Home

Ošetření pšenice ozimé

V současné době nemají agronomové žádné vodítko pro usnadnění rozhodování o termínu ošetření ozimé pšenice. Zatím existuje, je prověřen a funguje takový systém pro signalizaci termínu ošetření proti skvrnatičce řepné, ale intenzivně se pracuje na vytvoření podobného systému pro uplatnění v ochraně ozimé pšenice (www.croptech.cz) Pšenice ozimá. Pšenice ozimá. Kategorie: OBILNINY > PŠENICE OZIMÁ. seřadit od nejnovějších seřadit od nejstarších seřadit od nejlevnějších seřadit od nejdražších seřadit od A do Z seřadit od Z do A 10 / str. 30 / str. 50 / str. 100 / str. Fungicid Herbicid Hnojivo Insekticid Herbicidní ošetření ozimů na jaře. V posledních letech výrazně vzrostly plochy ozimé pšenice ošetřené proti plevelům časně postemergentně z důvodu dobré účinnosti používaných herbicidů a zpravidla dostatečné půdní vlhkosti v tomto období. V loni v říjnu však bylo srážek příliš (200 % dlouhodobého normálu), což komplikovalo setí a následnou aplikaci. nici ozimé patřily přípravky obsahující látky s antigiberelinovým účinkem (trinexapac-ethyl, chlormekvát) a přípravky obsahující ethefon, rozkládající se v rostlině na etylen, který snižuje aktivitu auxinu (Suchánek, Ort, 2017). V této práci se sledoval účinek různých systémů ošetření (velikos žaduje pesticidní ošetření už na podzim (insekti-cidní ošetření proti přenašečům viróz, popřípadě i fungicidní ošet ření). Naopak p ři velmi pozdním setí rostliny velmi pomalu vzcházejí a do nástupu zimy p řicházejí velmi slabé, v ětšinou neodnožené se slabým kořenovým systémem a nedostatke

Regulace, stimulace a fungicidní ochrana pšenice ve

Příprava půdy a základní hnojení před setím. Úprava půdní reakce a vápnění - ozimá pšenice vyžaduje hluboké, hlinité až jílovité půdy se slabě kyselou až neutrální reakcí (pH 6,0-7,2). Nejvhodnější jsou pro ni černozemě, degradované černozemě, hnědozemě a rendziny. V horších oblastech jsou to převážně půdy podzolové pro ošetření ozimých obilnin, pšenice, žita a tritikale na jaře lze použít herbicid Husar® Star. Ošetření pokryje důležité trávy, chundelku metlici, lipnici roční, jílky a oves hluchý vzešlý v době aplikace Pro ošetření ozimé pšenice lze použít v závislosti na povětrnostních podmínkách 3 - 12 % roztoky hnojiv. Tuto skutečnost potvrdily také výsledky dosažené v poloprovozních polních pokusech s ozimou pšenicí (odrůda Nela) založených v katastru zemědělského družstva v Morkovicích (okr. Kroměříž) aby se půda slehla. Je možné ošetření povrchu půdy (urovnání oranice) současně s orbou nebo bezprostředně po ní, aby se zabránilo přeschnutí hrud pomocí různých drobících adaptérů. Hloubka orby je obvykle 18 - 22cm. Po jetelovinách je půda více vysušená, takže odstup mezi orbou a setím může být až 4 - 5 týdn

Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice ozimé (ÚKZÚZ, 2015-2018) Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice ozimé (ÚKZÚZ, 201 5-2018) Kategorie doporučení PD DDDDDDDDDDDDDDDDDPDP PDPP DDDDDDDDD Pekařská jakost E Butterfly * Bernstein Genius Proteus LG Imposanto Penelope ** Turandot Fakir Patras KWS Silverstone. Balitus je bezosinná velmi raná, výkonná a plastická odrůda pšenice ozimé s velmi dobrým zdravotním stavem. Výška rostlin je 91 cm s velmi vysokou odolností proti poléhání. Vyznačuje se dobrými agronomickými vlastnostmi a komplexní odolností listovým chorobám. Vysoká odolnost rzi plevové

Hnojiva a přípravky pro ošetření pšenice ozimé Agrochemi

ošetření ozimé pšenice. Je zde ověřována jak účinnost jednotlivých přípravků nebo jejich kombinací, tak také vhodnost aplikačních termínů. Dlouholetá řada pokusů prokazuje, že fungicidní ošetření je jedním z vysoce efektivních opatření pěstební technologie Nezbytnou součástí úspěšné pěstitelské technologie ozimé pšenice je i ošetření osiva vhodným fungicidním přípravkem - mořidlem. V podmínkách České republiky se ochrana osiva pšenice zaměřuje zejména na mazlavé sněti (Tilletia spp.), fuzariózy (Fusarium spp.), plíseň sněžnou (Microdochium nivale), popřípadě sněť prašnou (Ustilago tritici) a braničnatky (Septoria spp.) ošetření morforegulátory růstu je ve střední až vyšší dávce při intenzivním způsobu pěstování potřebné, fungicidní ochranu řešit obvykle ve 2 vstupech; LG MAGIRUS CPG. odrůda v prodeji na základě Společného katalogu odrůd. udržovatel Limagrain GmbH, Edemissen, Německ

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Patras. středně raná až polopozdní pšenice. tvoří nezvykle řidší, nižší porost (88 cm) středně až méně odnožující rostliny. dlouhý silný klas s vysokým počtem zrn (HTZ kolem 50g) mimořádná výnosová stabilita. velmi dobrá mrazuvzdornost i zimovzdornost. výsevek 3,5 - 4,0 MKS/ha

Videoreportáž z porostu ozimých obilnin - 28

Příklady ošetření herbicidy Na podzim od 3. listu aplikujeme 10 g. ha-1 Glean 75 DF ve směsi s lentipurem 500 WF v dávce 1,5 5 l. ha-1 nebo Dicuranem 80 WP (Syncuran 80 DP) v dávce 0,8 kg. ha-1. Ošetření provést, když dvouděložné plevele jsou maximálně ve stadiu 2 pravých listů a růstová fáze chundelky je 1 - 2 listy Časné ošetření porostu ozimé pšenice morforegulátorem na bázi CCC je ekonomicky vysoce rentabilní, protože při relativně nízkých nákladech dokáže významně zvýšit výnos zrna. Bez ohledu na stupeň poškození porostu ho doporučujeme jako standardní opatření pěstební technologie ozimé pšenice Ošetření pšenice ozimé a ječmene ozimého se provádí poste-mergentně na jaře ve vývojové fázi BBCH 31-49. tj. od fáze 1. kolén-ka do fáze, kdy jsou viditelné špičky osin. Za účelem zkrácení stonku a omezení poléhání ozimých obilnin se Moddus používá v pšenici ozimé v dávce 0,4 l/ha a v ječmeni ozi

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) určený k ošetření pšenice ozimé, ječmene ozimého, tritikale ozimého, žita ozimého a máku proti chundelce metlici a dvouděložným jednoletým plevelům. Účinná látka: chlortoluron 500 g/l (43,1% hmot.) Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ošetření pšenice ozimé, ječmene ozimého, tritikale ozimého, žita ozimého a máku setého proti chundelce metlici a jednoletým dvouděložných plevelům. ®TOLURON Účinná látka: chlortoluron 500 g/ l; 50 % hmot. Pro profesionální uživatele

Herbicidní ošetření ozimů na jaře Úrod

  1. Růstová fáze plodiny v době ošetření: - pšenice ozimá - preemergentně do 2 dnů po zasetí - pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé: postemergentně 3. list plně vyvinutý až konec odnožování, tj. BBCH 13-29. - žito ozimé: ve stadiu plně vyvinutého 3. listu, tj. BBCH 1
  2. pěstování řepky ozimé, podložené několi-kaletými maloparcelkovými, poloprovozními i provozními pokusy. Metodika je plánovaným výstupem vý-zkumného záměru MSMT 6046070901, jeho etapy Variabilní pěstitelské systémy pro tržní a speciální rostliny ve vztahu k ag
  3. uje především vysokým výnosem zrna. Tvoří nižší porost s vynikající odolností poléhání a velmi.
  4. V rámci druhé regulace porostů obilnin doporučujeme tyto termíny ošetření: u pšenice ozimé BBCH 37-39, u ječmene ozimého v BBCH 37-45 a u ječmene jarního od BBCH 35-37. Použití a dávkován
  5. Integrovaná ochrana ozimé pšenice proti živočišným Ošetření se signalizuje při nebezpečí škodlivého výskytu mšic vklasech od začátku metání do mléčné zralosti. Optimální termín ochrany je od konce květu do začátku tvorby obilky, fáze 69 -71 DC. Při výskytu 3-5 mši
  6. Herbicidní ošetření je samozřejmostí, insekticidní ochrana je prováděna s ohledem na aktuální výskyty škůdců, které se v posledních letech výrazně mění. Různá bývá i potřeba regulace či fungicidního ošetření. Na stav porostů ozimé pšenice a na výskyt chorob měly velký vliv zejména srážky; měsíční.

  1. ších komplexních ošetření pro čas-ně jarní období. Výhody použití kombinace Isoproturon 500 + Sekator OD - n ový isoproturon se širokou regis-trací do pšenice ozimé i do ozimé-ho ječmene, - registrovaná vyšší dávka 2,0l/ha (1000 g isoproturon/ha), - vynikající účinnost i na přerost-lou chundelku metlici, synergiz
  2. Návštěvníci budou také moci porovnat 12 variant herbicidního ošetření a 16 variant fungicidního ošetření v jarním ječmeni. Na každé z parcel pro pokusy zaměřené na herbicidní a fungicidní ochranu je v pásech ozimé pšenice naseto pět odrůd - jeden pojezd se záběrem 1,25 m na odrůdu
  3. 10. 2013 Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice Souhrnné zhodnocení Sortiment registrovaných odrůd ozimé pšenice firmy SELGEN, a.s. zahrnuje široké spektrum využití, od kvalitních potravinářských přes krmné až po vhodné pro průmyslové zpracování na škrob či biolíh. Také z hlediska vhodnosti pro různé.
  4. U ozimé pšenice je podzimní aplikace regulátorů růstu v dávce 1,5 l. ha-1 velmi vhodná u časně setých porostů s rychlým vývojem, kde hrozí nebezpečí přerůstání. Jaro - po podzimním ošetření Gleanem DF nebo Affinity s Gleanem 75 DF aplikujeme: Starane 250 EC 0,4 l. ha-1 (pozemek s výskytem svízele přítuly a bez.

Pšenice ozimá LG Seed

Herbicidní ošetření obilnin na jař

Multimediální učební texty z výživy rostli

Pšenice ozimá - Oseva, Agro Brno, spol

Chcete využít výhody podzimního a jarního ošetření ozimé pšenice? Aplikujte na podzim Corello a na jaře Mustang Forte. Registrován na hubení sveřepů! Posílí účinek Huricane nebo Orcane na pýr plazivý a sveřep Nové hybridní pšenice HYACINTH a HYMALAYA si pěstitelé určitě velmi rychle oblíbí. Nechybí jim nic z potřebných vlastností, které očekávají od moderní odrůdy pšenice. Samozřejmostí je vysoký výnosový potenciál. Nové odrůdy hybridní ozimé pšenice ve znamení nejvyšších výnosů. Přínosem hybridů pěstitelské. Ošetření je nejúčinnější během aktivního vegetačního období, kdy pšenice ještě nevytvořila klas. Jinak se hmyz bude plazit pod tvrdou skořápkou zrna. Pšeničné třásně snižují výnos zrna nejméně o 25%. Fungicidní léčba. Nejúčinnějším fungicidem pro infekci pšenice rzí nebo plísní je Falcon katalog ozimÉ obilniny 2020 3 obsah pŠenice ozimÁ barranco e 4-5 bernstein e 6 emilio e / energo e 7 apostel a 8-9 asory a 10-11 jb asano a 12 gordian b 13-14 wpb calgary b/c 15-16 campesino b 16 jeČmen ozimÝ ernesta (dvouřadý) 17 breunskylie (dvouřadý) 18 william (víceřadý) 19 azrah (víceřadý) 20 tritikale ozim

Moření osiva - první krok ke zdravým a výnosným porostům

Ošetřete své osivo ozimé řepky, ozimého ječmene, ozimé pšenice, kukuřice našimi bakteriemi! Další srovnání použití našich prostředků v období sucha: Bez ošetření . Po ošetření . systematické a inteligentní ošetření organických hnojiv, ošetření kejdy, ošetření pevného hnoje a močůvky.. Nejvýhodnější komplexní ošetření ozimé pšenice proti houbovým chorobám osiva a přenašečům viróz Unikátní kombinace mořidel Spojení mořidel Relenya® a Kinto® Plus přináší vysokou účinnost proti původcům chorob přenosných osivem a zkvalitňuje porost Annie je vhodná především do řepařských a kukuřičných výrobních oblastí. Zde dosahuje středních výnosů zrna se stálou a velmi vysokou potravinářskou jakostí

Video: Pšenice ozimá Osiva Oseva Un

VLIV ÚROVNĚ DUSÍKATÉ VÝŽIVY A FUNGICIDNÍHO OŠETŘENÍ NA VÝNOS A KVALITU OZIMÉ PŠENICE Bezdíčková A., Hřivna L. Ústav technologie potravin, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika. E-mail: bezdickova@ditana.cz, hrivna@mendelu.cz ABSTRAC Autor také uvádí jako ochranu ošetření porostů ozimé pšenice přípravkem Karate 2,5 EC (lambda-cyhalothrin) a zaorání výdrolu. Přesná prognóza by byla možná pouze v případě, pokud by se sledoval v době setí přesný počet křísů na katastru TEB-azol je širokospektrální systémový fungicid obsahující účinnou látku tebuconazole v množství 250 g/l.Je určen k ošetření řepky olejky, pšenice ozimé a ječmene. Vyznačuje se preventivní, kurativní a eradikativní účinností proti širokému spektru houbových chorob s dlouhou dobou působení

OZIMÉ - Oseva, Agro Brno, spol

Růstová fáze plodin a plevelů v době ošetření: pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, triticale ozimé pšenice jarní, ječmen jarní, oves setý - bez podsevu - od 4. listu do konce odnožování, tj. BBCH 14-29 pšenice jarní, ječmen jarní, oves setý - s podsevem jetele lučního - od 4. listu do konce. Contents Metodika pěstování ozimé pekárenské pšenice I Cíl metodiky II Vlastní popis metodiky II. 1 Pšenice v českém zemědělství a potravinářství 11.2 Využití pšeničného zrna 11.3 Složení pšeničného zrna 11.3.1 Bílkoviny 11.3.2 Sacharidy 11.3.3 Další látky 11.4 Kvalita zrna 11.5 Pekárenská pšenice 11.6 Podklady pro zpracování metodiky 11.6.1 Materiál 11.6. ošetření osiva obilnin a řepky Měsíc Uzávěrka Přípravky na ochranu rostlin Přehled odrůd/hnojiva 8 30. 6. Ozimé obilniny - ochrana a odrůdy herbicidy - pro podzimní aplikaci insekticidy mořidla ozimá pšenice, ozimý ječmen, ozimé žito a ozimé tritikale 9 2. 8. Nově registrované přípravk

Růstová fáze plodiny v době ošetření: pšenice ozimá - preemergentně do 2 dnů po zasetí pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé: postemergentně 3. list plně vyvinutý až konec odnožování, tj. BBCH 13-29 žito ozimé: ve stadiu plně vyvinutého 3. listu, tj. BBCH 1 V únoru spadlo nadprůměrné množství srážek (223%) vůči dlouhodobému statistickému průměru a v dubnu 121%. Vodní srážky byly prospěšné nejen pro růst ozimé pšenice, ale pro všechny polní rostliny. Při jarním ošetření pšenice ozimé proti škůdcům jsme použili insekticid Fury Pěstování ozimé pšenice na pozadí vysokých teplot a vlhkosti vzduchu vyžadují velkou pozornost. Top-oblékání zimní pšenice. Zimní pšenice má poměrně dlouhou dobuvegetace, umožňuje plnější využití užitečných látek z půdy. Potřeba živin se však liší v závislosti na vývoji rostlin Distribuce osiv, odrůdy pšenice, žita a ječmenu. Nabízíme desítky druhů odrůd osiv našich nejpěstovanějších obilnin. Pšenici ozimou dodáváme v typech A - E, od pozdních po rané odrůdy. Náš široký sortiment pšenice ozimé zahrnuje 16 druhů odrůd a pšenici jarní dodáváme v odrůdách Sensas a novinkou je Doubleshot Perseus - spolehlivé řešení pro ošetření ozimé pšenice (braničnatky, rzi, padlí i fusariozy klasů) Traciafin - širokospektrální fungicid (ječmen, pšenice, žito, tritikale i řepka) Cavando New - úplně nová formulace, osvědčené řešení (obilniny T3).

Přírodní ošetření pšenice ozimé - YouTub

Airbus. Udržovatel: Limagrain Europe, FR. Odrůda v prodeji na základě zápisu ve Společném katalogu. Právně chráněná odrůda. velmi raná osinatá odrůda, vysoce výnosná ve všech oblastech, rostliny středně odnožující Poškození porostů pšenice ozimé mrazem Zdroj: Družicový snímek Sentinel 2A Termín: 2.6.2020, BBCH 51 (počátek metání) Lokalita: Lišany u Rakovníka, pozemek společnosti Lupofyt s.r.o. Podpůrná agrotechnická opatření: • 29.5.2020 - druhé jarní fungicidní ošetření -Hutton 0,8 l + 0,4 l LignohumátMax (huminovélátky Například: Odrůdy obilnin, řepky, kukuřice a slunečnice Představení nových technologií pěstování řepky a obilnin Fungicidní ošetření ječmene s genem Mlo a bez genu Mlo Fungicidní ošetření pšenice ozimé Prezentace produktové řady FERTEQ, GUARDTEQ a ADTEQ Nové přístupy k udržení půdní úrodnosti a technologie.

Pšenice ozimá - ELITA semenářská, a

Se zpožděním, ale přece jen se sklizňový rok 2021 postupně rozjel do plných obrátek a my bychom byli rádi za Vaše sklizňové reakce v závislosti na tom, jak do nich promlouvají i výkony našich odrůd, které pěstujete. Pokud tedy pěstujete naše níže uvedené odrůdy a jste spokojeni s výsledky jejich sklizně, budeme rádi, když se o ně s námi podělíte První ošetření foliárními insekticidy. Jednodenní expozice reziduím na rostlinách ozimé pšenice, den aplikace je 0 - expozice po oschnutí postřikové kapaliny, první den po dni aplikace je 1. 2) Průměrná 24 hodinová teplota za období pobytu křísků na rostlinách OZIMÉ OBILNINY 2019 pšenice ječmen tritikale žito EXKLUZIVNĚ V NABÍDCE pšenice Chaplin Midas Nemo PS Dobromila ječmen Impala 2019: NEPŘEHLÉDNĚTE Balitus Bohemia Dagmar Genius Julie zaměřit se na ošetření klasu, • doporučený výsevek 3,0-4,8 MKS Výměra ozimé pšenice je 150 ha. Vzhledem k tomu, že se velký podíl porostů zakládá v druhé polovině agrotechnického termínu, až po sklizni cukrovky, meziročně kolísá. Vzhledem k mokrému podzimu roku 2020 je letos ozimou pšenicí oseto 95 ha. Kolik odrůd pšenice pěstujete Celková výměra 800 ha. Polyversem ošetřuje cca 100 ha, převážně obilovin (30 ha pšenice ozimé, 70 ha ječmene jarního). Ošetření provádí 2x. Podle vizuelního hodnocení není podstatných rozdílů mezi ošetřením Polyversem a ošetřením chem. přípravky. Potvrzují to i výnosy, které jsou srovnatelné

Co je švédský moucha škůdce ozimé pšenice a jak se s tím vyrovnat. Jak to vypadá, jaké jsou příznaky porážky. Metody kontroly jsou chemické a agrotechnické Pro potravinářské vyuţití jsou vhodné odrůdy pšenice seté ozimé i jarní formy. Pro kynutá těsta musí mít poţadovanou mlynářskou a pekařskou jakost. Odrůdy jsou podle jakosti zatříděny do skupin: E - elitní, A - kvalitní a B - chlebov

doporučeno ošetření morforegulátorem v dávce 1-1,5 l/ha zejména v intenzivních podmínkách, ozimé obilniny - pšenice, ječmen, tritikale, žito, řepka ozimá JAŘINY jarní obilniny kukuřice - dovozové hybridy olejniny - slunečnice, hořčice, sój Přímý výsev ozimé pšenice do vzrostého porostu letní meziplodiny Letní meziplodina: směs jetel nachový, pohanka, svazenka, vikev (doba vegetace 90 dnů) Zpracování: 30 m od polní cesty bez zpracování Zbytek zpracováno 2.10. nožový válec Kerner X-Cut SOLO 6 m a následně 7.10. diskový podmítač Bednar Atlas 6m Setí: 8.10 Přehled agrotechnických vlastností pšenice ozimé N ale pěstitelé by neměli vynechat ošetření praporcového listu a klasu na zajištění nízkého obsahu mykotoxinů v zrnu v důsledku možného výskytu fuzárií. Ideální kombinací účinných látek pr K vytvoření ozimé pšenice Yuka byly použity dvě odrůdy: Polovchanka a Rufa. Pšenice Yuka patří k odrůdě lutescens (lutescens). Byl zapsán do Státního registru Ruské federace v roce 2012. Během ošetření rostlin z nemocí se do roztoků přidávají stopové prvky... Nejde jen o dezinfekci, ale také o posílení imunity ošetření morforegulátory růstu ve střední až nižší dávce je potřebné, fungicidní ošetření zaměřit na rzi a listové skvrnitosti; Athlon CPG. udržovatel Saaten Union Recherche SAS, Estrées- St. Denis, Francie; poloraná odrůda nízkého vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání a vyšší odnožovací schopnost

Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice ozimé (ÚKZÚZ, 2009-2012) - pokračování. Odrůda Ošetření fungicidy Morforeguláto Tržní ceny pšenice ozimá v České republice (včetně 15.0 % DPH) Rok sklizně: Pšenice E (potravinářská) Kč/t: pšenice A Kč/t: pšenice B Kč/t: krmná pšenice Kč/t: 2020: 4799.6 4799.6 4799.6 4594.2 2019: 4997.20 4997.2 Analýza trendů výskytu sucha a výnosů pšenice ozimé ve vybraných státech a regionech Roman Rolný ; Vývoj duální technologie pro ošetření osiva řepky ozimé a ječmene jarního Pavel OLŠAN ; Vývoj duální technologie pro ošetření osiva řepky ozimé a ječmene jarního Pavel OLŠA Caramba. Širokospektrý, systémový fungicid ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně ozimé a jarní pšenice, jarního a ozimého ječmene před chorobami listů a klasů a k ochraně řepky ozimé před houbovými chorobami

Vhodnost jednotlivých předplodin je podobná jako u ozimé pšenice. Nejvhodnějšími předplodinami jsou luskoviny, jeteloviny, olejniny, okopaniny, většinou se jarní pšenice zařazuje po pozdě Ošetření proti chorobám klasu je vhodné při silném infekčním tlaku a po zhoršujících předplodinách Ozimé obiloviny. PŠENICE OZIMÁ, ŽITO, TRITIKALE, JEČMEN OZIMÝ. Moření semen . K tomuto účelu jednoznačně doporučujeme Ligno Aktivátor roztok s obsahem Fulvokyselin, huminových kyselin, mikroprvků vč. síry a extraktu z mořských řas se škálou protistresových látek, aminokyselin, enzymů, polysacharidů a přírodních hormonů.. Ošetření osiva pšenice ozimné Představujeme vám přípravek, který byl vyvinut na základě kombinace výsledků přípravků řady TRISOL® a FORSOL®. Je směsný přípravek, obsahující huminové kyseliny a jejich soli, aminokyseliny, antistresové látky a navíc řadu prvků jako je B, P2O5, K2O, Mg, Mo a S. Má zásadní vlyv na. O společnosti. Společnost VP AGRO vznikla v roce 1991. VP AGRO je významným distributorem osiv polních plodin, chemických přípravků na ochranu rostlin a hnojiv. +420-220 950 093 VÍCE INFORMACÍ..

Slupka i dužnina plodů všech druhů peckovin (meruňky, broskve, slívy, třešně, višně) měkne a hnědne. Na hnědých pletivech se vytvářejí špinavě bílé polštářky, které jsou tvořeny fruktifikačními orgány houby. Tyto polštářky jsou většinou uspořádány v soustředných kruzích. Napadené plody opadávají, ale často zůstávají mumifikované viset na stromech Výdrol ozimé pšenice je odolnější vůči herbicidům než výdrol ječmene, ale je velkým omylem (jak se už mnozí přesvědčili) se spoléhat na vymrznutí rostlin jarního ječmene. Poškození řepky způsobená výdrolem jarního ječmene na podzim na porostu řepky jsou zpravidla nevratná ní ošetření ozimé pšenice a jarního ječmene proti široké-mu spetru dvouděložných plevelů včetně svízele přítuly. Množství Biplay SX je nyní zvýšeno na 500 g oproti 375 g v jedné plastové dóze, což znamená i zvýšení hektarové dávky, a tím vyšší a rychlejší účinnost na plevele

Aktuální řešeníPriaxor® EC v první sezóně předčil očekávání - ČlánkyInformace o aktuálním stavu porostů ozimých obilnin (duben)Nové možnosti optimalizace počtu odnoží a výnosu u pšenicePodzimní herbicidní ochrana ozimé pšenice - Články

Fungicidní balíček na ošetření 100 ha pšenice nebo ječmene. Spolehlivý a prověřený partner • Skvělý partner do tankmixů • Široké aplikační okno i indikace • Možnost aplikace do klasu Plodina Škodlivý organismus Dávkování, mísitelnost Poznámky Pšenice ozimá Padlí travní 0,5 - 0,75 l/ha Aplikace v BBC Růstová fáze plodiny v době ošetření: pšenice ozimá - preemergentně do 2 dnů po zasetí, pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé: postemergentně 3. list plně vyvinutý až konec odnožování, tj. BBCH 13-29, žito ozimé: ve stadiu plně vyvinutého 3. listu, tj. BBCH 13 Zápis z videokonference Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice ze dne 9. 9. • snížit úroveň fungicidní ochrany v rámci ošetřené varianty pěstování ze dvou povinných ošetření fungicidem na jedno Žádosti o zařazení do pokusů pro SDO pšenice ozimé pro sklizňový rok 2020/2021 . Kod . Odrůda . Zařadit. ních hub. U ozimé pšenice se ve fázi sloupko-vání (32-37 BBCH) orientačně zjišťuje počet vylíhlých larev. Ošetření se provádí v době, kdy je 50 % a více vylíhlých larev z vajíček, při výskytu více než 0,4-0,7 (podle citlivosti odrůd) vajíček a larev na stéblo. Vyšší poln Sekator OD je systémový herbicidní přípravek ve formě olejové disperze k hubení jednoletých dvouděložných plevelů, svízele přítuly a pcháče osetu v obilninách bez podsevu (pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, žito ozimé, tritikale ozimé).. Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k.