znaky Představitelé malířství Sochařství Představitelé sochařství Představitelé renesance mimo Itálii Renesance v Čechách Charakteristika doby Název renesance pochází z italského slova Umění 15

PPT - NÁZEV: Gotický sloh - prezentace PowerPointDějiny světa - Stavební slohy - Gotika