Home

Emitované dluhopisy rozvaha

Účet 473 - Emitované dluhopisy. Typ účtu: Pasivní. Druh účtu: Rozvahový. Účet se používá v případech. kdy účetní jednotka vydává úvěrové cenné papíry s dobou splatnosti do 1 roku. Majiteli bude po určité době splacen dluhopis včetně úroků, který představuje cenu za zapůjčený kapitál Na tomto účtu zachycuje emitent emitované dluhopisy s dobou splatností delší než 1 rok v částce emise souvztažně s účtem pohledávek z emise. Dluhopisy jsou dluhové cenné papíry, které potvrzují podmínky, za kterých si jejich emitent půjčuje dočasně volné peněžní prostředky

Účet 473 Emitované dluhopisy - uctovani

 1. Aktiva jsou v rozvaze rozděleny do čtyř skupin a uspořádány dle likvidity od nejméně likvidních pro nejlikvidnější. ( Likvidita - schopnost uhradit splatné závazky podniku. Likvidnost - Mít k dispozici taková aktiva, která jsou schopna přeměny na peněžní prostředky). Pasiva se dělí pouze do tří skupin
 2. Rozvaha zachycuje majetek vlastněný podnikem (aktiva) a zdroje financování tohoto majetku (pasiva). Mezi dlouhodobé závazky jsou řazeny i společností emitované dluhopisy, dlouhodobé směny apod. Bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci se opět člení na dlouhodobé (se splatností větší než jeden rok) a.
 3. Rozvaha se poprvé sestavuje p ři založení firmy . Pokud majitel vloží na za čátku podnikání do své firmy peníze, tyto peníze jsou aktivem, to znamená majetkem podnikatele. Dále řešíme otázku, z jakého zdroje byly získány, mezi jaký zdroj financování je za řadit. Vklad majitele j
 4. Emitované dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Rozvaha ve zkráceném rozsahu Last modified by: Petr Nádvorník Created Date: 2/12/1999 8:31:05 AM Other titles: AKTIVA PASIVA.

473 - Emitované dluhopisy 474 - Závazky z nájmu a pachtu 475 - Dlouhodobé přijaté zálohy 478 - Dlouhodobé směnky k úhradě 479 - Jiné dlouhodobé závazky. 48 - Odložený daňový závazek a pohledávka. 481 - Odložený daňový závazek a pohledávka. 49 - Individuální podnikatel. 491 - Účet individuálního. 2. Emitované dluhopisy P A S I V A 6. Dohadné ú čty pasivní 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 4. Přijaté dlouhodobé zálohy 7. Ostatní dlouhodobé závazky 1. Dodavatelé III. Krátkodobé závazky celkem 3. Přijeté zálohy 2. Směnky k úhradě 4. Ostatní závazky 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 7 Vlastní kapitál. V podstatě se jedná o vše, na co si společnost nepůjčila peníze. Patří sem například základní kapitál společnosti (součet vkladů majitelů společnosti, forma záleží na druhu vlastnictví, viz akciové společnosti, s. r. o., v. o. s. a podobně), rezervní fondy, nedělitelné fondy a ostatní fondy ze zisku (zákonné a jiné fondy, pokud společnost. 473 Emitované dluhopisy 474 Závazky z pronájmu 475 Dlouhodobé přijaté zálohy 478 Dlouhodobé směnky k úhradě.

473 - Emitované dluhopisy Účetnictví prof

Vzorový účtový rozvrh je rozpracováním směrné účtové osnovy a dalších ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále Vyhláška) a zákona o účetnictví (dále ZoÚ) Rozvaha MU používá účetní metody dané vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a která je platná pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání

473 - Emitované dluhopisy Daně, účetnictví, právo, práce

6. Emitované dluhopisy 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 8. Dohadné účty pasivní 9. Jiné (dlouhodobé) závazky -9,48 -43,62 10. Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky -0,55 2,53 26,96 26,87 27,92 1. Závazky z obchodních vztahů -6,92 10,4 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy (P) Účtují se zde emitované dluhopisy s dobou splatnosti kratší než jeden rok. Emitované dluhopisy jsou dlužné cenné papíry, které emitovala (vydala, uvedla na trh) účetní jednotka s cílem získat peněžní prostředky formou krátkodobé finanční výpomoci Emitované dluhopisy 088 5. Dlouhodobé směnky k úhradě Rozvaha Úč POD 1 - 01 Účetní jednotka doručí účetní uzávěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky. Emitované krátkodobé dluhopisy 241 125 Vlastní dluhopisy 255 126 Ostatní krátkodobé finan ční výpomoci 249 127 Sou čet ř. 122 až 127 128 0 0 Výdaje p říštích období 383 129 56 39 Výnosy p říštích období 384 130 581 541 Kursové rozdíly pasivní 387 131 Dohadné ú čty pasivní 389 132 0 21 Sou čet ř. 129 až 196 133.

Například ukazatel můžeme sledovat i jako poměr úročených dluhů (bankovní úvěry, emitované dluhopisy, půjčky ve skupině apod.) k celkovým aktivum Vysoká hodnota ukazatele informuje o vysokém zadlužení aktiv a vysokém riziku pro věřitele, že závazky/dluh nemusí být splaceny Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Centrum pro zdravotně postižené Vítězná 56 Účetní jednotka doručí: Karlovy Vary příslušnému fin. orgánu 360 09 AKTIVA A. Dlouhodobý majetek celkem Součet I.až IV. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2. Software (013) 3. Ocenitelná práva (014) 4 473 - Emitované dluhopisy Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová Informácie platné podľa legislatívy v ČR! Na tomto účtu zachycuje emitent emitované dluhopisy s dobou. Emitované dluhopisy jsou považovány za cizí zdroje (závazek), který se podle doby splatnosti dluhopisů zaúčtuje ve prospěch účtu (na stranu D) 241 (při splatnosti do 1 roku) nebo účtu 473 (při splatnosti za dobu delší než 1 rok). v tento den se sestavuje zahajovací rozvaha a otevírají se účty hlavní knihy Rozvaha podle vyhlášky 504/2002 Sb. Pasiva A Vlastní zdroje celkem 4296394.82 4545423.14 A I Jmění celkem 4809772.52 4568012.67 A I 1 Vlastní jmění 4068490.37 4075660.37 A I 2 Fondy 741282.15 492352.3

Aktiva - uctovani.ne

Emitované krátkodobé dluhopisy: Issued short-term bonds: 249: Ostatní krátkodobé finanční výpomoci: Other short-term financial assistance: 251: Majetkové cenné papíry k obchodování: Shares and similar securities: 252: Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly: Own shares: 253: Dluhové cenné papíry k obchodování: Bonds. Rozvaha (bilance) ČVUT celkem v tis.Kč 126 20.Emitované krátkodobé dluhopisy 126. 0,00 0,00 127 21.Vlastní dluhopisy 127. 0,00 0,00 128 22.Dohadné účty pasívní 128. 8 871,14 5 264,87 129 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 129. 0,00 0,00 130 IV.Jiná pasíva celkem 130.. Emitované dluhopisy 6 500 9 500 Dlouhodobé úvěry 13 163 19 073 Závazky dod. krátk. 31 702 15 136 Pasiva celkem 124 035 119 096 Doplňující údaje k 31.12. 2007 v tis. Kč: Čistý zisk 5 758,-

Rozvaha k 31. prosinci 2014 POZNÁMKA: Vyloučit řádky s nulovým zůstatkem v obou obdobích (mil. Kč) Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 AKTIVA Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 3 x x Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování 6 x ROZVAHA (BILANCE) IČ Emitované dluhopisy 100 II. 3. Závazky z pronájmu 101 II. 4. Přijaté dlouhodobé zálohy 102 2215 116. Ozna čení T E X T řádku Číslo Stav k prvnímu dni ú čet Společnost koupila bankovní dluhopisy. Nominální hodnota dluhopisu je 10 000 Kč, celkem 160 ks, cena ze jednotlivý dluhopis 10 070 Kč. Za všechny kupované dluhopisy se zaplatila cena 1 616 710,60 Kč včetně alikvótního úrokového výnosu Konsolidovaná počáteční rozvaha Eurosystému k 1. lednu 2015 V návaznosti na přijetí eura ze strany Litvy vstoupila 1. ledna 2015 Lietuvos bankas do Eurosystému. ECB proto zveřejňuje konsolidovanou počáteční rozvahu Eurosystému k 1. lednu 2015 včetně rozvahových údajů Lietuvos bankas emitované dluhopisy 1,754.92 Písmeno R Rozvahy Krátkodobé úvěry a půjčky, emitované dluhopisy 65.27 Písmena X+ Y Rozvahy Peněžní prostředky 78.21 Písmeno H Rozvahy Hodnota nemovitostí 2,533.17 Písmeno B Rozvahy LTV 69.70% Rozvaha: Konsolidovaný výkaz o finanční situaci k 31. prosinci 202

Ve výkazu Rozvaha nalezneme informace o výši konečných zůstatků syntetických účtů účtové skupiny 24 v následujících položkách: Účet Emitované dluhopisy se v účetnictví. Krátkodobé bankovní úvěry. D. Dlouhodobé bankovní úvěry. Cizí zdroje jsou součástí pasiv, tedy zdrojů financování majetku. Nepatří do nich odpisy. Jena Švarcová a kolektiv, Ekonomie, stručný přehled, 2013/2014, str.128-138. zobrazit správné odpovědi. zpět na témata předchozí otázka další otázka. Zpět Rozvaha skupiny DelfinGroup ukazuje, V prosinci 2020 splatila skupina DelfinGroup dluhopisy s kupónem 15 % v objemu 3,5 mil. EUR, když je refinancovala 12 % dluhopisy se splatností v listopadu 2022. Dále má DelfinGroup emitované dluhopisy se splatností v říjnu 2021 s kupónem 14 % (umístěné na NASDAQ Baltic),.

Umíte číst finanční výkazy? - 1

2.Emitované dluhopisy 953 0100 0,00 0,00 3.Závazky z pronájmu 954 0101 0,00 0,00 4.Přijaté dlouhodobé zálohy 955 0102 0,00 0,00 5.Dlouhodobé směnky k úhradě 958 0103 0,00 0,00 6.Dohadné účty pasivní z389 0104 0,00 0,00 7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 0105 0,00 0,00 III Počáteční rozvahy. Mimořádné rozvahy - při likvidaci, fúzi. Srovnávací rozvaha - porovnáním dvou rozvah v absolutní částce nebo v procentech. Majetková struktura podniku | 4.cv Rozvaha AKTIVA PASIVA 1. rezervní fond 400 Software 150 Krátkodobé přijaté zálohy 120 Emitované dlouhodobé dluhopisy 470 Stavby 3200. Příloha 12 Rozvaha sektoru penzijních fondů 135 Příloha 16 Nově emitované kótované dluhopisy v roce 2009 141 Příloha 17 Přijaté emise kótovaných investičních certifi kátů k 31. 12. 2009 142 Příloha 18 Schválené dluhopisové programy v roce 2009 14 Emitované dluhopisy Závazky z pronåjmu Ptijaté dlouhodobé zálohy Dlouhodobé sménky k úhradé Dohadné útty pasivni Rozvaha Hestia tíslo Název úètu úëtu Aktiva 67779751 Rok: 2014 Dne. 08.03 2015 Obraty za období D 31 099,oo o,oo 88 948,10 o,oo o,oo o,o

Emitované dluhopisy 3. Závazky z pronájmu 4. Ptijaté dlouhodobé zâlohy 5. Dlouhodobé sménky k úhradé Dohadné útty pasivnl Ostatni dlouhodobé zåvazky Ill. Krátkodobé závazky celkem 1 Dodavatelé Sménky k úhradé Ptijaté zálohy Ostatní závazky Zaméstnanci Ostatní závazky voti zaméstnancúm Soutet 7. 96+98+106+130 t. 9 2.Emitované dluhopisy 953 0100 3.Závazky z pronájmu 954 0101 4.Přijaté dlouhodobé zálohy 955 0102 5.Dlouhodobé směnky k úhradě 958 0103 6.Dohadné účty pasivní z389 0104 7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 0105 III. Krátkodobé závazky celkem ř.107 až 129 0106 71 948 263 75 189 16 2. Emitované dluhopisy 100 3. Závazky z pronájmu 101 4. Přijatě dlouhodobé zálohy 102 5. Dlouhodobě směnky k úhradě 103 6. Dohadně účty pasivní 104 7. Ostatní dlouhodobé závazky 105 III. Krátkodobé závazky celkem Součet t. 107až 129 106 150 67 1. Dodavatelé 107 88 16 2. Směnky k úhradě 108 3_Přijaté zálohy 109 4. rozvaha, výkaz ziskú a ztrát ptíloha Naší úlohou je vydat na základê provedeného auditu výrok k této úöetní závérce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech Öeské republiky. V souladu s tèmito predpisy 2.Emitované dluhopisy 3.Závazky z pronájm ROZVAHA (Bilance) ke dni 31.prosinci 2015 67779751 Soutet r. 2+10+21+29 Soutet i. 3 až 9 Cislo Emitované dluhopisy 3 Závazky z pronájmu Ptijaté dlouhodobé zálohy 4 Dlouhodobé smènky k úhradé 5 6 Vlastni dluhopisy Dohadné útty pasivni Ostatni krátkodobé finantní výpomoci 131 až 133 86 + 95 Soutet t. i

EUR, když je refinancovala 12 % dluhopisy se splatností v listopadu 2022. DelfinGroup má stále emitované dluhopisy se splatností v říjnu 2021 s kupónem 14 % (umístěné na NASDAQ Baltic), v listopadu 2022 jsou splatné dvě emise, kdy jedna je s kupónem 14 % a druhá s kupónem 12 % (nejsou veřejně obchodované) Rozvaha avýkaz zisku a ztráty vypracované vsouladu sIAS/IFRS (nekonsolidovaná) GREENV ALE as. Pololetní zpráva 2010 2. I. POPISNA, CASTv, Emitované dluhopisy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Odložený daňový závazek Ostatní krátkodobá pasiva Závazky celke Rozvaha k 1. 1. 2011 SÚ Nazev účtu Úsk ÚT 011 Zřizovací výdaje Rozvahový aktivní 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Goodwill 019 Jiný dlouhodobý nehmotný maj. Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 025 Pěstitelské celky trvalých porostů 026 Základní stádo a. 2.Emitované dluhopisy 3.Závazky z pronájmu 4.PFijaté dlouhodobé zálohy 5.Dlouhodobé smënky k úhradè 6. Dohadné úöty pasívní 7. Ostatní dlouhodobé závazky Ill. Krátkodobé závazky celkem 1 .Dodavatelé 2.Sménky k úhradë 3. Pfijaté zálohy 4.0statní závazky 5.Zamëstnanci 6.0statní závazky k zaméstnancü

Emitované dluhopisy (953) 98 0.00 0.00 Závazky z pronájmu (954) 99 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 100 0.00 0.0 2.Emitované dluhopisy 3.Závazky z pronájmu 4.PYijaté dlouhodobé zálohy 5.Dlouhodobé sménky k úhradë 6.Dohadné úéty pasívní 7.0statní dlouhodobé závazky Ill.Krátkodobé závazky celkem I.Dodavatelé 2.Sménky k L'lhradé 3.Piijaté zálohy 4.0statní závazky 5.Zamëstnanc1 6.0statní závazky k zamëstnancù Finanční výkazy - rozvaha I (mil. Kč)* Aktiva 9 Aktiva 31.12.2013 30.9.2014 =PQD Pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank 77 581 65 638 -15,4%)LQDQQtD NWLYDN R EFKRGRYiQt 47 718 26 867 -43,7% Deriváty s kladnou reálnou hodnotou 21 168 17 587 -16,9% 2VWDWQtIL QDQQtD NWLYDN R EFKRGRYiQt 26 550 9 280 -65,0 Rozvaha 18. Krátkodobé bankovní úvěry 124 19. Eskontní úvěry 125 20. Emitované krátkodobé dluhopisy 126 21. Vlastní dluhopisy 127 22. Dohadné účty pasivní 128 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 129 130 IV. Jiná pasiva celkem 130 12 01. Výdaje příštích období 131 02 Bilanční princip VIII Struktura Rozvahy, majetkový pohled(A=P) Rozvaha nesplacený VK Vlastní kapitál Dlouhodobá aktiva - základní jmění - nehmotná - kapitálové fondy - hmotná - fondy ze zisku - finanční investice - výsledek hospodaření min. let Oběžná aktiva - zisk / ztráta - zásoby Cizí kapitál - pohledávky.

Vzorový účtový rozvrh po podnikatele 2020 účetníček

• Rozvaha sestavena dIe vyhl. 504/2002 Sb. ve zneni pozdejsich predpisu k 31.12.2009 • Vykaz zisku a ztraty sestaveny dIe vyhl. 504/2002 Sb., ve 2.Emitované dluhopisy . 3.Závazky z pronájmu . 4.Přijaté dlouhodobé zálohy . 5.Dlouhodobé směnky k úhradě. Emitované dluhopisy (953) 100 3. Závazky z pronájmu (954) 101 4. Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 102 5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 103 6. Dohadné účty pasivní (389) 104 42 7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 105 B.III. Krátkodobé závazky celkem 106 235 233 1. Dodavatelé (321) 107 8 15 2. Směnky k úhradě (322) 108. 2.Emitované dluhopisy 3.Závazky z pronájmu 4.PYijaté dlouhodobé zálohy 5.DIouhodobé sménky k úhradé 6.Dohadné úéty pasívní 7.0statní dlouhodobé závazky Ill.Krátkodobé závazky celkem 1. Dodavatelé 2.Sménky k úhrad

2.Emitované dluhopisy 3 ,Závazky z pronájmu 4.Piijaté dlouhodobé zálohy 5 .Dlouhodobé sménky k úhradé 6.Dohadné úðty pasívní 7.0statní dlouhodobé závazky Ill. Krátkodobé závazky celkem I. Dodavatelé 2.Smënky k úhradé 3.PFijaté zálohy 4.0statní závazky 5 .Zamëstnanci 6.0statní závazky k zamëstnancú Vyhláška č. 477/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu - zrušeno k 01.01.2010(410. Příloha k účetní závěrce . Ústavu informatiky AV . Č. R, v. v. i., za rok 2009 . zpracovaná dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a dle par. 30 Vyhlášk Emitované dluhopisy 474 475 478 Dlouhodobé směnky k úhradě ROZVAHA označ Běžné účetní období. Akreditovaná osoba ČNB k pořádání zkoušek a následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění pro všechny skupiny odbornosti, tj. pro distribuci životního pojištění, pojištění motorových vozidel, neživotního občanského pojištění, neživotního pojištění podnikatelů, pojištění velkých pojistných rizik a.

Naučte se číst v účetních výkazech: co jsou aktiva a

241 - Emitované krátkodobé dluhopisy 249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 25 - Krátkodobý finanční majetek 251 - Majetkové cenné papíry k obchodování 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 253 - Dluhové cenné papíry k obchodování 255 - Vlastní dluhopisy 256 - Dluhové cenné papíry se splatností do jednoh Rozvaha,výsledovka a doplňující údaje str. 4 - 16 2. Analýza půjčky Emitované krátkodobé dluhopisy (241) 120 Vlastní dluhopisy ( -)(255) 121 Přijaté finanční výpomoci (249) 122 Součet ř. 117 až 122 123 - - 5. Výdaje příštích období (383) 124. c) Rozvaha obsahuje přehled hospodářských operací za určité období. 6. Z následujícího přehledu vyberte ten, který obsahuje pouze aktivní položky: a) Peníze, rezervy, materiál. b) Cenné papíry určené k obchodování, emitované dluhopisy, základní kapitál. c) Zboží, pohledávky, dlouhodobý hmotný majetek. 7 Rozvaha 18. Krátkodobé bankovní úvěry 124 19. Eskontní úvěry 125 20. Emitované krátkodobé dluhopisy 126 21. Vlastní dluhopisy 127 22. Dohadné účty pasivní 128 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 129 IV. Jiná pasiva celkem 130 01. Výdaje příštích období 131 02 Rozvaha poskytuje přehled o majetkové a finanční . 7 struktuře podniku. Ve výkazu zisku a ztráty je zachycena tvorba a užití výsledku hospodaření za aktuální účetní období. Výkaz cash flow poskytuje přehled o pohybu peněžních toků. patří mezi ně zejména emitované dluhopisy, dlouhodobé zálohy a směnky.

Vzorový účtový rozvr

Účetní výkazy. Vybrané údaje z Rozvahy podle vyhl. 501/2002 Sb., pro banky a jiné fin. instituce ve zjednodušeném rozsahu za zdaňovací období roku 2004. Aktiva. č. řádku. 1. 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank. 2 Emitované dluhopisy jsou považovány za cizí zdroje (závazek), který se podle doby splatnosti dluhopisů zaúčtuje ve prospěch účtu (na stranu D) 241 (při splatnosti do 1 roku) nebo účtu 473 (při splatnosti za dobu delší než 1 rok)

K 1. 1. 2004 činil objem vlastních zpětně zakoupených emisí v Erste Bank, který byl bilancován dle změněných ustanovení (EUR 176,8 mil. emitované dluhopisy resp. EUR 53,9 mil. podřízený kapitál), EUR 230,7 mil. Rezerv 2.Emitované dluhopisy 953 0100 0 0 3.Závazky z pronájmu 954 0101 0 0 4.Přijaté dlouhodobé zálohy 955 0102 0 0 5.Dlouhodobé směnky k úhradě 958 0103 0 0 6.Dohadné účty pasivní z389 0104 2678850 650000 7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 0105 0 0 III Postup účtování třídy 4 - kapitálové účty a dlouhodobé závazky upravuje České účetní standardy pro podnikatele č. 003 Odložená daň, 004 Rezervy, 008 Operace s cennými papíry a podíly, 009 Deriváty, 012 Změny vlastního kapitálu, 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky; Vyhláška č. 500/2002 Sb., zákon 563/1991 Sb. o účetnictví; zákon 586/1992 Sb. o.

2.Emitované dluhopisy 3.Závazky z pronájmu 4.PYijaté dlouhodobé zálohy 5.Dlouhodobé smënky k úhradë 6.Dohadné úëty pasívní 7.0statní dlouhodobé závazky Ill.Krátkodobé závazky celkem 1 .Dodavatelé 2.Smënky k úhradë 3.PFijaté zálohy 4.0statní závazky 5 .Zaméstnanci 6.0statní závazky k zamëstnancù Rozvaha AKTIVA PASIVA 1. Dlouhodobý majetek (DM=SA) 1. Vlastní kapitál (VK) Krátkodobé přijaté zálohy 120 Emitované dlouhodobé dluhopisy 470 Stavby 3200 Účty v bankách 470. Majetková struktura podniku|5.cv Odpisování DHM Odpis-peněžní vyjádření postupnéh

Bankovní bilance (struktura a obsah položek bilance banky

 1. dluhopisy nesoucí úrokový výnos 6,85% ročně splatné v r. 2011 ISIN CZ0001500086 Dluhopisy, v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 000 Kč (dvě miliardy korun českých), splatné v r. 2011 (dále jen dluhopisy), jejichž emitentem je Hlavní město Praha, se sídlem magistrátu 110 01 Praha 1
 2. cenné papíry a podíly emitované účetní jednotkou (vlastní akcie, vlastní podíly a vlastní dluhopisy), ostatní realizovatelné CP. Podstatným rysem krátkodobého finančního majetku je to, že účetní jednotka je ho má v úmyslu držet krátkodobě a to pouze po dobu 12 měsíců
 3. 1.1 Rozvaha Tabulka č. 1.1 - Rozvaha Organizace: Masarykova univerzita v Brně Výkaz Úč ˚O 1-01 Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375) 68 Jiné pohledávky (378) 69 15 199,03 14 411,88 Emitované dluhopisy (953) 98 Závazky z pronájmu (954) 99.
 4. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2003, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami stát
 5. Rozvaha (vyberte PO nebo V VI) k 31.12.2010 (v tis, KE na dvë desetinná místa) Strana: 01.01.10 0.00 0.00 1 776.24 199.90 0.00 0.00 894.78 0.00 365.80 20.Emitované krátkodobé dluhopisy 21. Vlastní dluhopisy 22.Dohadné úëty pasívní 23.0statní krátkodobé finanëní výpomoc

255 - Vlastní dluhopisy 473 - Emitované dluhopisy (dlouhodobé) 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů Varianta 1 - doporučené účtování Účetní operace 202x Částka v tis. Kč MD Dal 1. Příjem peněz před úpisem od budoucích upisovatelů dluhopisů ve výši 300 tisíc Kč 300 221 379 2. Emise dluhopis Emitované dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé příjaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Rezervy Časové rozlišení výnosů a výdajů Kurzové rozdíly pasívní Dohadné účty pasívní (nevyfaktur.dodávky) Závazky celkem z toho závazky interní (ze vztahů hosp.činnost - rozpočet, zřiz.organizace - zřizovatel.

Emitované krátkodobé dluhopisy Vlastní dluhopisy Ostatní krátkodobé finanöní výpomoci 104 aŽ 120 Soutet F. 122 aŽ 127 Souéet F . 129 až 196 10650 Podpis odpovédné osoby Výdaje ptíštích období Výnosy pFíštich období Kursové rozdíly pasivni Dohadné úëty pasivní Úhrn PAS IV Razítko: CESTA DOM Vyhláška č. 506/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky - zrušeno k 01.01.2006(402/2005 Sb. Rozvaha Odkryt ROdkryj RSkryj Skryt Emitované krátkodobé dluhopisy 21. Vlastní dluhopisy 22. Dohadné účty pasivní 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Jiná pasiva celkem Součet ř. 131 až 133 1. Výdaje příštích období. Rozvaha Podstata, význam, členění, aktiva, pasiva, obsah rozvahy, koloběh oběžného majetku, cenné papíry, krátkodobé emitované dluhopisy), kurzové rozdíly na finančních účtech 13.Účtování zúčtovacích vztahů Obsah účtové třídy 3, oceňování, směnky, eskontní úvěry, zálohy poskytnuté a přijaté.

ROZVAHA Výkaz Ú 1 - 01 A K T I V A tis. Emitované dluhopisy (953) 94 Závazky z pronájmu (954) 95 Dlouhodobé pijaté zálohy (955) 96. 21. 3leté emitované dluhopisy 600 (do roka splatné 200) 22. prvotní vklad do podniku (základní kapitál) 1 000 23. nerozdělené zisky z minulých let - dopočet rozdílem ??? V průběhu sledovaného účetního období (1.1.− 31.12.) nastaly tyto skutečnosti v daných částkách: 1 20. Emitované krátkodobé dluhopisy 126 21. Vlastní dluhopisy 127 22. Dohadné účty pasivní 128 42 64 23. Ostatní krátkodobé fi nanční výpomoci 129 IV. Jiná pasiva celkem Součet ř. 131 až 133 130 247 1 Emitované dluhopisy 1 237 551 398 958 1 231 728 398 754 Vlastní kapitál celkem 2 207 338 606 290 Kapitálové fondy Nerozdëlené zisky Zisk za období 1 222 601 155 048 Nekonsolidovaná rozvaha dle IFRS (v tis. Kë) VA CASI - neaudltovana . GREENVÅLE a.s. Pololetní zpráva 2011 Zisk po zdanéní za období 1 601 04 Rozvaha Výkaz ziskú a ztrát ptíloha 1.3¿etní rok konëící 31. prosince 2014 . Uëetní _jednotka: Sídlo: Identifikaëní ëíslo: 2.Emitované dluhopisy 3.Závazky z pronájmu 4.PYijaté dlouhodobé zálohy 5 .Dlouhodobé smènky k úhradë 6.Dohadné úëty pasívn

Rozvaha společnosti ekonomický slovní

477. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2003, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami stát Dluhopisy 2 615 313 tis. Kč Emitované dluhové cenné papíry Ostatní závazky zdluhových cenných papírů Rozvaha. VZ 2002 13 (v tis. Kč) 2002 2001 2000 Povinné rezervní fondy 18 477 13 569 10 757 Rezervní fond kvlastním akciím Ostatní rezervní fondy.

ROZVAHA - Chomuto

 1. Emitované dluhopisy (953) 100 3. Závazky z pronájmu (954) 101 4. Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 102 5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 103 6. Dohadné účty pasivní (389) 104 9 7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 105 B.III. Krátkodobé závazky celkem 106 60 4 1. Dodavatelé (321) 107 49 4 2. Směnky k úhradě (322) 108 3.
 2. Rozvaha Inventární Název CISCO 2911/K9 Tiskárna e-Studio 3540SE Sporák elektrický Emitované dluhopisy Dlouhodobé Závazky z pronájmu 954 závazky Krátkodobé závazky Jiná pasiva 13HRN PASIV Vlastní dluhopisy Dohadné úöty pasivní
 3. 20.Emitované krátkodobé dluhopisy 21.Vlastní dluhopisy (-) 22.Dohadné účty pasivní IV.Jiná pasiva celkem Součet ř.131 až 133 ř.86 + 95 PASIVA CELKEM ROZVAHA Název, sídlo a právní forma účetní jednotky AKTIVA.

Emitované dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé ptijaté zálohy Dlouhodobé smënky k úhradê Ostatní dlouhodobé závazky Souäet Dodavatelé Smënky k úhradë Pfijaté zálohy Ostatní závazky Zamêstnanci . 98 až 102 Ostatní závazky vúEi zaméstnancùm Závazky k institucím soc. zabezpe¿ení a zdrav. Dañ z piíjm 20. Emitované krátkodobé dluhopisy 126 21. Vlastní dluhopisy 127 22. Dohadné účty pasivní 128 64 147 23. Ostatní krátkodobé fi nanční výpomoci 129 IV. Jiná pasiva celkem Součet ř. 131 až 133 130 1 ROZVAHA k (v celých tisících Kč) A K T I V A číslo řádku a b 1 (012) 2 (013) 3 (014) 4 (018) 5 (019) 6 (041) 7 (051) 8 9 (072) 10 (073) 11 Prodané cenné papíry a podíly Tvorba rezerv Tvorba opravných položek Poskytnuté členské příspěvky Emitované dluhopisy Závazky z pronájm

Vzorový účtový rozvrh, rozvaha a výsledovka 2015

- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282) MU136 193 (188) - Emitované krátkodobé dluhopisy (283) MU137 194 (189) - Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) (289) MU138 D.5. 201 (196) Přechodné účty pasivní celkem MU139 202 (197) PASIVA CELKEM součet položek 126+159 (122+154) Kontorola (Aktiva, Pasiva) Výkaz. Ministerstvo financí ROZVAHA organizačních složek státu Úč OÚPO 3-02 schváleno č.j. 283/77 227/2001 územních samosprávných celků s účinností pro organizační složky státu, a příspěvkových organizací Datum: 19.02.2008 Čas: 10h34m 8s státní fondy, územní samosprávné celky (v Kč

Rozvaha - Masarykova univerzit

Rozvaha čtvrtletní FIU0015 - Státní dluhopisy FIU0016 - Korporátní dluhopisy FIU0017 - Strukturované dluhopisy FIU0182 - Ostatní finanční závazky (emitované dluhopisy) FIU0077 - Závazky z pojištění a závazky vůči zprostředkovatelům FIU0078 - Závazky ze zajištění. Rozvaha (Bilance) 31.122015 ke dni (v celých tis. KC) Ito 28619919 Císlo fádku Soutet F.2+10+21+29 Sou¿et F.3 až 9 Název, sídlo a právní forma úéetní jednotky SVJ domu Janského 10, 1: Janského 425/10 779 00 Olomouc 9 stav k prvnímu dni úCetního období 3 874,00 3 874,00 -3 874,00 -3 874,00 stav k poslednímu dni úéetního obdob

Rozvaha - O2 Knihovn

ROZVAHA Úč NO Úč 1 - 01 Název a sídlo účetní jednotky Ministerstvo financí ČR schváleno MF ČR č.j. 283/77 225/2001 s účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí výkaz 1x přislušnému fin. orgánu (v tisících Kč) 26780038 IČO 1 2 AKTIVA. Emitované dluhopisy 2. Závazky z pronåjmu 3. Ptijaté dlouhodobè zålohy 4 Dlouhodobé sménky k úhradé 5 Dohadné útty pasivni 6. Ostatni dlouhodobé zåvazky Ill. Krátkodobé závazky celkem Dodavatelé Sménky k úhradé Plijaté zálohy Ostatni zåvazky Zaméstnanci Ostatni zâvazky vúŒi zamestnancúm Soueet i. 96+98+1064130 9 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2020 Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 770 200,00 770 200,00 1 272 550,00 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375.